Vydávanie hotovosti zo stravných poukážok

V médiách prebehla správa, že zo stravných šekov v určitej nominálnej hodnote má reštaurácia vydávať zostatok sumy v € - napr. stravný lístok je 4 € a cena menu je 3,60 €. Doteraz sa z lístka nevydávali finančné prostriedky, teraz sa má vydať klientovi 0,40 € (pre klienta je to nepeňažný príjem). Je táto informácia pravdivá?

iStock_000001039678XSmall.jpg

Otázka:

V médiách prebehla správa, že zo stravných šekov v určitej nominálnej hodnote má reštaurácia vydávať zostatok sumy v € - napr. stravný lístok je 4 € a cena menu je 3,60 €. Doteraz sa z lístka nevydávali finančné prostriedky, teraz sa má vydať klientovi 0,40 € (pre klienta je to nepeňažný príjem). Je táto informácia pravdivá?


Odpoveď:

Nie, zo stravovacích poukážok nemožno poskytnúť výdavok v peniazoch.

Primárnym dôvodom je samotný účel stravovacích poukážok stanovený zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“). Zamestnávateľ má v zmysle § 152 ZP zákonnú povinnosť za stanovených podmienok zabezpečiť pre svojich zamestnancov stravovanie a na jej splnenie má niekoľko možností. Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok je len jednou z nich, a nie je možné opomínať ich hlavný účel. Podľa ustanovenia § 152 ods. 1 ZP platí: „Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.“ Ďalej v zmysle § 152 ods. 2 prvá veta ZP: „Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby“, a napokon podľa § 152 ods. 4 ZP: „Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky.“ Aj preto nemožno za stravovacie poukážky nakúpiť alkohol a cigarety, pretože by tým došlo k zmareniu ich primárneho účelu, t. j. zabezpečeniu stravovania zamestnancov. Rovnaká situácia by nastala pri hotovostnom výdavku zo stravovacej poukážky. Dôvodom je, že následné použitie „tohto“ výdavku zamestnancom by už nebolo ničím obmedzené a kontrolované. Zamestnanec by ho mohol použiť aj na nákup spotrebných vecí, namiesto stravy. Na druhej strane, ak by si zamestnávateľ zvolil zabezpečenie stravovania zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení alebo stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, možnosť výdavku hotovosti by pre takéhoto zamestnanca ani len nenastala. Pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby, resp. iných podnikateľov, ktorí taktiež môžu využívať stravovacie poukážky, aj pri týchto subjektoch zostáva účel ich použitia nezmenený.

Príjem poskytnutý zamestnávateľom zamestnancovi ako hodnota stravy je jeho nepeňažným plnením oslobodeným od dane z príjmov, a to bez ohľadu na to, či sa stravovanie realizuje na pracovisku, alebo sa zabezpečuje prostredníctvom iných subjektov. Pokiaľ by bol zamestnancovi zo stravovacej poukážky poskytnutý výdavok v hotovosti, naozaj by ako jeho príjem podliehal zdaneniu. Avšak nie každý zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravu v plnej výške hodnoty stravovacej poukážky. V takých prípadoch potom zvyšok jej hodnoty dopláca zamestnanec už zo svojho zdaneného príjmu. Následne vyvstáva otázka, ak by takémuto zamestnancovi vydalo stravovacie zariadenie zo stravovacej poukážky v hotovosti napr. 40 centov, išlo by o tú časť finančných prostriedkov, ktoré mu poskytol zamestnávateľ formou nepeňažného plnenia, a teda jeho nezdanený príjem alebo o tú časť, ktorú si už zo svojich zdanených prostriedkov uhradil sám zamestnanec. I z týchto naznačených dôvodov a taktiež náročnej kontrolovateľnosti skutočného zdanenia predmetných príjmov, ak by sa zo stravovacích poukážok vydávala hotovosť, sa javí táto „novinka“ absurdnou.

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner