Veľký prehľad zmien v zákone o dani z príjmov

Zákon o dani z príjmov prešiel rozsiahlou novelizáciou, ktorá prináša úpravy vo viacerých oblastiach s pôsobnosťou od začiatku roka 2020 a neskôr. Prinášame chronologický prehľad zmien v poradí podľa začiatku ich účinnosti – s vysvetleniami a príkladmi.

Dátum publikácie:28. 11. 2019
Autor:Ing. Miroslava Brnová

tt_novela-zdp

V uplynulých mesiacoch bolo schválených viacero noviel dotýkajúcich sa aj zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), pričom najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie zmeny sú úpravy uvedené vo vládnom návrhu ZDP, ktorých gestorom je Ministerstvo financií SR, ale schválené boli aj poslanecké návrhy k zavedeniu nových sadzieb dane a zvýšeniu nezdaniteľných častí základu dane.

Účinnosť v týchto zákonoch je nastavená rôzne, a to:

  • vo vládnom návrhu ZDP č. 301/2019 Z. z. je účinnosť 1. 12. 2019, 1. 1. 2020, 1. 1. 2021 aj 1. 1. 2022,
  • poslanecký návrh č. 315/2019 Z. z. k úprave sadzby dane pre podnikateľov a právnické osoby s príjmami (výnosmi) do 100 000 eur je účinný od 1. 1. 2020 a
  • poslanecký návrh č. 316/2019 Z. z. zvyšujúci nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je účinný od 1. 1. 2020.

1. Úpravy v ZDP účinné od 1. 12. 2019 a 1. 1. 2020

Prehľad zmien:

1.1 Zamestnanecké benefity

1.2 Doplnenie posudzovania vkladov do obchodných spoločností alebo družstiev pre daňové účely

1.3 Rozšírenie definície „dividenda“ pre účely posudzovania zdanenia

1.4 Spresnenie podmienky pre oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

1.5 Zmena v oslobodení plnení z poistenia vyplácaného z dôvodu úrazu

1.6 Úpravy v nezdaniteľných častiach základu dane

1.7 Zníženie sadzby dane

1.8 Úprava v zdaňovaní peňažných a nepeňažných plnení vyplácaných/ poskytovaných držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

1.9 Doplnenia v oslobodených príjmoch právnických osôb

1.10 Úpravy v pohľadávkach a záväzkoch

1.11 Zmeny vo výdavkoch uznaných do daňových výdavkov až po zaplatení

1.12 Strata

1.13 Hybridné nesúlady

1.14 Veda a výskum

1.15 Preddavky na daň z príjmov

1.16 Výpožičky

1.17 Zníženie administratívnej náročnosti

1.18 Úpravy týkajúce sa definície „nezmluvných štátov“ a zdroja príjmov

1.1 Zamestnanecké benefity

a) Vzdelávanie zamestnancov

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa v značnej miere rozširuje v § 5 ods. 7 písm. a) ZDP zamestnanecký benefit na vzdelávanie vlastných zamestnancov zamestnávateľa, ktorý je u zamestnanca oslobodeným príjmom. Kým do 31. 12. 2019 je možné za oslobodený benefit zamestnancov po­va­žovať výlučne plnenie od zamestnávateľa za doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním tohto zamestnávateľa, od 1. 1. 2020 sa rozširuje oslobodenie na akékoľvek vzdelávanie zamestnanca, avšak pri splnení dvoch základných podmienok, a to:

  • musí ísť stále o vzdelávanie, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním tohto zamestnávateľa, pričom
  • v prípade, ak by išlo o vzdelávanie, ktorým si zamestnanec zvyšuje stupeň vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, musí byť splnená aj ďalšia podmienka, a to trvanie pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov.

ZDP bližšie nešpecifikoval pojem doškoľovanie, ale pod týmto pojmom sa rozumelo dodatočne vyškoliť zamestnanca na danú plánovanú prácu, resp. zamestnancovi doplniť získanú spôsobilosť doplnením nových poznatkov v odbore alebo rekvalifikácia pre zamestnancov pre potreby zamestnávateľa.

Napr. vykonanie zaučenia zamestnanca, ktoré zabezpečil zamestnávateľ zamestnancovi pri vstupe do pracovného pomeru bez kvalifikácie, sa mohlo považovať za doškoľovanie zamestnanca a výdavky, ktoré zamestnávateľ vynaložil v súvislosti s takýmto vzdelávaním, boli pre zamestnanca nepeňažným príjmom, ktorý je podľa tohto ustanovenia oslobodený od dane.

Za do­škoľovanie sa nepovažovalo stredoškolské, pomaturitné alebo vysokoškolské vzdelávanie. V tomto prípade išlo o zvyšovanie kvalifikácie v rámci vzdelávacieho systému, napr. získanie vyššieho stupňa vzdelania (bakalárskeho štúdia, štúdia popri zamestnaní a pod.). Takto vynaložená suma zamestnávateľom bola u zamestnanca zdaniteľným príjmom, z ktorého zamestnávateľ vybral preddavok na daň v mesiaci jeho poskytnutia spolu s mesačnou mzdou.

Príklad č. 1:

Zamestnávateľ v roku 2019 svojej mzdovej účtovníčke prepláca štúdium anglického jazyka na jazykovej škole v hodnote 500 eur.

Keďže v tomto prípade nejde o doškoľovanie zamestnanca, suma 500 eur je pre túto účtovníčku zdaniteľným príjmom.

Príklad č. 2:

Spoločnosť v roku 2019 svojej ekonómke zaplatila v sume 420 eur seminár k postupom účtovania. Keďže ide o seminár, ktorý súvisí s činnosťou ekonómky na pracovisku pre potreby zamestnávateľa, ide o príjem, ktorý je u ekonómky oslobodený od dane.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa za oslobodený príjem zamestnanca považuje akékoľvek vzdelávanie zabezpečené zamestnávateľom pre svojho zamestnanca, za podmienky, že súvisí s jeho potrebami, pričom v prípade zvyšovania kvalifikácie musí byť dodržaná aj zákonom stanovená lehota pre pracovný vzťah voči zamestnávateľovi.

V tejto súvislosti sa upravuje aj § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod ZDP, podľa ktorého daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na vzdelávanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa.

Zároveň prechodné ustanovenie § 52zza ods. 24 ZDP upravuje, že ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) a § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použijú na sumu vynaloženú zamestnávateľom zamestnancovi na vzdelávanie pri zúčtovaní mzdy za mesiac január 2020.

Pri poskytovaní vzdelávania, ktorým dochádza k zvyšovaniu stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, sa tieto ustanovenia prvýkrát použijú na akademický rok, ktorý sa začína po 31. decembri 2019.

Zároveň sa dopĺňa aj poznámka pod čiarou k pojmu vzdelávanie zamestnanca, ktorá spresňuje, že ide napr. o vzdelávanie vymedzené v:

POZNÁMKA:

Čo sa týka toho najposudzovanejšieho vzdelávania, a to toho, ktoré je zadefinované práve v § 153 až § 155 Zákonníka práce, ide o úpravy, podľa ktorých:

  • sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie,
  • zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením,
  • zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach,
  • zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve, pričom za prehlbovanie kvalifikácie sa považuje aj jej udržiavanie a obnovovanie a zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Veľký prehľad zmien v zákone o dani z príjmov

1. Úpravy v ZDP účinné od 1. 12. 2019 a 1. 1. 2020

2. Úpravy v ZDP účinné od 1. 1. 2021

3. Úpravy v ZDP účinné od 1. 1. 2022

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner