Uplatnenie DPH v obchodných vzťahoch – 40 príkladov z praxe

Najčastejšie otázky z oblasti DPH, s ktorými sa stretnete v praxi. Účtovný doklad vs. faktúra, dátum vzniku účtovného prípadu vs. vznik daňovej povinnosti, oprava základu dane - aj pri nevymožiteľných pohľadávkach, spolu 40 špecifických príkladov.

Dátum publikácie:27. 4. 2021
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_dokumenty-na-stole

Deň splnenia dodávky tovaru a služieb (čiže vznik pohľadávky a záväzku) je z účtovného pohľadu vecne konštruovaný tak, že vychádza zo zmluvných dojednaní, z princípov Obchodného zákonníka.

V zákone o DPH je možné identifikovať odchýlky, keď daňová povinnosť môže vzniknúť inokedy ako účtovný prípad. Ide napríklad o dodania tovaru v rámci EÚ, kde je dôležitý deň vystavenia faktúry alebo 15. deň po mesiaci dodania (resp. nadobudnutia) tovaru, príp. špecificky sa vznik daňovej povinnosti posúdi aj pri opakovane dodávanom tovare a službe (čiže neposudzuje sa, kedy bolo plnenie vecne dodané). Z uvedeného možno vyvodiť záver, že zákon o DPH nedáva vždy logické pravidlá, skôr zjednodušené, aby sa docielila aj určitá harmonizácia v rámci krajín EÚ.

Uvedené konštatovanie sa netýka len vzniku daňovej povinnosti, ale aj miesta dodania služby v intenciách DPH. 

V rámci dvoch obchodných partnerov vykonávajúcich ekonomickú činnosť je miesto dodania služby primárne orientované na sídlo odberateľa, aj keby sa služba vykonala v inej krajine – čiže opäť ide o zjednodušené pravidlo (§ 15 ods. 1 zákona o DPH). Dilema nastáva v situáciách, keď má povinnosť platiť daň odberateľ alebo keď sa vystavuje dobropis, ťarchopis, t. j. keď sa rieši oprava základu dane z titulu zľavy z ceny (napríklad pri skoršej úhrade, pri nájme s cieľom poskytnutia dotácie od štátu), z titulu reklamácií, resp. sa opravuje chybná fakturácia.

Novinkou od roku 2021 je oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Aký daňový režim použiť, ako sa príslušná transakcia účtuje, čo má účtovný doklad obsahovať a mnoho iných tém bude v skrátenom rozsahu rozobraných na vybraných príkladoch z praxe, na ktoré sa daňovníci najčastejšie pýtajú.

Podnikateľské účtovné jednotky sa snažia v rámci každodenných aktivít obhájiť svoje miesto v konkurenčnom prostredí, riešiť zmluvné dojednania, peňažné toky, ale sledovať aj súlad obchodných prípadov s účtovnými a daňovými predpismi. To v dnešnej dobe pandémie nie je najľahšie. Určitým segmentom trhu klesajú, resp. zastali zákazky, neplatia sa dodávky tovaru, služieb v termíne, predlžujú sa splatnosti.

Pre firmy, ktoré majú to šťastie a fungujú aj naďalej v rámci mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu, sme pripravili niekoľko užitočných rád a príkladov. Najčastejšie otázky, ktoré účtovníkov trápia, nastávajú z pohľadu zákona o DPH pri realizácii dodávok, pri ktorých vznikajú pohľadávky, alebo pri obstarávaní (nákupe) tovarov, služieb, kedy zas zrkadlovo vznikajú záväzky.

Podnikateľské účtovné jednotky v podvojnom účtovníctve daň z pridanej hodnoty (účet 343) účtujú v súlade s § 52 postupov účtovania v PÚ, ktorý rieši zúčtovanie daní a dotácií.

Účtovné zobrazenie DPH v podvojnom účtovníctve

 

účet 343

 

Strana MD

 

Strana Dal

Odpočítanie dane (daň na vstupe)
zo záväzkov v intenciách
§ 49 – § 51 zákona o DPH

Daňová povinnosť (daň na výstupe)
z pohľadávok u dodávateľa, zo záväzkov u odberateľa – v prípade tzv. samozdanenia
§ 69 zákona o DPH

– daň z T a S kúpených v tuzemsku

– daň z T nadobudnutých z ČŠ

– daň z T a S z iného ČŠ, pri ktorých platí daň príjemca

– daň zaplatená pri dovoze T

– uhradenie platby (preddavku) pred dodaním

– daň z dovozu tovaru z tretích štátov

– daň zo služby prijatej z tretích štátov

Podmienky odpočítania DPH: § 49 – § 51 zákona o DPH

– daň pri dodaní T a S v tuzemsku

– daň pri nadobudnutí T v tuzemsku z iného ČŠ u odberateľa

– daň z T a S, pri ktorých platí daň odberateľ

– prijaté platby (preddavku) pred dodaním

– služba prijatá z tretích štátov u odberateľa

Osoby povinné platiť daň – pozri § 69 zákona o DPH

        

POUŽITÉ SKRATKY:

T – tovar

S – služba

ČŠ – členský štát

 

Určenie dňa vzniku práva na odpočítanie dane podľa zákona o DPH nemožno zamieňať s určením dňa uskutočnenia účtovného prípadu vzniku záväzku voči dodávateľovi v zmysle zákona o účtovníctve v nadväznosti na Obchodný zákonník, a to aj napriek tomu, že v mnohých prípadov sú oba dátumy určené zákonom o DPH aj Obchodným zákonníkom zhodné.

Základný princíp účtovania:

  • Vystavená faktúra:
    • dodanie služby v tuzemsku so vznikom daňovej povinnosti v SR: MD 311/ Dal 602, 343,

  • Došlá faktúra:
    • prijatie cezhraničnej služby v tuzemsku: MD 518/ Dal 321,
    • samozdanenie s nárokom na odpočítanie DPH: MD 343/ Dal 343, bez nároku na odpočítanie DPH: MD 518/Dal 343.

Právnou normou, ktorá vymedzuje odberateľsko-dodávateľské vzťahy, je Obchodný zákonník. Pohľadávky (účet 311, 315..) a záväzky z obchodných vzťahov (napr. účet 321, 325) sú vymedzené v tretej časti zákona ako obchodné záväzkové vzťahy. Je nutné spomenúť, že právne predpisy Obchodný zákonník a Občiansky zákonník nedefinujú pojem faktúra.

Ak vzniká pohľadávka alebo záväzok a tento doklad chýba, účtuje sa na základe dokladu, ktorý nahrádza faktúru (dodací list, zmluva). Následne sa vystaví interný doklad, ktorého prílohou je obyčajne kópia náhradného dokumentu. Inštitút „faktúry“ je vecne zadefinovaný pre účely zákona o DPH. Ak doklad s predpísanými zákonnými náležitosťami absentuje, potom pri dodaniach v tuzemsku, resp. pri nadobudnutí tovaru z Európskej únie (EU) nie je nárok na odpočítanie DPH.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Uplatnenie DPH v obchodných vzťahoch – 40 príkladov z praxe

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace aktuality

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.