Určenie miesta dodania prepravných služieb

Pre správne uplatnenie DPH pri prepravných službách je dôležité správne určiť miesto dodania, aby bolo jednoznačné, ktorému štátu patrí daň. Ako pri tom postupovať?

Dátum publikácie:20. 9. 2019
Autor:Ing. Jana Böszörmenyi

tt_preprava

Pri správnom určení miesta dodania prepravných služieb vychádzame zo základného pravidla, ktorým určíme miesto dodania podľa § 15 alebo § 16 zákona o DPH, ktoré vychádzajú z postavenia zákazníka:

  1. či je zdaniteľnou osobou,
  2. či je nezdaniteľnou osobou (nepodnikateľský subjekt).

Zdaniteľnou osobou rozumieme osobu, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky činnosti. Pod týmto pojmom označujeme predovšetkým podnikateľov, ale aj osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené s cieľom podnikania, ale vykonávajú ekonomickú činnosť, z ktorej dosahujú opakovane príjmy.

Za zdaniteľnú osobu považujeme aj osobu, ktorá vykonáva prípravné práce pred začatím uskutočňovania zdaniteľných obchodov (rozhodnutie Súdneho dvora C-268/83).

Týmto pojmom označujeme aj osoby, ktoré dodajú nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, t. j. ide o zdaniteľnú osobu len na tento účel.

Zdaniteľná osoba (podnikateľ), ktorá je usadená (má sídlo a miesto podnikania) v inom členskom štáte, podľa zákona o DPH je miestom dodania služby iný členský štát.

V prípade zdaniteľnej osoby, ktorá je usadená (má sídlo a miesto podnikania) v tuzemsku, je miestom dodania služby tuzemsko.

Nezdaniteľnou osobou rozumieme osobu, ktorá nevykonáva ekonomickú činnosť definovanú v zákone o DPH. Ide o bežného občana, ktorý nevykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosahovania zisku. Ne­zdaniteľná osoba (nepodnikateľ), ktorá má miesto podnikania, sídlo alebo bydlisko v tuzemsku, by postupovala podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH.

V prípade, že by bola služba dodaná nezdaniteľnej osobe, ktorá nemá sídlo, bydlisko, miesto podnikania v tuzemsku, potom by sa miesto dodania služby určilo tam, kde je prevádzkareň, okrem výnimky zo základného pravidla podľa § 16 zákona o DPH. Pre správne uplatnenie DPH pri službách je dôležité správne určiť miesto dodania, aby bolo jednoznačné, ktorému štátu patrí daň. Daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby.

1. Určenie miesta prepravných služieb tovaru v tuzemsku

Pri správnom určení miesta prepravných služieb rozlišujeme odberateľa, ktorý koná v postavení zdaniteľnej osoby alebo bude konať v postavení nezdaniteľnej osoby. Ak vychádzame pri dodaní prepravných slu­žieb zo základného pravidla a odberateľ bude v postavení zdaniteľnej osoby, budeme postupovať podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Platiteľ dane, ktorý dodá prepravnú službu inému platiteľovi alebo podnikateľovi, ktorý má miesto podnikania v tuzemsku, zdaní službu tuzemskou DPH a postupuje podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Príklad č. 1

Prepravca, platiteľ DPH, vykoná prepravu tovaru z Košíc do Bratislavy pre platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH, ktorý je rovnako zdaniteľnou osobu ako príjemca služby. Miestom dodania prepravy tovaru je tuzemsko podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a preprava tovaru sa zdaní slovenskou DPH.

dupp-14-2019-o-001

Príklad č. 2

SRO neplatiteľ dane si objednal prepravu tovaru od slovenského prepravcu, ktorý vykonal prepravu tovaru z Martina do Žiliny. Slovenský prepravca je zdaniteľnou osobou, ktorá je platiteľom dane a vyhotoví faktúru s DPH.

dupp-14-2019-o-002

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Určenie miesta dodania prepravných služieb

1. Určenie miesta prepravných služieb tovar

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jana Böszörmenyi

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner