Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov (Metodické usmernenie FR SR)

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov od 1. 1. 2015.

Dátum publikácie:21. 9. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_sklad

Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2015

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) odbor daňovej metodiky vydáva k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov nasledovné usmernenie.

Obsah:

  1. Inventarizačný prebytok – odpisovaný majetok
  2. Inventarizačný prebytok – neodpisovaný majetok
  3. Inventarizačný prebytok zistený a zaúčtovaný do 31. 12. 2014

S účinnosťou od 1. 1. 2015 sa v súlade so znením § 17 ods. 3 písm. j) ZDP nezahrnie do základu dane z príjmov inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zistený pri inventarizácii v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu; tento prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ZDP a vo výške odpisu podľa § 27 ZDP. Osobitným predpisom je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Zároveň je z ustanovenia § 23 ods. 2 ZDP vypustené, že z odpisovania sú vylúčené inventarizačné prebytky hmotného a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii. 

1. Inventarizačný prebytok – odpisovaný majetok

 a) Daňovník (fyzická osoba) účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva  

Fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, postupuje v súlade so znením Opatrenia SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy JÚ“).

Podľa § 6 ods. 4 postupov JÚ v knihách dlhodobého majetku sa účtuje aj dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený, ktorý sa v súlade so znením § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve ocení reprodukčnou obstarávacou cenou.

Ak bude fyzická osoba odpisovať novozistený majetok pri inventarizácii podľa § 26 ZDP rovnomerným spôsobom podľa § 27 ZDP, bude postupovať podľa znenia uvedeného v § 17 ods. 3 písm. j) ZDP, tzn. zníži základ dane z príjmov o odpisy a súčasne zvýši základ dane o nepeňažný príjem (novozistený majetok ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou) vo výške uplatneného odpisu. Uvedený postup je daňovo neutrálny rovnako ako u daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Z účtovného hľadiska pri zistenom inventarizačnom prebytku odpisovaného majetku v účtovnom období 2015 sa pri uzavretí účtovných kníh v peňažnom denníku zaúčtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa zvýšia výdavky zahrnované do základu dane z príjmov o sumu daňových odpisov podľa § 27 ZDP a v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 3 písm. j) ZDP sa zvýšia príjmy zahrnované do základu dane z príjmov o nepeňažný príjem vo výške odpisu podľa § 27 ZDP.

Je možné tiež akceptovať situáciu, ak daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP zabezpečí neutrálny vplyv na základ dane z príjmov tak, že nezvýši výdavky zahrnované do základu dane z príjmov o sumu daňových odpisov podľa § 27 ZDP a súčasne nezvýši ani príjmy zahrnované do základu dane z príjmov o nepeňažný príjem vo výške odpisu podľa § 27 ZDP

b) Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva  

V súlade s § 21 ods. 2 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy PÚ“) sa dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený, ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou, účtuje na príslušný majetkový účet so súvzťažným zápisom na účet 384 – Výnosy budúcich období a tieto sa rozpúšťajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov.

S účinnosťou od 1. 1. 2015 je inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaným majetkom aj na účely ZDP. Inventarizačný prebytok sa zahrnie do základu dane:

  • ak ide o hmotný majetok – počas doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je zaradený hmotný majetok, vo výške rovnomerného odpisu podľa § 27 ZDP,
  • ak ide o nehmotný majetok – počas doby odpisovania stanovenej účtovným odpisovým plánom vo výške účtovného odpisu. 

2. Inventarizačný prebytok – neodpisovaný majetok

a) Daňovník (fyzická osoba) účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva

Podľa postupov JÚ majetok novozistený pri inventarizácii sa zaeviduje v účtovnej evidencii v pomocných knihách zložiek majetku a záväzkov. V súlade so znením § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve sa ocení reprodukčnou obstarávacou cenou. Ak by išlo o majetok, ktorý sa neodpisuje, pri uzavretí účtovných kníh v peňažnom denníku sa nebudú v tejto súvislosti účtovať uzávierkové účtovné operácie a nebude sa upravovať základ dane z príjmov. Príjmy zahrnované do základu dane z príjmov by sa zvýšili až v prípade predaja takéhoto majetku.

b) Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva

Podľa § 11 ods. 4 postupov PÚ sa prebytok neodpisovaného dlhodobého majetku účtuje na ťarchu účtu majetku a v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Základ dane daňovník vyčísli podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP v súlade s účtovníctvom, z čoho vyplýva, že celý zaúčtovaný výnos vstupuje do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom daňovník o inventarizačnom prebytku neodpisovaného majetku účtoval.

3. Inventarizačné prebytky zistené a zaúčtované do 31. 12. 2014

Ak daňovník zistil a zaúčtoval inventarizačné prebytky do 31. 12. 2014, bude aj po 1. 1. 2015 postupovať podľa ustanovení ZDP platného do 31. 12. 2014, to znamená, že inventarizačné prebytky budú vylúčené z odpisovania.

Ustanovenie § 17 ods. 3 písm. j) bolo do ZDP doplnené s účinnosťou od 1. 1. 2015 a vzhľadom na jeho znenie sa uplatní v prípade inventarizačného prebytku odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zisteného a zaúčtovaného vo výnosoch počnúc 1. 1. 2015.

Poznámka:

Postup uvedený v bodoch 1 písm. a), 2 písm. a) a 3 sa primerane použije aj pri inventarizačnom prebytku zistenom u daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Usmernenie bolo odsúhlasené Ministerstvom financií SR.

Vypracoval:
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
September 2015

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.