Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2015

Od roku 2015 dochádza k významnej zmene účtovnej závierky, keď budú celkom tri účtovné závierky – mikro, malá a veľká účtovná závierka. Upozorňujeme na najdôležitejšie účtovné, ale aj daňové zmeny a súvislosti týkajúce sa tohto obdobia. Príspevok pomôže účtovným jednotkám pri vykonaní uzávierkových prác a zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2015.

Dátum publikácie:26. 1. 2016
Autor:Ing. Monika Adamíková

tt_mlada-uctovnicka

Zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve za účtovné obdobie končiace k 31. 12. 2015, ak účtovné obdobie je kalendárny rok, alebo za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2016, závisí od zatriedenia účtovnej jednotky do príslušnej veľkostnej skupiny v zmysle § 2 ods. 5 až 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Triedenie účtovných jednotiek

Od 1. 1. 2015 je zavedené povinné triedenie účtovných jednotiek podľa veľkostných skupín na mikro účtovnú jednotku (mikro ÚJ), malú účtovnú jednotku (malú ÚJ) a veľkú účtovnú jednotku (veľkú ÚJ). Uvedené triedenie účtovných jednotiek sa týka:

 • obchodných spoločností,
 • družstiev,
 • fyzických osôb – podnikateľov, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve,
 • pozemkových spoločenstiev.

Triedenie sa netýka účtovných jednotiek, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS, subjektov verejného záujmu, štátnych podnikov, zahraničnej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu ZoÚ, ako aj iných účtovných jednotiek, napr. podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, neziskových organizácií atď.

Účtovné jednotky sa k 1. 1. 2015 zatriedia (už povinne) do príslušnej veľkostnej skupiny na základe splnenia vymedzených veľkostných podmienok. V súlade s § 2 ods. 10 ZoÚ účtovná jednotka na účely zatriedenia sa do príslušnej veľkostnej skupiny posudzuje splnenie aspoň dvoch z podmienok podľa § 2 ods. 6 až 8 ZoÚ za dve účtovné obdobia, a to ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, za príslušné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Účtovná jednotka sa musí zatriediť do veľkostnej skupiny na začiatku účtovného obdobia a na základe zatriedenia postupuje pri účtovaní a zostavení účtovnej závierky. Keďže sa zatrieďuje na začiatku účtovného obdobia, sleduje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. 

Závierkové účtovné prípady

Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, Postupy účtovania definujú v § 2a ako účtovanie skutočností, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (pre ktoré sa ďalej používa pojem „závierkové účtovné prípady“). Ide o účtovné prípady, pre ktoré ZoÚ alebo Postupy účtovania stanovujú účtovanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Rovnako ide o prípady, ktoré ZoÚ podmieňuje inventarizáciou – napr. „ak sa pri inventarizácii zistí, že...“. V zmysle § 29 ods. 2 ZoÚ inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.

P. č.

Závierkový účtovný prípad

1.

Účtovanie o časovom rozlíšení (§ 5 ods. 4, § 5 ods. 6, § 56 ods. 14 Postupov účtovania)

2.

Účtovanie o odloženej dani (§ 10 Postupov účtovania)

3.

Účtovanie o inventarizačných rozdieloch (§ 11 Postupov účtovania)

4.

Účtovanie o zmene reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov (§ 14 ods. 8, 9, 11, 17 § 16 ods. 25, 29, 31 Postupov účtovania)

5.

Účtovanie o zmene hodnoty podielov metódou vlastného imania (§ 14 ods. 12 Postupov účtovania)

6.

Tvorba opravných položiek (§ 18 Postupov účtovania)

7.

Tvorba rezerv (§ 19 Postupov účtovania)

8.

Účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach (§ 50 ods. 6 Postupov účtovania)

9.

Zaúčtovanie kurzových rozdielov (§ 24 ods. 3 Postupov účtovania)

10.

Zaúčtovanie zvýšenia záväzkov, zníženia záväzkov (§ 18 ods. 4 Postupov účtovania)

11.

Účtovanie pohľadávky v prípade, ak nie je vyhotovený účtovný doklad pre dlžníka (§ 48 ods. 3 Postupov účtovania)

12.

Účtovanie pohľadávok a záväzkov, účtov časového rozlíšenia a rezerv na analytických účtoch podľa zostatkovej doby splatnosti

Opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky

S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo zrušené opatrenie MF SR č. 4455/2002-92, podľa ktorého sa zostavovala účtovná závierka k 31. 12. 2014. Vzory výkazov stanovené týmto opatrením sa používajú už len pre priebežnú účtovnú závierku – poslednýkrát pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015. Vzory výkazov ustanovené pre riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, ktoré boli stanovené týmto opatrením, boli prevzaté do opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky pre malú ÚJ a veľkú ÚJ.

Vzor účtovnej závierky pre malú ÚJ a veľkú ÚJ je rovnaký.

Rozdiel je pri vypĺňaní údajov v jednotlivých riadkoch a v rozsahu poznámok. Rozdiely vo vykazovaní údajov sú uvedené v bode 1.1.1, a to v časti, ktorá sa zaoberá malou ÚJ. Rozdiely v obsahu poznámok sú zhrnuté v prílohe č. 1 tohto príspevku.

Opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky podľa veľkostnej skupiny:

 • pre mikro ÚJ – opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/18008/2014-74 – bez zmeny;
 • pre malú ÚJ – opatrenie MF SR č. MF/23378/2014-74 – prvýkrát sa použije pri zostavovaní:
  • riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína od 1. 1. 2015, tzn. k 31. 12. 2015, a za účtovné obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2015 (hospodársky rok),
  • mimoriadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí v priebehu roka 2015;
 • pre veľkú ÚJ – opatrenie MF SR č. MF/23377/ 2014-74 – prvýkrát sa použije pri zostavovaní:
  • riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína od 1. 1. 2015, tzn. k 31. 12. 2015, a za účtovné obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2015 (hospodársky rok),
  • mimoriadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí v priebehu roka 2015.

Zostavenie účtovnej závierky

ZoÚ definuje účtovnú závierku v § 17 ods. 1 ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo a fyzické osoby uvedú miesto podnikania,

b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,

c) deň, ku ktorému sa zostavuje,

d) deň jej zostavenia,

e) obdobie, za ktoré sa zostavuje,

f) iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva,

g) podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu.

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem vyššie uvedených všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

a) súvahu,

b) výkaz ziskov a strát,

c) poznámky.

Účtovná závierka sa považuje za zostavenú po pripojení podpisového záznamu na prvej (úvodnej) strane účtovnej závierky. V zmysle § 17 ods. 5 ZoÚ je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V zmysle § 49 ods. 11 ZDP na účely podania daňového priznania k dani z príjmov je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa ZDP a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do RÚZ, ak osobitný predpis (§ 34 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) neustanovuje inak.

Vzory výkazov sú ustanovené jednotlivými opatreniami vydanými MF SR v závislosti od veľkostnej skupiny.

Údaje v účtovnej závierke sa vykazujú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Vzhľadom na to, že za rok 2014 (k 31. 12. 2014) účtovná jednotka už zostavovala účtovnú závierku na rovnakých vzoroch účtovnej závierky, ako sa použijú na zostavenie účtovnej závierky k 31. 12. 2015, nemal by nastať problém s vykazovaním údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V prípade, ak účtovná jednotka prvýkrát zostavuje účtovnú závierku ako mikro ÚJ (od 1. 1. 2015 sa považuje za mikro ÚJ), je potrebné preradiť údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie podľa položiek súvahy mikro ÚJ.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku vrátane názorného zjednodušeného príkladu k účtovnej závierke s vyplnenými tlačivami účtovnej závierky nájdete v súvisiacich dokumentoch.

Účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva za rok 2015 Vám pomôžu zostaviť lektori vo videoškoleniach:

2015-12-16-VIDEOSKOLENIE-PÚ Tuzinsky                

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2015 (Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.)

 

2015-10-16-VIDEOSKOLENIE-pokroč Ozimy

Podvojné účtovníctvo pre pokročilých: Účtovná závierka (Ing. Vladimír Ozimý)

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Monika Adamíková

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
 • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
 • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
 • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.