Účtovanie rôznych režimov pri obaloch (vratné, nevratné, záloha, prenájom)

Na príkladoch vysvetlíme daňové a účtovné špecifiká jednotlivých druhov obalov (nevratné obaly, vratné obaly, zálohované obaly), ktorých účtovné zobrazenie môže byť rôzne, a ponúkneme vzor internej účtovnej smernice „Hospodárenie s obalmi“.

Dátum publikácie:6. 4. 2021
Autor:Ing. Vladimír Pastierik

tt_prepravka-flase

1. Obaly v osobitných predpisoch

Narábanie s obalmi upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. (predtým zákon č. 119/2010 Z. z.) o obaloch v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov, práva a povinnosti osôb pri používaní obalov a pri zbere a zhodnocovaní odpadov z obalov; teda upravuje najmä vplyv na životné prostredie a ochranu spotrebiteľa.

POZNÁMKA:

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie, ochranu, manipuláciu, dodávanie a uvádzanie tovarov od výrobcu po spotrebiteľa; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Uvedený zákon rozlišuje spotrebiteľské obaly, skupinové obaly a prepravné obaly.

Opakovane použiteľným obalom je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti (vratný alebo obehový obal).

Druhy obalov

Obaly sú významnou zložkou majetku najmä v účtovných jednotkách, ktoré obchodujú so špecifickým drobným tovarom, ktorý sa prepravuje k odberateľovi vo veľkom balení (rôzne kartónové škatule, drevené prepravky, kontajnery). Ďalej sa obaly vyskytujú v účtovných jednotkách, ktoré obchodujú s tovarom v tekutom stave (sklené fľaše, nerezové sudy, plastové sudy, plastové prepravky). V praxi sa z pohľadu obehu a vlastníctva obalov požíva mnoho pojmov (nevratné obaly, vratné obaly, zálohované obaly), ktorých charakteristiky a účtovné zobrazenie uvádzame ďalej.

Ktoré obaly sa v konkrétnom prípade považujú za vratné obaly a ktoré za nevratné obaly, to vyplýva zo zmluvy v konkrétnom obchodnom prípade. Teda prístup k triedeniu obalov nemožno paušalizovať a v každom prípade treba vychádzať z konkrétnych podkladov.

Nevratné obaly

Nevratné obaly (napr. vrecia, vrecká, drevené prepravky, drevené palety, sklené poháre, jutové vrecia) slúžia spravidla na jednorazové zabalenie a prepravu vlastných výrobkov (tovaru) k odberateľovi. Nevratné obaly majú z hľadiska daní (dane z príjmov, DPH) režim ako samotný zabalený výrobok, teda predávajú sa ako vlastné výrobky. Často sú tieto nevratné obaly priamo zakalkulované v cene výrobkov alebo sa na faktúre uvádzajú samostatnou položkou.

Vratné obaly

Vratné obaly (napr. sklené fľaše, plastové prepravky, nerezové sudy) slúžia na opakované zabalenie a prepravu výrobkov k odberateľovi. Opakované používanie vratných obalov má z hľadiska dane z príjmov neutrálny vplyv, lebo sa účtuje súvahovo cez finančné preddavky (zálohy), a to u predávajúceho na záväzkovom účte 324 – Prijaté preddavky (zápis 221/324) a u kupujúceho na pohľadávkovom účte 314 – Poskytnuté preddavky (zápis 314/221).

Zálohované obaly

Podľa zákona o obaloch je zálohovaným obalom taký obal výrobku, pri predaji ktorého sa popri cene má účtovať osobitná peňažná čiastka viazaná na obal použitý na predaj výrobku (ďalej „záloha“); vrátenie zálohy spotrebiteľovi, ktorý takéto obaly vracia, sa pri vrátení obalu zaručuje. Osoba, ktorá uvádza na trh výrobky v zálohovaných obaloch, je povinná dodržiavať výšku zálohy stanovenú vyhláškou č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Opakovane použiteľné obaly na nápoje sa zálohujú zo zákona. Obaly, ktoré nie sú opakovateľne použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva alebo vlastností, alebo zloženia nebezpečné pre životné prostredie, sa tiež zálohujú.

Zákonom stanovená výška zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je:

  • 0,13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje do objemu 2 000 ml vrátane okrem sklených opakovane použiteľných obalov na pivo s iným ako korunkovým uzáverom, kde je záloha 0,27 eura;
  • 40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené vyššie (napr. sudy).
PET fľaše (zámer recyklácie)

Do zoznamu zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovateľne použiteľné, patria plastové obaly (PET fľaše) s objemom nad 500 ml, kde je výška zálohy v súčasnosti nula eur za jeden obal. Zámerom zákonodarcov je stanovenie zálohy v budúcnosti, aby z dôvodu ochrany životného prostredia boli spotrebitelia motivovaní tieto obaly vracať (recyklovať).

2. Účtovné zobrazenie obalov

Účtovné zobrazenie obalov môže byť rôzne, najmä podľa toho, kde sa nachádzajú v kolobehu aktív konkrétnej účtovnej jednotky. Ak sú obaly na sklade zásob pripravené na budúce použitie, potom sa účtujú ako materiál (na analytickom účte k syntetickému účtu 112) tak, ako to ustanovuje § 17 ods. 3 postupov účtovania v PÚ.

Ak sú obaly zo skladu zásob vydané na používanie, účtujú sa ako spotreba materiálu (na analytickom účte k syntetickému účtu 501). V praxi môže, na základe vlastného rozhodnutia účtovnej jednotky, vzniknúť aj špecifický prípad účtovania v triede 0 – Dlhodobý majetok.

Príklad č. 1:

Účtovanie nevratných obalov (sklené poháre)

Obchodná spoločnosť predáva tekutý potravinársky výrobok (horčicu) v sklených pohároch.

Spoločnosť priamo vyrába tento výrobok, kupuje prázdne sklené poháre od výrobcu skla a plní do nich svoj výrobok (horčicu). V tejto výrobno-obchodnej spoločnosti sklené poháre slúžia len ako obaly na jednorazové použitie, teda nevykupujú sa od odberateľov naspäť. Externý nákup obalov sa oceňuje obstarávacou cenou, teda vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (doprava). Cena obalu je zakalkulovaná v predajnej cene výrobku.

Účtovné zobrazenie hospodárenia s týmito nevratnými obalmi, ktoré v podmienkach spoločnosti sú zásobami (príjem a výdaj materiálu), je nasledovné:

Č.

Dokl.

Opis účtovného prípadu

eur

MD

D

1.

DFA

Došlá faktúra za nákup obalov (zásob):

a) celková hodnota záväzku

b) obstarávacia cena obalu (sklené poháre)

c) DPH

 

4 800

4 000

800

 

-

111.A

343

 

321

-

-

2.

DFA

Došlá faktúra za externú dopravu zásob:

a) celková hodnota záväzku

b) obstarávacia cena samotnej dopravy

c) DPH

 

1 200

1 000

200

 

-

111.A

343

 

321

-

-

3.

ID-P

Príjem materiálu na sklad (príjemka)

5 000

112.A

111.A

4.

VBU

Úhrada záväzku za obaly (sklené poháre)

4 800

321

221

5.

VBU

Úhrada záväzku za dopravu obalov

1 200

321

221

6.

ID-V

Výdaj materiálu do spotreby (výdajka)

5 000

501.A

112.A

7.

VFA

Vydaná faktúra za predaj výrobkov
(horčica):

a) celková hodnota pohľadávky

b) predajná cena výrobku (vrátane obalu)

c) DPH12 000

10 000

2 000311

-

--

601

343

8.

VBU

Prijatá úhrada faktúry za predaj výrobkov

12 000

221

311

Príklad č. 2:

Účtovanie vratných zálohovaných obalov (sklené fľaše)

Obchodná spoločnosť predáva nápoje (pivo) v sklených fľašiach.

Spoločnosť priamo vyrába nápoje, kupuje prázdne fľaše od výrobcu fliaš a plní do nich vyrobené nápoje (pivo). V tejto výrobno-obchodnej spoločnosti sklené fľaše slúžia ako vratné obaly na opakované použitie. Vratné obaly (sklené fľaše) sa vykupujú od odberateľov naspäť. Nákup sklených fliaš od sklárne sa oceňuje obstarávacou cenou, teda vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (doprava); spoločnosť tieto obaly považuje za zásoby. Cena obalu nie je zakalkulovaná v predajnej cene nápoja, ale uvádza sa na faktúre ako finančná záloha (preddavok) za obal.

V súlade s obchodnými podmienkami vlastníctvo obalu zostáva dodávateľovi; finančná záloha teda nie je platbou vopred za tovar, preto nevzniká daňová povinnosť prijatím platby (§ 19 ods. 4 ZDPH, resp. § 22 ods. 3 zákona o DPH).

Účtovné zobrazenie hospodárenia s týmito vratnými obalmi (zásobami) je nasledovné: ...

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Účtovanie rôznych režimov pri obaloch (vratné, nevratné, záloha, prenájom)

1. Obaly v osobitných predpisoch

2. Účtovné zobrazenie obalov

3. Režim DPH pri obaloch

4. Vzor internej účtovnej smernice "Hospodárenie s obalmi"

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.