Výška daňovej licencie

Už za zdaňovacie obdobie roka 2014 budú musieť daňovníci – právnické osoby, zaplatiť daňovú licenciu, ak ich daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie.

Dátum publikácie:13. 6. 2014
Autor:JUDr. Samuel Diatka

Panáčik po daňamiDaňová licencia je v § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) definovaná ako minimálna daň:

ktorú platí:

 1. daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka podľa odseku 2, alebo
 2. daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

Výška daňovej licencie

Výška daňovej licencie závisí:

 • od obratu daňového subjektu a
 • od toho, či je alebo nie je platiteľom DPH. Postavenie platiteľa DPH sa posudzuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

Pojem obrat ZDP nedefinuje, ale odkazuje na zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, konkrétne na § 6 ods. 4 tohto zákona.

V zmysle tohto ustanovenia sa obratom rozumie:

 • v sústave podvojného účtovníctva súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie,
 • v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.

Daňovú licenciu platí daňovník, ktorý:

 1. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 €, a to vo výške 480 €,
 2. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 €, a to vo výške 960 €,
 3. za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 €, a to vo výške 2 880 €.

 

Príklad č. 1:

Spoločnosť A, s. r. o., prekročila 30. 9. 2014 obrat 49 790 €. Z uvedeného dôvodu podala 20. 10. 2014 žiadosť o registráciu pre DPH. Daňový úrad zaregistroval spoločnosť k 1. 11. 2014 ako platiteľa DPH.

Spoločnosť sa ku koncu roka považuje za platiteľa DPH a keďže jej obrat nepresiahol 500 000 €, bude platiť daňovú licenciu v sume 960 €.

Príklad č. 2:

Spoločnosť A, s. r. o., bola platiteľom dane od 30. 6. 2013. Vzhľadom na to, že za obdobie 12 kalendárnych mesiacov jej obrat neprekročil sumu 49 790 €, podala žiadosť o zrušenie registrácie k DPH. Daňový úrad zrušil registráciu k 1. 8. 2014.

Spoločnosť sa ku koncu roka 2014 nepovažuje za platiteľa DPH a keďže obrat spoločnosti nepresiahol 500 000 €, spoločnosť bude platiť daňovú licenciu v sume 480 €.

Príklad č. 3:

Spoločnosť A, s. r. o., platiteľ DPH, vykázala v roku 2014:

 1. vlastnú daňovú povinnosť 700 €
 2. vlastnú daňovú povinnosť 2 500 €
 3. daňovú stratu 1 500 € 

ad 1)

Spoločnosť vykázala nižšiu daňovú povinnosť, ako je daňová licencia pre túto skupinu daňovníkov (960 €). Keďže vlastná daňová povinnosť je iba 700 €, bude si môcť zostávajúcu časť daňovej licencie (260 €) započítať v troch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za predpokladu, že dosiahne základ dane vyšší ako daňová licencia.

ad 2)

Spoločnosť vykázala vlastnú daňovú povinnosť vyššiu, ako je daňová licencia. To znamená, že spoločnosť zaplatí daň podľa skutočne vykázanej daňovej povinnosti.

ad 3)

Spoločnosť vykázala daňovú stratu. Spoločnosť zaplatí bez ohľadu na túto skutočnosť daňovú licenciu vo výške 960 € a bude si môcť daňovú licenciu započítať v troch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za predpokladu, že dosiahne základ dane vyšší ako daňová licencia.

Daňová licencia v zníženej sume (50 %)

U daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa osobitného predpisu (vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014), sa daňová licencia podľa odseku 2 znižuje na polovicu.

V zmysle metodiky Štatistického úradu SR:

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v prepočítaných počtoch je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov za sledované obdobie prepočítaných na plnú zamestnanosť.

Prepočet sa vykoná na základe dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, v ojedinelých prípadoch podľa skutočne odpracovaných hodín.“

Inými slovami, pri určení nároku na zníženú sumu daňovej licencie je potrebné brať do úvahy skutočný úväzok zamestnanca.

Príklad č. 4:

Spoločnosť A, s. r. o., zamestnávala okrem iného občanov so zdravotným postihnutím. Po zohľadnení pracovných úväzkov zamestnancov je priemerný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím 31 %.

Vzhľadom na fakt, že spoločnosť je platiteľom DPH s obratom 600 000 € a vlastná daňová povinnosť po zohľadnení zápočtu daňovej straty je 2 000 € (menej ako daňová licencia vo výške 2 880 €), daňová licencia je po zohľadnení úľavy z platenia daňovej licencie len vo výške 1 440 €, teda menej ako daňová povinnosť, preto spoločnosť platí daň podľa skutočne vykázanej daňovej povinnosti.Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku nájdete zverejnené v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Samuel Diatka

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.