Vzorové príklady, ako viesť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania

Ponúkame konkrétne vzorové príklady, ako viesť dokumentáciu transferového oceňovania v rozsahu skrátenej dokumentácie podľa aktuálneho usmernenia Ministerstva financií SR.

Dátum publikácie:30. 10. 2019
Autor:Ing. Anna Fisherová

tt_dokumentacia

Daňovníci, ktorí uskutočňujú tzv. kontrolované transakcie, majú povinnosť viesť dokumentáciu transferového oceňovania podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Dokumentačná povinnosť je pre daňovníkov ustanovená v § 18 ods. 1 ZDP, podľa ktorého daňovník vedie dokumentáciu o kontrolovaných transakciách a o použitej metóde transferového oceňovania, pričom jej obsah a rozsah vo forme usmernenia určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Vedenie dokumentácie transferového oceňovania sa môže týkať rôznych typov daňovníkov, ktorými môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby. V článku sa budeme zaoberať príkladmi, ako viesť dokumentáciu transferového oceňovania v rozsahu skrátenej dokumentácie podľa aktuálneho usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „usmernenie k dokumentácii“).

Okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje vedenie skrátenej dokumentácie transferového oceňovania

Pod vedenie skrátenej dokumentácie transferového oceňovania spadajú títo daňovníci:

 • daňovníci, na ktorých sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve
  • o významných tuzemských a cezhraničných kontrolovaných trans­akciách;

 • daňovníci – fyzické osoby, ktorí zisťujú základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 ZDP z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, ak vychádzajú z evidencie príjmov, zásob a pohľadávok podľa § 6 ods. 10 ZDP a uplatňujú si paušálne výdavky vo výške 60 % alebo z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP, alebo z jednoduchého účtovníctva
  • o významných tuzemských a významných cezhraničných kontrolovaných transakciách;

 • daňovníci – fyzické osoby, ktorí zisťujú základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 ZDP z výsledku hospodárenia, ak vychádzajú z podvojného účtovníctva
  • o významných tuzemských a významných cezhraničných kontrolovaných transakciách;

 • daňovníci, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou a nespadajú pritom pod kritériá pre vedenie základnej a úplnej dokumentácie
  • o významných tuzemských kontrolovaných transakciách;

POZNÁMKA:

Kontrolované transakcie so stálymi prevádzkarňami daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí, sú považované za cezhraničné transakcie, a sú preto posudzované podľa príslušných kritérií pre jednotlivé typy dokumentácie.

 • organizácie verejnej správy alebo ústrednej správy, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie, v ktorých dosahujú zdaniteľné príjmy a vykazujú základ dane (napr. ministerstvo s organizáciami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti)
  • o významných tuzemských kontrolovaných transakciách;

 • daňovníci s priamou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo VÚC na majetku, kontrole a vedení (napr. právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov, štátne fondy, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC), ktorí uskutočňujú tuzemské transakcie s inými daňovníkmi s priamou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo VÚC na majetku, kontrole a vedení alebo s organizáciami ústrednej alebo verejnej správy
  • o významných tuzemských kontrolovaných transakciách;

 • daňovníci, ktorí uplatňujú úľavu na dani podľa § 30a ZDP (príjemca investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  • o nevýznamných tuzemských a cezhraničných kontrolovaných transakciách.

Ako vyplniť prílohu k usmerneniu č. MF/019153/2018-724 – Prehľad transakcií so závislými osobami

 1. V prílohe sa vypĺňajú údaje týkajúce sa zdaňovacieho obdobia, ktoré je uvedené v záhlaví na prvej strane prílohy.
 2. Číselné údaje o kontrolovaných transakciách v tabuľkách sa vykazujú kumulovane za celé zdaňovacie obdobie vo forme celých čísel v tisícoch eur, pričom sa zaokrúhľujú aritmeticky. Napr. údaj s číselnou hodnotou nižšou ako 500 eur sa v tabuľke neuvedie vôbec, pri číselnej hodnote údaja 1 100 eur sa v tabuľke uvedie číslica 1.
 3. Pri odpovediach na otázky daňovník správne zaškrtávacie políčko vyplní krížikom ?.
 4. Nevyplnené riadky v tabuľkách A až H zostávajú prázdne.
 5. Číselné údaje v tabuľkách A až H sa vypĺňajú podľa účtovných záznamov a účtovnej závierky zostavenej podľa zákona o účtovníctve alebo podľa záznamov v evidencii príjmov, výdavkov a zásob podľa § 6 ods. 10 alebo podľa záznamov v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP.
 6. Daňovník, ktorý je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo daňovník – fyzická osoba – podnikateľ, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 ZDP, v tabuľkách A až H uvádza príjmy a výdavky týkajúce sa konkrétneho druhu kontrolovanej transakcie.
 7. Ak daňovník vykonal úpravu základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP, v prílohe sa vypĺňajú údaje, v ktorých je táto úprava už zohľadnená.

Vzorové príklady na vedenie skrátenej dokumentácie transferového oceňovania

POZNÁMKA:

Pri príprave podkladov na vyplnenie údajov v prílohe je potrebné mať na pamäti, že súvisiacu dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám je potrebné uchovávať počas celého obdobia, v ktorom nezaniklo právo vyrubiť daň. Môžu ju napríklad tvoriť príslušné zmluvy, ponuky z inzerátov týkajúce sa porovnateľnej kontrolovanej transakcie, prehľad úrokových sadzieb v bankách, funkčná a riziková analýza kontrolovanej transakcie v reálnom čase, na základe ktorej daňovník postupoval a pod.).

Príklad č. 1:

Peter Kováč podniká na základe živnostenského oprávnenia. V rámci svojho podnikania vyrába rôzne kovové konštrukcie a ich časti, ktoré dodáva slovenskej spoločnosti Alfa, s. r. o.

Spoločnosť Alfa, s. r. o., sa zaoberá dodávkami technológií pre strojárenský priemysel a jej 50 % spoločníkom a zároveň aj konateľom je Ján Kováč, otec Petra Kováča.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov sa živnostník Peter Kováč a spoločnosť Alfa, s. r. o., považujú za ekonomicky a personálne prepojené závislé osoby. Obchodné transakcie, ktoré spolu uskutočňujú, sú kontrolované transakcie, ktoré podliehajú pravidlám transferového oceňovania.

Príjmy Petra Kováča za výrobu kovových konštrukcií spadajú pod príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP, pri ktorých sa zisťuje základ dane podľa § 17 ZDP.

Peter Kováč vedie evidenciu príjmov, zásob a pohľadávok podľa § 6 ods. 10 ZDP a uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 %. V roku 2018 uskutočnil so spoločnosťou Alfa, s. r. o., nasledovné kontrolované transakcie:

 • Výroba kovových konštrukcií a ich častí

Peter Kováč za výrobu kovových konštrukcií a ich častí vyfakturoval spoločnosti Alfa, s. r. o., 40 000 eur, ktoré mu v roku 2018 spoločnosť Alfa, s. r. o., aj uhradila.

Spoločnosť Alfa, s. r. o., v roku 2018 nakupovala kovové konštrukcie pre technologické linky pre strojárenský priemysel za rovnakých obchodných podmienok od viacerých dodávateľov (Peter Kováč – syn spoločníka a konateľa Jána Kováča, nezávislí dodávatelia), a preto je preukázateľné, že transferové ceny dodávok Petra Kováča boli v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Príjmy Petra Kováča za výrobu kovových konštrukcií od spoločnosti Alfa, s. r. o., predstavovali cca 90 % jeho celkových príjmov dosiahnutých v roku 2018.

 • Prenájom nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku

Peter Kováč má od spoločnosti Alfa, s. r. o., prenajatý nebytový priestor, ktorý používa ako dielňu, v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť. V roku 2018 zaplatil za prenájom dielne 5 000 eur.

Spoločnosť Alfa, s. r. o., mala v roku 2018 prenajímanú nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

Ceny prenájmov porovnateľných nebytových priestorov v okolí dielne podľa ponúk na internetových stránkach sa zásadne nelíšili od ceny, ktorú za prenájom zaplatil Peter Kováč, čím sa dá preukázať, že takto stanovená cena bola v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Petrovi Kováčovi z usmernenia k dokumentácii vyplýva dokumentačná povinnosť v rozsahu skrátenej dokumentácie, ktorou je vyplnenie údajov o významných kontrolovaných transakciách v štruktúre podľa prílohy k usmerneniu č. MF/019153/2018-724 – Prehľad transakcií so závislými osobami.

Obidve uvedené kontrolované transakcie uskutočnené so závislou osobou spoločnosťou Alfa, s. r. o., (výroba kovových konštrukcií a ich častí, prenájom dielne) sú z pohľadu celkových dosiahnutých zdaniteľných príjmov v roku 2018 významné, a preto ich uvedie v prílohe.

Príloha č. 1 - Prehľad transakcií so závislými osobami k príkladu č. 1

 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok vrátane viacerých príkladov: Vzorové príklady, ako viesť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Anna Fisherová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Získajte ZDARMA E-BOOK: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Prílohy

 • Príklad č.1 / 173 kB

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner