Usmernenie k zmene zatriedenia účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva do inej veľkostnej skupiny

FR SR vydalo usmernenie k zmene zatriedenia účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva do inej veľkostnej skupiny podľa zákona o účtovníctve.

Dátum publikácie:26. 4. 2016
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_zena-za-kopou-sanonov

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a nadväzujúcich predpisov, odbor daňovej metodiky vydáva k zmene zatriedenia účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva do inej veľkostnej skupiny podľa § 2 ods. 5 až 13 zákona o účtovníctve nasledovné usmernenie.

 

Obchodná spoločnosť, družstvo, pozemkové spoločenstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona o účtovníctve účtujúca v sústave podvojného účtovníctva a fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je § 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka (ďalej len „účtovná jednotka“), sa v zmysle § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve triedia do veľkostných skupín:

a) mikro účtovná jednotka,

b) malá účtovná jednotka alebo

c) veľká účtovná jednotka.

Do príslušnej veľkostnej skupiny sa účtovné jednotky zatriedia na základe splnenia aspoň dvoch podmienok podľa § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve k prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. Pri posudzovaní podmienok pri zmene účtovného obdobia sa neposudzujú podmienky za kratšie účtovné obdobie podľa § 3 ods. 5 zákona o účtovníctve.

V zmysle § 39k ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve sa účtovné jednotky prvýkrát zatriedili do príslušnej veľkostnej skupiny:

  • od 1. 1. 2015, ak účtovná jednotka má účtovné obdobie kalendárny rok;
  • v hospodárskom roku, ktorý začínal v priebehu roka 2015, ak účtovná jednotka má účtovné obdobie hospodársky rok.

Zákon o účtovníctve v § 2 ods. 10 upravuje povinnosť zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve, ak § 2 ods. 11 a 12 cit. zákona neustanovujú inak. V zmysle § 2 ods. 11 zákona o účtovníctve novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

V zmysle § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka.

V zmysle § 2 ods. 10 a 12 zákona o účtovníctve účtovná jednotka môže zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny aj v nasledovných prípadoch:

  • ak účtovná jednotka spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku a rozhodne sa postupovať ako mikro účtovná jednotka, považuje sa za mikro účtovnú jednotku aj v nasledujúcom účtovnom období. Po týchto dvoch účtovných obdobiach, v ktorých sa účtovná jednotka považovala za mikro účtovnú jednotku, môže postupovať, ako malá účtovná jednotka, aj keď spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, ak sa tak rozhodne;
  • ak účtovná jednotka spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku a rozhodne sa postupovať ako malá účtová jednotka, považuje sa za malú účtovnú jednotku aj v nasledujúcom účtovnom období. Po týchto dvoch účtovných obdobiach, v ktorých sa považovala za malú účtovnú jednotku a spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako mikro účtovná jednotka.

V nadväznosti na uvedené, účtovná jednotka zostáva v rovnakej veľkostnej skupine aspoň dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia.

Vo vyššie uvedených prípadoch k zmene zatriedenia do inej veľkostnej skupiny mohlo dôjsť po prvýkrát k 1. 1. 2016, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie kalendárny rok, a to z dôvodu, že účtovná jednotka sa za mikro účtovnú jednotku mohla považovať po splnení ustanovených podmienok už od 1. 1 .2014.

Pre účtovné jednotky, ktoré splnili podmienky pre mikro účtovné jednotky v roku 2014, zákon o účtovníctve v § 39k ods. 3 a 4 ustanovil postup zatriedenia sa do veľkostných skupín od 1. 1. 2015.

V zmysle § 39k ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, považuje sa za mikro účtovnú jednotku aj od 1. 1. 2015, tzn. účtovná jednotka sa v dvoch po sebe idúcich účtovných obdobiach považovala za mikro účtovnú jednotku. Táto účtovná jednotka sa k 1. 1. 2016 zatriedi do príslušnej veľkostnej skupiny nasledovne:

  • ak spĺňa podmienky za rok 2014 a 2015 pre mikro účtovnú jednotku, naďalej zostáva mikro účtovnou jednotkou alebo v nadväznosti na § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve od 1. 1. 2016 môže postupovať ako malá účtovná jednotka;
  • ak nespĺňa podmienky za rok 2014 a 2015 pre mikro účtovnú jednotku, je povinná od 1. 1. 2016 zatriediť sa ako malá účtovná jednotka alebo veľká účtovná jednotka, a to podľa splnenia veľkostných podmienok v zmysle s § 2 ods. 7 a 8 zákona o účtovníctve.

 

V zmysle § 39k ods. 4  zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá sa podľa ustanovení platných do 31. 12. 2014 rozhodla, že sa nebude považovať za mikro účtovnú jednotku (aj keď spĺňala podmienky pre mikro účtovnú jednotku), sa od 1. 1. 2015 zatriedi ako malá účtovná jednotka. Po týchto dvoch po sebe idúcich účtovných obdobiach posudzuje splnenie veľkostných podmienok podľa § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve a k 1. 1. 2016 sa zatriedi do príslušnej veľkostnej skupiny nasledovne:

  • ak spĺňa podmienky za rok 2014 a 2015 pre mikro účtovnú jednotku, môže sa zatriediť od 1. 1. 2016 ako mikro účtovná jednotka, ak sa nerozhodne v zmysle § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve naďalej považovať za malú účtovnú jednotku;
  • ak nespĺňa podmienky za rok 2014 a 2015 pre mikro účtovnú jednotku, zostáva od 1. 1. 2016 malou účtovnou jednotkou, alebo ak spĺňa podmienky pre veľkú účtovnú jednotku podľa § 2 ods. 8 zákona o účtovníctve, je povinná zatriediť sa ako veľká účtovná jednotka.

Obdobne sa postupuje pri zmene zatriedenia do inej veľkostnej skupiny v priebehu roka 2016 v prípade, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie hospodársky rok.

Príklad č. 1

Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, k 1. 1. 2014 splnila podmienky pre mikro účtovnú jednotku a rozhodla sa postupovať v účtovnom období roku 2014 ako mikro účtovná jednotka. V roku 2015 sa považovala tiež za mikro účtovnú jednotku. Môže sa v roku 2016 zatriediť ako malá účtovná jednotka, aj keď spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku?

Účtovná jednotka, ktorá splnila podmienky pre mikro účtovnú jednotku k 1. 1. 2014 a rozhodla v roku 2014 postupovať ako mikro účtovná jednotka, považovala sa od 1. 1. 2015 v zmysle § 39k ods. 3 zákona o účtovníctve za mikro účtovnú jednotku. K 1. 1. 2016 (po dvoch bezprostredne nasledujúcich účtovných obdobiach) sa môže v zmysle § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve rozhodnúť, že sa bude považovať za malú účtovnú jednotku, aj keď spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku. V tejto veľkostnej skupine zostáva aj v nasledujúcom účtovnom období.

Príklad č. 2

Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, k 1. 1. 2014 splnila podmienky pre mikro účtovnú jednotku a rozhodla sa nepovažovať za mikro účtovnú jednotku. V roku 2015 postupovala ako malá účtovná jednotka. Môže sa v roku 2016 zatriediť ako mikro účtovná jednotka, ak spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku?

Účtovná jednotka, ktorá splnila podmienky pre mikro účtovnú jednotku a rozhodla sa k 1. 1. 2014 nepovažovať za mikro účtovnú jednotku, považovala sa od 1. 1. 2015 v zmysle § 39k ods. 4  zákona o účtovníctve za malú účtovnú jednotku. Ak k 1. 1. 2016 spĺňa veľkostné podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže sa zatriediť ako mikro účtovná jednotka a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v nasledujúcom účtovnom období. Naďalej však môže postupovať ako malá účtovná jednotka, ak sa tak podľa § 2 ods. 12 zákona o účtovníctve rozhodne.

 

Vypracoval:
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
Apríl 2016

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner