Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice – odklad pokút

Podľa novely zákona o ERP nebude podnikateľským subjektom do konca roka 2019 uložená pokuta, resp. pokuta sa odpustí, ak sa do systému on-line registračnej pokladnice nedokážu zapojiť.

Dátum publikácie:5. 9. 2019
Autor:Ing. Marta Boráková

tt_platba-kartou

Podnikatelia, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú službu v hotovosti, sú v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“) povinní evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice.

Zákonom č. 368/2018 Z. z. a zákonom č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, boli zmenené podmienky používania registračnej pokladnice a evidencie tržieb v hotovosti (ďalej „zákon o ERP“).

V novele zákon definuje nový pojem e-kasa a e-kasa klient.

Pod pojmom pokladnica e-kasa klient sa rozumie:

  1. on-line registračná pokladnica (ORP),
  2. virtuálna registračná pokladnica (VRP).

Schválený pôvodný termín, kedy podnikatelia, ktorí už v súčasnosti evidujú tržby elektronickou registračnou pokladnicou, používajú na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu a môžu dobrovoľne prejsť na nový spôsob registrácie virtuálnou registračnou pokladnicou alebo on-line registračnou pokladnicou (ORP), bol stanovený na 1. apríla 2019, povinný prechod na ORP bol zákonom stanovený najneskôr od 1. júla 2019.

Keďže bol predĺžený proces certifikácie u výrobcov, dovozcov a distribútorov pokladničného programu a chráneného dátového úložiska viazaný do­držaním podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom, bola schválená novela zákona o ERP, podľa ktorej počas nasledujúceho pol roka, t. j. od 1. 7. do 31. 12. 2019, nebude podnikateľským subjektom uložená pokuta, resp. pokuta sa odpustí, v prípade, ak sa do systému on-line registračnej pokladnice nedokážu zapojiť. Musia byť však splnené podmienky, že podnikateľský subjekt požiada o pridelenie daňového kódu on-line registračnej pokladnice a zaregistruje sa na portáli Finančnej správy.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. júna 2019 schválila novelu zákona o ERP, zákon č. 188/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon o ERP. Článkom I novely zákona sa dopĺňa § 18cf Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia. Podľa článku II novely zákona o ERP tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Novela zákona o ERP bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená dňa 1. júla 2019. Novela zákona o ERP reaguje na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s implementáciou on-line registračných pokladníc a ich uvedením do prevádzky najneskôr od 1. júla 2019.

Zámerom novely zákona o ERP je prijať také opatrenia, ktoré ochránia podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením.

Novelou sa zákon o ERP dopĺňa tak, že za § 18ce sa vkladá § 18cf Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia, podľa ktorého:

  1. Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient najneskôr do dňa účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepo­uží­vania on-line registračnej pokladnice alebo ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona.
  2. Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa § 10 ods. 6 zákona o ERP; podmienka primeraného postupu podľa  § 10 ods. 6 sa pre takýchto podnikateľov na obdobie do dňa účinnosti tohto zákona neuplatní. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona.
  3. Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a podnikateľ k dátumu zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice neuviedol do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, môže na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice – odklad pokút

Dozviete sa napr.:

  • ako budú postupovať podnikatelia, ktorí mali povinnosť používať na evidenciu tržieb registračnú pokladnicu od 1. júla 2019,
  • ako budú postupovať podnikatelia, ktorí mali povinnosť používať na evidenciu tržieb registračnú pokladnicu už od 1. apríla 2019,
  • či môžu podnikatelia používať staré ERP so zrušeným daňovým kódom.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marta Boráková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • 188/2019 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Funkcie

Partner