Usmernenie k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2016

Finančné riaditeľstvo zverejnilo prehľad súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2016.

Dátum publikácie:19. 11. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

iStock_000012745832XSmall

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Sumy životného minima a minimálnej mzdy, ktoré ovplyvňujú výšku súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2016, boli ustanovené nasledovne:

  • sumy životného minima stanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima neboli k 1. júlu 2015 upravené, a preto suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu je naďalej 198,09 € (ďalej len „platné životné minimum“), 
  • na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016, suma minimálnej mzdy od 1. januára 2016 predstavuje 405,00 € (ďalej len „minimálna mzda“).

Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Pri výpočte maximálnej sumy tejto nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2016 je potrebné vychádzať z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2014, ktorá predstavuje 858 € (ďalej len „priemerná mesačná mzda za rok 2014“).

Prehľad jednotlivých súm, potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2016 je uvedený v prílohe.  

PREHĽAD SÚM POTREBNÝCH PRE VÝPOČET DAŇOVEJ POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB NA ROK 2016


Ustanovenie ZDP

Výsledná suma
Navýšené nepeňažné plnenie
§ 5 ods. 3 písm. d) ZDPSuma plnenia (P) rozhodujúca na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a) ZDP] na účely výpočtu navýšeného nepeňažného plnenia2 364,0093 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka


§ 11 ods. 2 ZDP


19,2-násobok platného životného minima3 803,33 €
1/12 zo sumy 3 803,33 € (použije sa pre účely výpočtu preddavku na daň podľa § 35 ods. 1 ZDP)316,94 €
100-násobok platného životného minima19 809 €
44,2-násobok platného životného minima8 755,578 €
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)


§ 11 ods. 3 ZDP


19,2-násobok platného životného minima3 803,33 €
176,8-násobok platného životného minima35 022,31 €
63,4-násobok platného životného minima12 558,906 €
Nezdaniteľná časť základu dane – dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie
§ 11 ods. 8 ZDP2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 20141 029,60 €
Sadzba dane

§ 15 ZDP

176,8-násobok sumy platného životného minima (použije sa pre účely výpočtu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2016)

35 022,31 €
1/12 zo sumy 35 022,312 € (použije sa pre účely výpoču preddavku na daň podľa § 35 ods. 2 ZDP)2 918,53 €
Daňové priznanie
§ 32 ZDP50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP (50 % zo sumy 3 803,33 €)1 901,67 €
Daňový bonus

§ 33 ZDP

6-násobok minimálnej mzdy2 430 €
Polovica minimálnej mzdy (použije sa pre účely uplatnenia daňového bonusu podľa § 35 ods. 5 ZDP)202,50 €
Suma daňového bonusu platná na mesiace roku 201621,41 €
Minimálna výška dane
§ 46a ZDP50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP (50 % zo sumy 3 803,33 €)1 901,67 € 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner