Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2019

Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie. Aké činnosti musí realizovať pri zostavovaní účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2019?

Dátum publikácie:31. 1. 2020
Autor:Ing. Monika Adamíková

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2019

Účtovná závierka predstavuje zhrnutie údajov z bežného účtovníctva, a to k súvahovému dňu, tzn. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (k poslednému dňu účtovného obdobia), a ich usporiadanie do jednotlivých účtovných výkazov, resp. súčastí účtovnej závierky.

Aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, je potrebné pred uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky vykonať nemalé množstvo prác, a to v súlade s účtovnými predpismi účinnými k 31. 12. 2019.

Lehotu na zostavenie účtovnej závierky ustanovuje § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve, a to do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Osobitným predpisom je napríklad aj ZDP, ktorý v § 49 ods. 11 ustanovuje na účely podania daňového priznania povinnosť zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok.

Z uvedeného vyplýva lehota na zostavenie účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré je kalendárnym rokom 2019:

 • do 31. 3. 2020, ak je lehota na podanie DP nepredĺžená;
 • do 30. 6. 2020, ak je lehota na podanie DP predĺžená do 30. 6. 2020.

Na zostavenej účtovnej závierke musí byť pripojený podpisový záznam podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona o účtovníctve.

Na podaní vykonanom elektronicky sa podpisový záznam v príslušnom políčku nenachádza, pretože je nahradený elektronickým podpisom alebo dohodou o elektronickom doručovaní.

KLIKNITE sem na tlačivo účtovnej závierky:

1) mikro účtovnej jednotky

2) malej a veľkej účtovnej jednotky

 

Účtovné právne predpisy ovplyvňujúce zostavenie účtovnej závierky k 31. 12. 2019:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) – v účtovnom období kalendárneho roka 2019 nebol zákon o účtovníctve novelizovaný.
 • Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „postupy účtovania“) – v účtovnom období kalendárneho roka 2019 boli postupy účtovania novelizované Opatrením MF SR č. MF/017028/2018-74 s účinnosťou od 1. 1. 2019 a od 1. 2. 2019.
 • Opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení neskorších predpisov (ďalej aj „závierka pre mikro ÚJ“) – v účtovnom období kalendárneho roka 2019 nebola závierka pre mikro ÚJ novelizovaná.
 • Opatrenie MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení neskorších predpisov (ďalej aj „závierka pre malé ÚJ“) – v účtovnom období kalendárneho roka 2019 nebola závierka pre malé ÚJ novelizovaná.
 • Opatrenie MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov (ďalej aj „závierka pre veľké ÚJ“) – v účtovnom období kalendárneho roka 2019 nebola závierka pre veľké ÚJ novelizovaná.
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) – niektoré účtovné prípady je potrebné posúdiť aj z daňového hľadiska, aby bolo možné účty analyticky členiť v nadväznosti na § 4 ods. 1 písm. h) postupov účtovania v PÚ, tzn. hľadisko na vytvorenie analytických účtov podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní.

Kontrolné a prípravné činnosti na zostavenie účtovnej závierky v PÚ

Medzi najdôležitejšie kontrolné a prípravné práce patrí:

 • overenie správnosti veľkostnej skupiny,
 • overenie správnosti účtovania na účtoch majetku, záväzkov a vlastného imania so zameraním na zmeny od 1. 1. 2019 a 1. 2. 2019,
 • kontrola bilančnej kontinuity,
 • kontrola účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok,
 • inventarizácia majetku a záväzkov,
 • kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam.

Závierkové účtovné prípady

V zmysle § 2a postupov účtovania v PÚ sa závierkové účtovné prípady definujú ako účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Na základe uvedeného ide o účtovné prípady, pre ktoré zákon o účtovníctve alebo postupy účtovania stanovujú účtovanie k súvahovému dňu (ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka).

Závierkové účtovné prípady:

Závierkový účtovný prípad

Ustanovenie
v postupoch účtovania

Malá a veľká
účtovná jednotka

Mikro
účtovná jednotka

Účtovanie o časovom rozlíšení

§ 5 ods. 4 postupov účtovania v PÚ,

§ 5 ods. 6 postupov účtovania v PÚ,

§ 56 ods. 14 postupov účtovania v PÚ

Povinnosť
+ možnosť výnimky

Povinnosť
+ možnosť výnimky

Účtovanie o odloženej dani

§ 10 postupov účtovania v PÚ

Povinnosť
alebo možnosť

Nie je možnosť

Účtovanie o inventarizačných rozdieloch (pozri vyššie)

§ 11, § 43 postupov účtovania v PÚ

Povinnosť

Povinnosť

Účtovanie o zmene hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov

§ 14 postupov účtovania v PÚ

 

 

– zmena reálnej hodnoty

 

Povinnosť

Nie je možnosť

– metóda vlastného imania

 

Možnosť

Nie je možnosť

Tvorba opravných položiek

§ 18 postupov účtovania v PÚ

Povinnosť

Povinnosť

Zaúčtovanie zvýšenia záväzkov, zníženia záväzkov

§ 18 ods. 4 postupov účtovania v PÚ

Povinnosť

Povinnosť

Tvorba rezerv

§ 19 postupov účtovania v PÚ

Povinnosť

Povinnosť

Účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach

§ 50 ods. 6 postupov účtovania v PÚ

§ 61 ods. 10 postupov účtovania v PÚ

Povinnosť

Povinnosť

Účtovanie pohľadávky v prípade, ak nie je vyhotovený účtovný doklad pre dlžníka

§ 48 ods. 3 postupov účtovania v PÚ

Povinnosť

Povinnosť

Zaúčtovanie kurzových rozdielov

§ 24 ods. 4 postupov účtovania v PÚ

Povinnosť

Povinnosť

Účtovanie pohľadávok a záväzkov, účtov časového rozlíšenia a rezerv na analytických účtoch podľa zostatkovej doby splatnosti

 

Povinnosť

Povinnosť

Upravujúce závierkové účtovné prípady

Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, postupy účtovania definujú v § 2a tiež ako účtovanie skutočností týkajúcich sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (pre ktoré sa ďalej v postupoch účtovania používa pojem „upravujúce závierkové účtovné prípady“).

Postupy účtovania upravujú tieto závierkové účtovné prípady:

Účtovanie upravujúcich závierkových účtovných prípadov sa vykoná na základe interných účtovných dokladov.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2019

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Monika Adamíková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace aktuality

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
 • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
 • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
 • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.