Zmenárenská činnosť – nákup a predaj peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti

Obchod s devízovými hodnotami vyžaduje presnú evidenciu, vedenie výkazov a znalosť špecifík účtovníctva. Predstavujeme spôsoby oceňovania pri prevode cudzia mena/euro a ponúkame praktické ukážky účtovania zmenárne.

Dátum publikácie:27. 8. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_svetove-meny

Zmenárenskou činnosťou podľa § 2 písm. k) zákona č. 202/1995 Z. z. (Devízový zákon) je vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti.

Obchodom s devízovými hodnotami je poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania v rozsahu zmenárenskej činnosti. Podnikaním sa v zmysle Obchodného zákonníka rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku.

Zmenárenská činnosť teda podlieha režimu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Zmenárenská činnosť je viazanou živnosťou a každý držiteľ devízovej licencie na zmenárenskú činnosť v rozsahu nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti alebo v rozsahu predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť voči miestne príslušnému živnostenskému úradu podľa § 45 živnostenského zákona.

Na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti je potrebná devízová licencia, ktorú udeľuje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti žiadateľa. V devízovej licencii určí povolený rozsah vykonávania obchodov s devízovými hodnotami, čas, na ktorý sa devízová licencia udeľuje, a podmienky, ktoré je osoba, ktorej bola devízová licencia udelená, povinná dodržiavať počas celej doby platnosti devízovej licencie.

Devízová licencia môže byť udelená na nákup cudzej meny za eurá v hotovosti a na predaj cudzej meny za eurá v hotovosti, čo znamená, že devízová licencia oprávňuje na:

  • nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene,
  • nákup a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene.

Žiadateľ o devízovú licenciu musí spĺňať podmienky ustanovené v § 6 ods. 3 a 4 Devízového zákona. Podrobnosti o náležitostiach žiadosti, ak je žiadateľom právnická alebo fyzická osoba, sú ustanovené v opatrení Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami. Právnická alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená devízová licencia, obchody s devízovými hodnotami vykonáva na tzv. devízovom mieste, a to v prevádzkach alebo zariadeniach, ktorých užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím podľa zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon.

Devízové miesto je podľa § 13 ods. 5 Devízového zákona povinné:

  • viesť osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami, ktorej súčasťou musia byť údaje o peňažnej hodnote a mene jednotlivých obchodov s devízovými hodnotami a údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom (§ 7 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) o klientoch, s ktorými sa vykonali jednotlivé obchody s devízovými hodnotami, a údaje o identifikovaní jednotlivých klientov,
  • pri vykonávaní zmenárenskej činnosti viesť kartotéku platidiel v listinnej alebo elektronickej podobe v rozsahu zmenárenskej činnosti,
  • identifikovať klienta spôsobom a v rozsahu ustanovených osobitným zákonom (§ 7 a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) pri každom obchode s devízovými hodnotami v hodnote prevyšujúcej 1 000 eur,
  • určiť cenu, ktorú klient platí za vykonanie obchodu s devízovými hodnotami,
  • vo svojich prevádzkových priestoroch zreteľne sprístupniť klientom informáciu o cene za vykonanie obchodu, postupy a lehoty vybavovania reklamácií a sťažností súvisiacich s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami vrátane informácií o nákladoch spojených s reklamáciami a o postupoch riešenia sporov podľa Devízového zákona a osobitných predpisov,
  • predkladať Národnej banke Slovenska údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a údaje o ich vykonávaní.

Nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene sa vykonáva podľa nákupného kurzu alebo predajného kurzu uvedeného v kurzovom lístku devízového miesta. Cena účtovaná za poskytnuté služby pri zmenárenskej činnosti sa určí pevnou sadzbou alebo v percentách z kurzovej hodnoty.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 

Zmenárenská činnosť – nákup a predaj peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner