Účtovanie štátnej podpory na nájomné pre podnikateľov

Zákon podmieňuje nárok na dotáciu na úhradu nájomného poskytnutím zľavy z ceny nájomného od prenajímateľa. Ako účtovať o nároku na dotáciu a o jej poskytnutí?

Dátum publikácie:21. 8. 2020
Autor:Ing. Mária Horváthová

tt_domcek-percento

Podnikateľmi očakávaná štátna podpora na nájomné bola prijatá zákonom č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“).

Štátna podpora je poskytovaná podnikateľom, ktorí museli podstatne obmedziť možnosť predaja tovaru alebo poskytovanie služieb a tým mali zníženú schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné.

Úvod

Nosným ustanovením na stanovenie podmienok na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného je § 13c zákona. Určuje podmienky, ktoré musí nájomca splniť, aby mu vznikol nárok na dotáciu. Požaduje súčinnosť prenajímateľa s nájomcom.

Zákon podmieňuje nárok na dotáciu na úhradu nájomného poskytnutím zľavy z ceny nájomného od prenajímateľa. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu.

Nájomca má nárok na dotáciu, ak preukáže existenciu nájomnej zmluvy s možnosťou faktického užívania predmetu nájmu od 1. februára 2020 a existenciu sťaženého užívania predmetu nájmu, t. j. užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu. Sťažené užívanie predmetu nájmu nastalo na základe opatrení orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zákon vymedzuje aj ďalšie podmienky, a to:

  • úhrada nájomného je v peniazoch,
  • vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom je upravený nájomnou zmluvou alebo obdobnou zmluvou podľa právneho poriadku iného štátu zodpovedajúcej právnemu vzťahu, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu,
  • na zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy, ku ktorým došlo po 12. marci 2020, sa na účely dotácie na úhradu nájomného neprihliada. Ak bola po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nemá vplyv na výšku dotácie.

Príklad č. 1

Nájomca má uzatvorenú zmluvu dňa 10. 1. 2020, na základe ktorej má nájomca právo užívať nehnuteľnosť na podnikanie od 1. februára 2020. Nájomca má v nebytových priestoroch obchod s metrovým textilom.

Z pohľadu začatia užívania predmetu nájmu nájomca splnil podmienky pre dotáciu na úhradu nájomného.

Príklad č. 2

Nájomca prevádzkuje malé potraviny v obci. Musel obmedziť počet zákazníkov v predajni v nadväznosti na veľkosť predajnej plochy.

Z pohľadu sťaženého užívania predmetu nájmu nájomca nesplnil podmienky na dotáciu, pretože zákon požaduje znemožnenie užívania uzavretím predmetu nájmu alebo podstatným obmedzením zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

Príklad č. 3

Nájomca má prenajaté priestory školského bufetu.

Nájomca splnil podmienky sťaženého užívania predmetu nájmu, pretože zákon stanovuje, že ide o užívanie na dohodnutý účel, ktoré bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

Príklad č. 4

Obchodná spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva v prenajatých priestoroch.

Obchodná spoločnosť ako nájomca nesplnila podmienky sťaženého užívania predmetu nájmu okrem iného aj preto, že jej klienti sú podnikatelia, takže nejde o verejnosť alebo spotrebiteľov.

Vymedzenie predmetu nájmu na účely poskytnutia dotácie na úhradu nájomného

Predmetom nájmu môže byť:

  1. miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov,
  2. trhové miesto.

Stanovenie výšky dotácie na úhradu nájomného pre nájomcov pre sťažené užívanie

Podľa § 13c ods. 6 zákona možno poskytnúť nájomcovi dotáciu na úhradu nájomného vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, t. j. rozpočtová alebo príspevková organizácia, štátny fond, právnická osoba, ktorá spravuje majetok štátu na základe zákona, štátny orgán bez právnej subjektivity, ak spravuje majetok štátu podľa osobitného zákona, znižuje nájomné povinnou fixnou zľavou 50 % z ceny nájomného.

Obsah nájomného na účely poskytnutia dotácie

Zákon umožňuje poskytnutie dotácie na nájomné bez úhrad za plnenia obvykle spojené s nájmom a bez obratovej zložky, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu.

Zákon myslí aj na skutočnosť, ak nie je možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného. V takom prípade výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného.

V prípade, ak je nájomca platiteľ dane z pridanej hodnoty, za oprávnený výdavok na nájomné sa nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže nájomca uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Vyššie uvedené podmienky sa považujú za kľúčové na posúdenie nároku na dotáciu, pretože:

  • nárok na dotáciu je podmienený poskytnutím zľavy z ceny zo strany prenajímateľa,
  • nájomca má nárok na dotáciu v takej percentuálnej výške nájomného, v akej je poskytnutá zľava z ceny prenajímateľom, maximálne 50 % z ceny nájomného; v prípade platiteľov dane z pridanej hodnoty výška zľavy a výška dotácie sa počíta z ceny bez dane z pridanej hodnoty,
  • nárok na dotáciu vzniká z ceny nájomného bez úhrad za plnenia obvykle spojené s nájmom a bez obratovej zložky.

Príklad č. 5

Obchodné centrum sa dohodlo s jednotlivými nájomcami na poskytnutí 50 % zľavy z nájomného. Nájomca za vymedzené obdobie, na ktoré sa zľava vzťahuje, má nájomné 1 000 eur bez DPH.

Ak bude nájomcovi schválená dotácia 50 %, nájomca má zaplatiť nájomné v sume 500 eur bez DPH. Zľava z ceny sa počíta z hodnoty nájomného bez dane z pridanej hodnoty. Štát poskytne dotáciu 50 % z hodnoty nájomného bez dane z pridanej hodnoty.

 

Článok je skrátený. Celý článok: Účtovanie štátnej podpory na nájomné pre podnikateľov

 

Žiadosť o dotácie na nájomné - aktualizované informácie + VZOR ŽIADOSTI

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 155/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.