Aktuálne k zdaňovaniu príjmov športovcov a umelcov

Zmeny pri zdaňovaní príjmov plynúcich fyzickým osobám pôsobiacim v oblasti športu a kultúry. Novinky sa týkajú rozšírenia okruhu príjmov od dane oslobodených a zdaňovania týchto príjmov vo vzťahu k zahraničiu.

Dátum publikácie:9. 6. 2021
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_kalkulacka-sportovci-umelci

Obsahom tohto príspevku je problematika aktuálnych zmien pri zdaňovaní príjmov plynúcich fyzickým osobám pôsobiacim v kultúrnej sfére (najmä výkonným umelcom) a v oblasti športu (najmä športovcom) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZDP“).

Úvod

Najnovšie zmeny priniesla novela ZDP z 2. 12. 2020, zákon č. 416/2020 Z. z., a to jednak rozšírením okruhu príjmov od dane oslobodených – v § 9 ZDP, jednak pri zdaňovaní týchto príjmov vo vzťahu k zahraničiu – v § 16 ZDP a § 48 ZDP.

V nadväznosti na zmeny v § 9 ZDP bola schválená 29. 1. 2021 novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Ide o zákon č. 47/2021 Z. z. Týka sa nároku na daňový bonus (z aspektu príjmov, na ktoré sa pri posudzovaní nároku prihliada) a výdavkov na testovanie.

Zároveň si v tomto príspevku v súvislosti s podávaním daňových priznaní za rok 2020 pripomenieme zopár zmien vyplývajúcich ešte z predchádzajúcich noviel ZDP, ktoré majú prvýkrát vplyv na daň z príjmov (aj osôb pôsobiacich v kultúrnej sfére a v oblasti športu) za rok 2020.

1. Porovnanie športovej činnosti a umeleckej činnosti z aspektu právnej úpravy

Podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení n. p. (ďalej aj zákon o športe) sa športovou činnosťou rozumie vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu a v zmysle § 3 písm. t) uvedeného zákona sa za šport považujú všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach.

Ako východisko k téme ponúkame stručný prehľad základných faktov k dosahovaniu príjmov zo športovej, resp. umeleckej činnosti:

 1. Tieto príjmy patria buď medzi príjmy podľa § 5 ZDP, alebo medzi príjmy podľa § 6 ZDP, výnimočne medzi príjmy podľa § 8 ZDP (čo budeme podrobne rozoberať v ďalšom bode).
 2. Spoločne sú uvedené v § 16 ZDP ako príjmy daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti vykonávanej alebo zhodnocovanej na území SR.
 3. Podobne sú upravené aj v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu (ďalej aj „ZZDZ“) spoločne v článku s názvom „Umelci a športovci“ (obvykle ide o článok 17).
 4. Tieto činnosti nie sú živnosťou.

POZNÁMKA:

Podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj živnostenský zákon“) živnosťou nie je o. i.:

 • využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady – ide o činnosti povahy slobodných povolaní podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon;
 • činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu – § 4 a 6 zákona o športe.
 1. Umelecké činnosti patria k slobodným povolaniam, ale športová činnosť nie. Právne normy priamo tento pojem nedefinujú, ale sa v nich sporadicky používa.
  Podľa § 25a zákona č. 284/2014 Z. z. v znení n. p. profesionálnym umelcom je fyzická osoba, ktorá:
  • vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní,
  • spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady alebo preukázateľne dosahuje umelecké výsledky a
  • je zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov.

 2. Ani umelecké činnosti, ani športová činnosť nie sú regulovanými povolaniami podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v znení n. p.

2. Zdaňovanie príjmov športovcov a športových odborníkov a súvisiace povinnosti

Príklad 

Pán Nový, rezident ČR, hokejista, vykonáva na Slovensku činnosť hráča ľadového hokeja na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a plynú mu príjmy od slovenského športového klubu.

Takéto príjmy sú podľa § 2 písm. g) ZDP predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a v súlade s § 16 ods. 1 písm. d) ZDP sa považujú za príjmy daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR. Zároveň podľa článku 16 príslušnej ZZDZ č. 238/2003 Z. z. príjmy, ktoré poberá rezident Českej republiky z osobne vykonávanej športovej činnosti na Slovensku, sa môžu zdaniť na území SR; právo na zdanenie má Slovenská republika. Takéto príjmy sa v zmysle § 43 ods. 2 ZDP zdaňujú daňou vyberanou zrážkou, a to sadzbou 19 %. Podľa § 43 ods. 4 ZDP základom dane pri predmetnom príjme je iba príjem.

Daňovník, rezident ČR, má možnosť uviesť takéto príjmy v daňovom priznaní podanom na Slovensku a uplatniť si v ňom nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (ďalšie NČZD a daňový bonus však len za podmienky, že aspoň 90 % z jeho celosvetových príjmov mu plynie zo zdrojov na území SR – vyplýva to z § 11 ods. 7 a § 33 ods. 10 ZDP). Ak sa teda v súlade s § 43 ods. 6 písm. a) ZDP rozhodne predmetnú daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň, môže podľa § 43 ods. 7 ZDP tento preddavok odpočítať od dane vypočítanej v daňovom priznaní.

Keďže príjem plynúci z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zatrieďujeme medzi príjmy zo závislej činnosti [pričom je uvedený v § 5 ods. 1 písm. m) ZDP], na účely uplatnenia postupu podľa § 43 ods. 6 a 7 ZDP je predmetný príjem považovaný za príjem zo závislej činnosti.

Dodajme, že rezident ČR uvedie svoje celosvetové príjmy v daňovom priznaní v ČR a uplatní príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Aktuálne k zdaňovaniu príjmov športovcov a umelcov

2.1. Zatriedenie príjmov a s tým súvisiace povinnosti
2.2. Samotné zdaňovanie týchto príjmov
2.3. Špecifiká pri zdaňovaní príjmov športovcov vo vzťahu k zahraničiu

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.