Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok

Pri ukladaní oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok postupujte podľa usmernenia, ktoré aktuálne vydalo Finančné riaditeľstvo.

Dátum publikácie:11. 8. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_zviazane-sanony

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o účtovníctve“) odbor daňovej metodiky vydáva k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ), nasledovné usmernenie:

1. Zostavenie účtovnej závierky

V zmysle § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

V zmysle § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) na účely podania daňového priznania k dani z príjmov (ďalej len „daňové priznanie“) je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa zákona o dani z príjmov a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do RÚZ, ak osobitný predpis (§ 34 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) neustanovuje inak.

Účtovná závierka sa považuje za zostavenú po pripojení podpisových záznamov k požadovaným údajom podľa § 17 ods. 2 zákona o účtovníctve a k jednotlivým súčastiam účtovnej závierky.

2. Schválenie účtovnej závierky

V zmysle § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (ďalej len „účtovná závierka“) na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Príslušným orgánom na schválenie je:

  • valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným,
  • členská schôdza v družstve,
  • ústredný orgán štátnej správy v štátnom podniku.

Ostatné účtovné jednotky schvaľujú účtovnú závierku v zmysle osobitných predpisov, napr. pozemkové spoločenstvo v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a pod.  

Účtovná závierka sa považuje za schválenú až vtedy, keď ju schváli príslušný orgán účtovnej jednotky. 

3. Uloženie účtovnej závierky a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ

V súlade s § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka ukladá účtovnú závierku do RÚZ najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je, napr. zákon o dani z príjmov, ktorý v § 49 ods. 11 ustanovuje povinnosť uložiť účtovnú závierku do RÚZ v termíne na podanie daňového priznania.

V zmysle § 23a ods. 4 zákona o účtovníctve, ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa § 23a ods. 3 cit. zákona, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do RÚZ dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. Uvedené sa vzťahuje na účtovnú závierku, ktorú účtovná jednotka ukladá do RÚZ v lehote podľa § 23a ods. 3 cit. zákona, ale príslušný orgán neschváli túto účtovnú závierku pred jej uložením do RÚZ.

Upozornenie:

Ak účtovná jednotka v lehote podľa § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve ukladá do RÚZ už schválenú účtovnú závierku, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ neukladá.

V zmysle § 23a ods. 6 zákona o účtovníctve, ak po uložení účtovnej závierky do RÚZ účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade s § 16 ods. 10 cit. zákona (tzn. zostavuje novú účtovnú závierku) ukladá do RÚZ novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. Z uvedeného vyplýva, že ani v tomto prípade sa oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ neukladá.

Fyzické osoby, ktoré sú v zmysle § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona o účtovníctve účtovnými jednotkami, účtovnú závierku neschvaľujú, preto oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ neukladajú.


Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky je ustanovený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky (ďalej len „opatrenie“), ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2015. Opatrenie bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014.

V zmysle § 23a ods. 2 zákona o účtovníctve oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky môže byť uložené do RÚZ v listinnej alebo elektronickej podobe.

Povinne v elektronickej podobe ukladá oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 1 a 3 zákona o účtovníctve, Garančný fond investícií, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Fond ochrany vkladov, zdravotná poisťovňa a osoby podľa osobitného predpisu, ktorým je § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobami podľa § 14 cit. zákona:

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Ostatné účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť, či oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ uložia v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe. 


Poznámka:
Editovateľný vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky nájdete priložený v súvisiacich tlačivách a formulároch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace dokumenty

Súvisiace aktuality

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.