Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností

Aké príjmy fyzickej osoby sa označujú ako príležitostné? Za akých podmienok môžu byť od dane oslobodené? Kedy sa z nich odvádza poistné?

Dátum publikácie:12. 6. 2019
Autor:Ing. Marián Drozd

tt_cloviecikovia-dvihaju-slovo-tax

Príspevok je zameraný na príjmy, ktoré fyzické osoby počas roka poberajú príležitostne. Hoci ide o príjem dosahovaný mimo ich pravidelnej činnosti (zamestnanie alebo podnikanie) a spravidla sa o ňom ani neúčtuje, v určitých prípadoch môže ísť o zdaniteľný príjem, ktorý je potrebné zdaniť podaním daňového priznania.

Ostatné príjmy (§ 8 ZDP)

Charakteristika pojmu „ostatných príjmov“ ako taká nie je v zákone o dani z príjmov uvedená, čo môže viesť k určitým pochybeniam. Úvodná veta ustanovenia § 8 ods. 1 ZDP však výslovne uvádza, že „Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až § 7 ZDP, sú najmä:....“ To znamená, že najprv je potrebné testovať, či príjmy z tej-ktorej činnosti nespadajú medzi príjmy podľa § 5 až § 7 ZDP.

Napr. príjem z príležitostnej brigádnickej činnosti patrí medzi príjmy zo závislej činnosti [§ 5 ods. 1 písm. a) ZDP]. Obdobne napr. odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie je tiež príjmom zo závislej činnosti [§ 5 ods. 1 písm. j) ZDP].

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je vždy príjmom podľa § 6 ZDP, a to aj vtedy, ak ide o príležitostný prenájom nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 ZDP). Na druhej strane príležitostný prenájom hnuteľných vecí, na ktorý sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie, možno považovať za príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP.

Príklad č. 1:

Daňovník A, ktorý je celý rok zamestnaný, prenajal v roku 2019 príležitostne svoj osobný automobil susedovi (na dovolenku). Dosiahol príjem vo výške 400 eur.

Keďže nejde o sústavné prenajímanie hnuteľných vecí, ktoré je možné vykonávať len na základe živnostenského oprávnia, potom je možné takýto príjem z prenájmu automobilu považovať za príjem z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP.

Príklad č. 2:

Daňovník B, ktorý je živnostníkom (stolárska výroba), prenajal v roku 2019 príležitostne svoj osobný automobil susedovi (na dovolenku). Dosiahol príjem vo výške 400 eur.

Ide o automobil, ktorý daňovník B nemá zahrnutý v obchodnom majetku. Keďže nejde o sústavné prenajímanie hnuteľných vecí, ktoré je možné vykonávať len na základe živnostenského oprávnia, potom je možné takýto príjem z prenájmu automobilu považovať za príjem z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP.

Príklad č. 3:

Daňovník C, ktorý je živnostníkom (sto­lárska výroba), prenajal v roku 2019 príležitostne svoj osobný automobil susedovi (na dovolenku). Dosiahol príjem vo výške 400 eur.

Ide o automobil, ktorý daňovník C má zahrnutý v obchodnom majetku. Hoci nejde o sústavné prenajímanie hnuteľných vecí, napriek tomu u daňovníka C nejde o príjem z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, ale o príjem zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP], čo vyplýva z ustanovenia § 6 ods. 5 písm. a) ZDP.

Príjmy z príležitostnej činnosti [§ 8 ods. 1 písm. a) ZDP]

Nosnou časťou tohto príspevku je zdaňovanie príjmov z príležitostnej činnosti [§ 8 ods. 1 písm. a) ZDP].

Zákon o dani z príjmov nedefinuje, čo je príležitostnou činnosťou. Jazyková analýza pojmu „príležitostná činnosť“ neposkytuje jednoznačné závery o jeho výklade. Možno konštatovať, že malo by ísť o činnosť, ktorú daňovník vykonáva iba náhodne, t. j. nie sústavne.

Príklad č. 4:

Pán Jozef prevádzkuje vo svojom rodinnom dome zubnú ambulanciu. Jeho sused Tóno, inak učiteľ na základnej škole, je remeselne zručný (nemá však žiadne živnostenské oprávnenie).

Pri náhodnom stretnutí sa pán Jozef vyjadril, že plánuje v lete vymaľovať priestory ambulancie. Pán Tóno sa ponúkol, že mu tieto priestory vymaľuje, keďže v lete má aj tak voľno a euro navyše by sa zišlo. „Slovo dalo slovo“ a susedia sa dohodli, že Tóno vymaľuje Jozefovi priestory ambulancie za sumu 500 eur. Všetko sa uskutočnilo podľa dohody, pán Jozef bol spokojný, že nemusel zháňať maliarov a sľúbenú odmenu bez problémov vyplatil. Z pohľadu pána Tóna jednoznačne išlo o príjem z príležitostnej činnosti.

Pre úplnosť je potrebné zdôrazniť, že ak by pán Jozef z príkladu č. 4 na vymaľovanie ambulancie objednal maliara so živnostenským oprávnením, z pohľadu tohto živnostníka by nešlo o príležitostnú činnosť, ale o príjem z podnikania.

Pojmu príležitostná činnosť v nadväznosti na novelizované ustanovenie § 8 ods. 1 písm. a) ZDP sa tento príspevok venuje v kapitole 2.3.

2.1 Príležitostná poľnohospodárska činnosť

V ustanovení § 8 ods. 1 písm. a) ZDP je doplnené, že za príležitostnú činnosť sa považuje aj „príležitostná“ poľnohospodárska výroba a „príležitostné“ lesné a vodné hospodárstvo. Zákonodarca toto výslovne uviedol z dôvodu zabránenia pochybnosti, či z daňového hľadiska ide o príležitostnú alebo sústavnú činnosť. Poľnohospodárska výroba je komplexom činnosti, ktoré na seba nadväzujú.

Príklad č. 5:

Napr. ak pani Agnesa predá na trhu prebytok paradajok dopestovaných vo svojej záhrade, najprv musela pôdu porýľovať, príp. zorať, vypestovať a zasadiť priesady, tieto následne okopávať, polievať, postrekovať a pod. a nakoniec pozbierať paradajky.

Teda príjem z predaja paradajok bol dosiahnutý v rámci činnosti, ktorá má znaky sústavnosti.

To znamená, že hoci príjem z predaja paradajok bol dosiahnutý z činnosti vykazujúcej znaky sústavnosti, v zmysle dikcie ustanovenia § 8 ods. 1 písm. a) ZDP ide jednoznačne o príjem podľa tohto ustanovenia, teda o príležitostný príjem.

Na základe uvedeného možno teda prijať záver, že ak nejde o činnosť vykonávanú v rámci podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka, potom príjmy z predaja výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti sa považujú za príjmy „z príležitostných činností“ [§ 8 ods. 1 písm. a) ZDP], a to aj napriek tomu, že táto činnosť má znaky sústavnosti.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marián Drozd

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Funkcie

Partner