Základy transferového oceňovania v príkladoch: uplatnenie pravidiel a definície závislosti

Zhrnutie základných východísk transferového oceňovania – príspevok na praktických príkladoch ilustruje spôsob určenia rozsahu povinností v oblasti transferového oceňovania, ktoré sa v konkrétnom prípade uplatnia.

Dátum publikácie:11. 5. 2017
Autor:JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

tt_traja-manazeri-nad-zmluvou

Pravidlá transferového oceňovania sa v priebehu uplynulých rokov stali veľmi dôležitou súčasťou pravidiel zdaňovania príjmov fyzických a právnických osôb.

Cieľom príspevku je preto ponúknuť zhrnutie základných východísk transferového oceňovania, a to predovšetkým pokiaľ ide o identifikáciu uplatnenia, resp. neuplatnenia týchto pravidiel na konkrétne situácie daňových subjektov.

Tento príspevok na praktických príkladoch ilustruje spôsob určenia rozsahu povinností v oblasti transferového oceňovania, ktoré sa v konkrétnom prípade uplatnia.

Príspevok je zameraný predovšetkým na základné východisko uplatnenia transferového oceňovania, ktorým sú definície závislých osôb a spôsob ich uplatnenia v konkrétnych prípadoch.

Účel a uplatnenie pravidiel transferového oceňovania

Ak dve fyzické alebo právnické osoby uskutočnia transakciu a súčasne medzi nimi neexistuje vzťah závislosti, pravidlá transferového oceňovania sa neuplatnia.

Ak dve fyzické alebo právnické osoby uskutočnia transakciu a súčasne medzi nimi existuje vzťah závislosti, pravidlá transferového oceňovania sa uplatnia len pre kontrolovanú transakciu týchto závislých osôb.

Ak dve fyzické alebo právnické osoby naplnia niektorú z definícií závislosti a súčasne uskutočnia transakciu, ktorá sa kvalifikuje ako kontrolovaná transakcia, potom uplatnenie pravidiel transferového oceňovania znamená dve základné povinnosti:

  1. povinnosť vyčísliť základ dane podľa § 17 ods. 5 ZDP v súlade s princípom nezávislého vzťahu a
  2. povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní.

Je potrebné zdôrazniť, že každá závislá osoba bez rozdielu má povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní o vlastných kontrolovaných transakciách. Kým rozsah dokumentácie o transferovom oceňovaní sa môže pre rôzne subjekty líšiť, všetky závislé osoby (spĺňajúce vyššie uvedené podmienky) sú bez rozdielu povinné zabezpečiť súlad transferových cien s princípom nezávislého vzťahu. To znamená, že každá takáto závislá osoba má povinnosť dbať na vyčíslenie základu dane v daňovom priznaní v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Aby vyššie uvedené daňové povinnosti bolo možné riadne a včas splniť, je dôležité porozumieť najprv pravidlám pre určenie závislých osôb.

Blízke osoby

Závislosť blízkych osôb je v zákone o dani z príjmov zakotvená s odkazom na ustanovenia § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.). Podľa týchto definícií sa za blízku osobu považuje príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel a tiež aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Príklad č. 1:

Otec (ktorý je držiteľom živnostenského oprávnenia) poskytne bezúročnú pôžičku synovi (ktorý je taktiež držiteľom živnostenského oprávnenia), pričom táto pôžička súvisí s výkonom ich podnikateľskej činnosti. Sú otec a syn závislé osoby a podlieha ich vzájomný obchodný vzťah pravidlám transferového oceňovania?

Z úvodu tohto príspevku vyplýva, že pre správne uplatnenie zákona o dani z príjmov je potrebné sa pýtať osobitne na splnenie definície závislých osôb a osobitne na uplatnenie pravidiel transferového oceňovania.

Kým uplatnenie pravidiel transferového oceňovania vždy predpokladá aj splnenie niektorej z definícií závislosti, samotné splnenie definície závislosti nemusí automaticky vyvolať uplatnenie pravidiel transferového oceňovania.

Otec a syn v zmysle § 2 písm. n) ZDP závislé osoby, keďže s odkazom na § 116 Občianskeho zákonníka sú blízkymi osobami ako príbuzní v priamom rade.

V tomto príklade sa na otca a syna uplatnia tiež pravidlá transferového oceňovania v zmysle § 17 ods. 5 ZDP, keďže uskutočňujú kontrolovanú transakciu (t. j. ako živnostníci sú otec aj syn daňovníkmi s príjmami podľa § 6 ZDP). Bez ohľadu na rozsah dokumentácie o transferovom oceňovaní, ktorú budú povinne viesť, obaja budú mať povinnosť vyčísliť základ dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Základy transferového oceňovania v príkladoch: uplatnenie pravidiel a definície závislosti

Blízke osoby, ekonomické a personálne prepojenie – rozšírenie o blízke osoby

Nepriamy odvodený podiel

Iné prepojenie

Zhrnutie 

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace dokumenty

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.