Účtovanie zliav a reklamácií v podvojnom účtovníctve

Súčasťou cenovej politiky podnikateľských subjektov sú aj cenové zľavy. Príspevok je zameraný na účtovanie zliav a reklamácií v účtovných jednotkách, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

Dátum publikácie:15. 5. 2019
Autor:Ing. Monika Adamíková

tt_zena-ukazuje-znak-percenta

Súčasťou cenovej politiky podnikateľských subjektov sú okrem iného aj cenové zľavy. Zľava z ceny sa v obchodnom styku vyskytuje v rôznych formách.

Najčastejšie sa možno stretnúť s nasledovnými formami zliav:   

  • skonto – zľava z ceny tovaru, ktorá sa poskytuje odberateľovi pri promptnej alebo skorej platbe za dodávku;
  • rabat – zľava poskytovaná odberateľovi, ak splní podmienku odobratia určitého množstva tovaru, bez ohľadu na čas zaplatenia;
  • bonus – zľava z kúpnej ceny vo forme určitej náhrady, prémie, odmeny a pod; pri dodávkach tovarov sa často poskytuje aj vo forme dodávky ďalšieho množstva tovaru bezodplatne.

Poznámka:

Pojmy skonto, rabat a bonus sa vyskytujú aj v § 19 postupov účtovania v PÚ v súvislosti s tvorbou rezerv na bonusy, skontá a rabaty.

Vo všetkých prípadoch poskytnutia zliav je potrebné upozorniť, že ak sa zľava poskytne formou dodania ďalšieho množstva tovaru bezodplatne, ide o naturálnu, nie cenovú zľavu. Tzn. nie všetky zľavy (bonusy) poskytované v rámci obchodno-záväzkových vzťahov sú aj z účtovného hľadiska považované za zľavu.

Pojem zľava nie je priamo definovaný v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), i keď sa s ním možno stretnúť v rámci definície čistého obratu v § 2 ods. 15 ZoÚ a definície obstarávacej ceny v § 25 ods. 6 písm. a) cit. zákona:

  • podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve sa na účely tohto zákona do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov, ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb;
  • podľa § 25 ods. 6 zákona o účtovníctve sa obstarávacou cenou rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny. Uvedené definície vychádzajú zo spôsobu účtovania zliav na strane dodávateľa, ako aj na strane odberateľa podľa postupov účtovania v PÚ, pričom je definované, čo sa za zľavu z ceny na účely účtovania nepovažuje.

Účtovanie zliav v účtovníctve dodávateľa

Podľa § 74 ods. 2 postupov účtovania v PÚ je zľava z ceny súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny s cieľom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru lebo služby.

V § 74 ods. 2 postupov účtovania v PÚ je ustanovené, čo sa za zľavu z ceny nepovažuje – za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa bonus (zľava) poskytne vo forme bezodplatnej dodávky tovaru, ktorý je však iného druhu ako dodávaný tovar, tak nejde o zľavu z ceny, ale o nepeňažné dodanie, resp. dar.

Zľava z ceny v účtovníctve dodávateľa sa účtuje:

  • v prospech účtu 311 – Odberatelia, ak pohľadávka nebola zinkasovaná alebo
  • v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky, ak pohľadávka bola zinkasovaná,

pričom súvzťažným účtom je v oboch prípadoch vecne príslušný účet tržieb.

Rovnaký postup účtovania zliav z ceny sa použije pri zásobách, ako aj pri poskytnutých službách.

 

Účtovné súvzťažnosti, ktoré súvisia so zľavami poskytnutými k predanému tovaru – účtovníctvo dodávateľa

 

Účtovný prípad

MD

D

1.

Predaj tovaru bez zľavy

 

 

a) vyradenie tovaru v obstarávacej cene

504

132

b) tržba z predaja tovaru (bez DPH)

 

604

c) DPH

 

343

d) cena spolu

311

 

2.

Poskytnutie zľavy (vystavenie dobropisu)

 

 

a) pred zaplatením faktúry

604

311

b) po zaplatení faktúry

604

325

c) DPH zo zľavy
(ak sa tak obchodní partneri dohodnú)

343

311, 325

3.

Úhrada zľavy

 

 

a) z bankového účtu

311, 325

221

b) znížením úhrady nasledujúcich dodávok

311, 325

321

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Účtovanie zliav a reklamácií v podvojnom účtovníctve

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Monika Adamíková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Funkcie

Partner