Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2018

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva tvorí jeden celok a okrem všeobecných náležitostí obsahuje výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

Dátum publikácie:31. 1. 2019
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_uctovnik-za-stolom

Medzi povinnosti fyzickej osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva patrí povinnosť uzavrieť po skončení účtovného obdobia (kalendárneho roka) účtovné knihy a zostaviť účtovnú závierku.

Riadna účtovná závierka za rok 2018 sa zostavuje k 31. 12. 2018.

Predpokladom na zostavenie správnej účtovnej závierky (ďalej aj „ÚZ“) je vykonanie (najmä) týchto činností:

 • kontrola bilančnej kontinuity, prekontrolovanie, opravy a doplnenie účtovných zápisov uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, prekontrolovanie účtovných dokladov,
 • inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov,
 • zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií a uzavretie účtovných kníh.

V peňažnom denníku sa ako posledné po­ložky pred zaúčtovaním uzávierkových účtovných operácií účtujú kurzové rozdiely vzniknuté z ocenenia cudzej meny v hotovosti a na účtoch v bankách. Na tieto činnosti potom nadväzuje samotné zostavenie účtovnej závierky.

Zostavenie a uloženie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2018

Účtovná jednotka účtuje a zostavuje účtovnú závierku za účtovnú jednotku ako celok. V zmysle § 6 ods. 4 a 5 ZoÚ musí účtovná jednotka zostavovať individuálnu účtovnú závierku, a to:

 • riadnu,
 • mimoriadnu,
 • priebežnú – ak tak ustanovuje osobitný predpis, napr. zákon o bankách, resp. § 14 ods. 2 ZDP.

Ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, ide o riadnu účtovnú závierku, v ostatných prípadoch podľa § 16 ZoÚ ide o mimoriadnu účtovnú závierku.

Podľa § 22 Postupov pre JÚ účtovná závierka sa zostavuje na základe údajov z:

 • peňažného denníka,
 • knihy pohľadávok, z knihy záväzkov, z pomocných kníh,
 • vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov.

Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa údaje vo výkaze o majetku a záväzkoch Úč FO 2 - 01 v stĺpcoch 1 a 3 (za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie), pochopiteľne, nevykazujú.

Účtovná závierka (spolu s účtovnými dokladmi, knihami, zápismi atď.) tvorí súčasť účtovných záznamov. Podľa § 17 ZoÚ účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Tvorí jeden celok.

Účtovná závierka v JÚ okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

 1. výkaz o príjmoch a výdavkoch,
 2. výkaz o majetku a záväzkoch.

Účtovná závierka obsahuje podľa § 17 ods. 2 ZoÚ tieto všeobecné náležitosti:

 1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo a fyzické osoby uvedú miesto podnikania,
 2. identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 3. deň, ku ktorému sa zostavuje,
 4. deň jej zostavenia,
 5. obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 6. iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva,
 7. podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby.

Vzor účtovnej závierky už za rok 2014 (spoločný krycí list) je obsiahnutý v prílohe k opat­reniu č. MF/15523/2014-74 uverejnenému vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014. Vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2018 sa oproti roku 2014 nezmenil.

 

KLIKNITE sem na tlačivo účtovnej závierky v sústave JÚ

 

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Na zostavenej účtovnej závierke musí byť pripojený podpisový záznam podľa odseku 2 písm. g). 

Prílohou daňového priznania nie je účtovná závierka (len sa predkladá v lehote na podanie daňového priznania). V zmysle § 49 ods. 11 ZDP na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak – odkaz je len na povinnosti emitenta podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

Podľa § 23a ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dokumenty podľa § 23 ods. 2 ZoÚ (o. i. riadne individuálne účtovné závierky) sa ukladajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

Doručením dokumentov daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice sa má za to, že účtovná jednotka si splnila povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov (dokumenty fyzických osôb – účtovných jednotiek – sa ukladajú do neverejnej časti registra účtovných závierok).

V zmysle § 23b ods. 1 ZoÚ sa o. i. účtovná závierka vyhotovená v listinnej podobe doručuje daňovému úradu.

Od 1. 7. 2018 došlo k rozšíreniu okruhu fyzických osôb, ktoré sú povinné doručovať svoje podania finančnej správe elektronickými pro­striedkami, o „fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov“. V princípe v nadväznosti na vymedzenie pojmu podnikanie v § 2 Obchodného zákonníka a ustanovenia ZDP ide o FO, ktoré dosahujú:

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva samostatne hospodáriacich roľníkov na zá­klade osvedčenia a zápisu do príslušnej evidencie;
 • príjmy zo živnosti v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov;
 • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napr. príjmy daňových poradcov, audítorov, súkromných veterinárnych lekárov, notárov, advokátov, lekárov na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, autorizovaných architektov, autorizovaných stavebných inžinierov a pod.;
 • príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitného predpisu, ktoré nie sú živnosťou – ide o príjmy najmä podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • príjmy z činnosti športového odborníka, ak má oprávnenie vykonávať túto činnosť ako podnikanie – vzniká dňom zápisu oprávnenia na podnikanie do registra fyzických osôb v športe.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2018

4.1 Kontrola správnosti účtovania v jednotlivých účtovných knihách
4.2 Inventarizácia
4.2.1 Inventúra
4.2.2 Porovnanie inventúrnych súpisov so stavom podľa účtovníctva
4.2.3 Zaúčtovanie inventarizačných rozdielov
4.3 Uzavretie účtovných kníh
4.3.1 Uzávierkové účtovné operácie
4.3.2 K ďalším uzávierkovým účtovným operáciám
4.3.3 Stručný prehľad ďalších uzávierkových účtovných operácií

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Funkcie

Partner