Usmernenie k uplatňovaniu daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. a) ZDP

FR SR vydalo usmernenie ku kráteniu daňových výdavkov na motorové vozidlo, ktoré bolo zamestnancovi poskytnuté na služobné aj súkromné účely.

Dátum publikácie:13. 10. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_havarovane-auto

Usmernenie k uplatňovaniu § 19 ods. 2 písm. t) v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) odbor daňovej metodiky vydáva k uplatňovaniu § 19 ods. 2 písm. t) v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. a) nasledovné usmernenie:

Podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2015 daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i), výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a), a to:

  1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
  2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) ZDP vyplýva, že ak zamestnávateľ uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, pri výdavkoch (nákladoch) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie*), opravy a udržiavanie motorového vozidla poskytnutého zamestnancovi aj na súkromné účely nepostupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP a predmetné výdavky (náklady) uplatňuje v plnej výške.

Upozornenie

Pri uplatňovaní výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky zamestnávateľ nepostupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP. Postup pre uplatnenie týchto výdavkov (nákladov) je špeciálne upravený v § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.


Podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP príjmom zamestnanca je aj počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, suma vo výške 1 %

  1. v prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši,
  2. v nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch. 

Ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a) ZDP upravuje ocenenie nepeňažného príjmu zamestnanca, ktorý je zdaniteľným príjmom, v prípade poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa zamestnancovi aj na súkromné účely, a to len počas ôsmich rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania.

V deviatom a nasledujúcich rokoch od zaradenia motorového vozidla zamestnávateľa do užívania, zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ poskytol uvedené motorové vozidlo na používanie aj na súkromné účely, z titulu takéhoto poskytnutia vozidla príjem nevzniká, tzn. že ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a) ZDP sa už neaplikuje.

Zamestnávateľ preto pri uplatnení výdavkov (nákladov) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie tohto motorového vozidla v deviatom a nasledujúcich rokoch postupuje v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) ZDP.

 

Vypracoval:
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
Október 2015

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner