Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – novela účinná od 1. marca 2017

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinná od 1. marca 2017 prináša výrazné zmeny v konkurznom práve, ktoré zásadným spôsobom zjednodušujú a sprehľadňujú konkurzné právo v SR vrátane oddlženia fyzickej osoby.

Dátum publikácie:5. 1. 2017
Autor:Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA

tt_zufaly-chlap

Lex Váhostav priniesla do slovenskej legislatívy nové ustanovenia vo viacerých právnych predpisoch, ktoré zásadným spôsobom menia a zefektívňujú proces konkurzu a reštrukturalizácie v slovenskom právnom prostredí.

Snahou autora je v článku upozorniť na výrazné zmeny v konkurznom práve, ktoré zásadným spôsobom zjednodušujú a sprehľadňujú konkurzné právo v Slovenskej republike.

1. Register úpadcov online – prehľad všetkých konaní na jednom mieste

1. 1. 2016 nadobudol účinnosť článok V bod 1 zákona č. 390/2015 Z. z., ktorým sa doplnil zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Označeným článkom bol do právneho poriadku zavedený Register úpadcov. Ako informuje Ministerstvo spravodlivosti – Informačný systém Register úpadcov obsahuje informácie o prebiehajúcich konkurzných a reštrukturalizačných konaniach:

  • Prebiehajúce konania začaté podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) register úpadcov pokrýva v plnom rozsahu. Sú to teda konania začaté po 1. 7. 2016.
  • Prebiehajúce konania začaté pred účinnosťou tohto zákona o konkurze a reštrukturalizácii vyžadujú často manuálne nahliadanie do spisu a manuálne zadávanie údajov, preto sú dopĺňané postupne. Ide o konania začaté pred účinnosťou novely, teda do 30. 6. 2016

Údaje v Registri úpadcov vznikajú kombináciou dát z informačných systémov súdov, Obchodného vestníka a Registra správcov. Okrem toho je register úpadcov pripravený aj na dopĺňanie údajov správcami konkurznej podstaty.

2. Nové povinnosti pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu – zmluvná pokuta – polovica základného imania

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii zaviedol v minulosti inštitút zmluvnej pokuty za nepodanie včasného návrhu na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť. Podľa zákona je zmluvná pokuta vo výške rovnakej, ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť. Podľa ustanovenia § 11 ZKR návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon.

Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, odkedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

Platí, že pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas sa medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene dojednala zmluvná pokuta vo výške rovnakej, ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť. Vznik tohto nároku nebráni, ak je dlžník právnym nástupcom spoločnosti, ktorá bola zrušená bez likvidácie.

Dohoda medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, ktorá vylučuje alebo obmedzuje vznik nároku na zmluvnú pokutu, je zakázaná. Spoločenská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku na jej zaplatenie. Spoločnosť sa nemôže nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vzdať alebo uzatvoriť ohľadom tohto nároku dohodu o urovnaní; nepripúšťa sa započítanie ani iný spôsob vyrovnania. Vznik nároku na zmluvnú pokutu sa nedotýka oprávnenia požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.

Súdne a iné konania v konkurze

Zmenou a doplnením ustanovenia § 47 ZKR sa vyhlásením konkurzu prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, patriaceho úpadcovi. Lehoty v týchto konaniach ustanovené alebo určené počas prerušenia týchto konaní neplynú. Na účastníkov konania, ktorí vystupujú na strane úpadcu, prerušenie konania pôsobí, len ak ide o nerozlučné spoločenstvo alebo o intervenciu.

Daňové konanie sa neprerušuje! Lehota sa počíta od konania prvej schôdze

Vyhlásením konkurzu sa neprerušuje konanie o riešení krízovej situácie na finančnom trhu, daňové konanie, colné konanie, vyvlastňovacie konanie, konanie o výživnom pre maloleté deti, konanie o povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa § 11 ods. 2 ZKR ani trestné konanie, pričom v trestnom konaní nemožno rozhodnúť o náhrade škody; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 48 ZKR.

V týchto konaniach však lehota pre správcu na podanie opravného prostriedku neuplynie skôr ako 30 dní od konania prvej schôdze veriteľov. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok vrátane informácií o malom konkurze – osobnom bankrote, ktorý sa stáva pre fyzické osoby dostupnejší: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – novela účinná od 1. marca 2017

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Lucia Sandtner

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dokumenty

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.