Uskutočnenie obchodnej záležitosti na základe komisionárskej zmluvy

Cieľom príspevku je poukázať na špecifiká pri komisionálnom predaji z pohľadu daňových a účtovných predpisov.

Dátum publikácie:14. 11. 2019
Autor:Ing. Marián Drozd

tt_nakup-predaj

Cieľom príspevku je poukázať na špecifiká pri komisionálnom predaji z pohľadu daňových a účtovných predpisov.

Na základe komisionárskej zmluvy (§ 577 až § 590 Obchodného zákonníka) uzavretej medzi komisionárom a komitentom vzniká záväzok, podľa ktorého sa komisionár zaväzuje, že pre komitenta zariadi vo vlastnom mene na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.

Komisionálnym predajom je predaj tovaru, ktorý komitent (t. j. vlastník, predávajúci) prenechá komisionárovi (sprostredkovateľ) s cieľom jeho predaja tretej osobe (kupujúci). Komisionár na základe komisionárskej zmluvy predá tovar vlastným menom, ale na účet komitenta.

Oproti kúpnej zmluve pri komisionárskej zmluve teda vstupuje do „hry“ ďalší subjekt (sprostredkovateľ).

Vlastnícke právo na tovar, ktorý je predmetom komisionálneho predaja, prechádza z komitenta priamo na tretiu osobu (kupujúceho). Komisionár za prevzatý tovar neplatí pri jeho prevzatí od komitenta, ale až po jeho predaji tretej osobe.

Pri komisionárskej zmluve ide o tzv. nepriame zastúpenie. Keďže komisionár (sprostredkovateľ) navonok koná vo vlastnom mene, aj keď na účet komitenta, môže byť pre podnikateľa (komitent) výhodná anonymita, pretože tretia osoba nemusí mať vôbec vedomosť o uzavretí komisionárskej zmluvy a vníma tak len osobu komisionára.

Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy komitentovi vzniká daňová povinnosť v zmysle ustanovenia § 19 ods. 5 zákona o DPH v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi.

U komitenta provízia zaplatená komisionárovi je daňovým výdavkom najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Príklad:

Platiteľ A (komitent) na základe komisionárskej zmluvy odovzdal dňa 19. júla 2019 osobný automobil platiteľovi B (komisionár) s cieľom predaja tretej osobe.

Odplata komisionára za zariaďovanie dohodnutej obchodnej záležitosti podľa zmluvy je po dohode zmluvných strán určená percentuálne, a to vo výške 15 % z peňažnej tržby bez DPH, ktorú komisionár vyfakturuje tretej osobe, t. j. kupujúcemu.

Komisionár (platiteľ B) predal automobil tretej osobe 22. augusta 2019 za 12 000 eur.

Predaj automobilu komisionár oznámil komitentovi dňa 23. augusta 2019.

Komisionárovi vznikla daňová povinnosť dňa 22. augusta 2019 v sume 2 000 eur. Pokiaľ je kupujúci zdaniteľnou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je komisionár povinný vyhotoviť vo svojom mene faktúru s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona. Ako dátum dodania uvedie 22. august 2019, základ dane 10 000 eur a DPH 2 000 eur. Komisionár je povinný uviesť tento predaj v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie.

Komitent na základe oznámenia komisionára vyhotoví pre neho faktúru s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, s dátumom dodania 22. august 2019, základ dane 8 500 eur a DPH 1 700 eur (celkom 10 200 eur). Komitent taktiež túto faktúru uvedie vo svojom daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie. Na základe tejto faktúry si môže komisionár uplatniť nárok na odpočítanie DPH.

Poznámka k príkladu:

Hoci podľa § 19 ods. 5 zákona o DPH pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi, z tohto ustanovenia vôbec nevyplýva, že základ dane, resp. daňová povinnosť musí byť u komisionára a komitenta v rovnakej výške.

Je potrebné vychádzať z toho, že základom dane je protihodnota, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, znížená o daň. A ako vyplýva z predchádzajúceho príkladu, táto protihodnota bola u komisionára vo výške 12 000 eur, ale u komitenta vo výške 10 200 eur.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Uskutočnenie obchodnej záležitosti na základe komisionárskej zmluvy

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marián Drozd

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner