Zmeny v daňových povinnostiach pre zdravotníkov

Od 1. 1. 2015 sa peňažné a nepeňažné plnenia poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi zdaňujú daňou vyberanou zrážkou. Daň je potrebné uhradiť do 30. 4. 2015. Prinášame editovateľné tlačivo.

Dátum publikácie:20. 4. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

Zmeny v daňových povinnostiach pre zdravotníkov

Od 1. 1. 2015  platí  nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi a to daňou vyberanou zrážkou.  

Lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra či fyzioterapeut, ktorý prijíma nepeňažné plnenia od:

  • držiteľa registrácie lieku,
  • držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov,
  • držiteľa povolenia na výrobu liekov,
  • farmaceutickej spoločnosti,
  • výrobcu zdravotníckej pomôcky,
  • výrobcu dietetickej potraviny,
  • prípadne od tretej osoby, prostredníctvom ktorej uvedení držitelia poskytujú nepeňažné plnenia,

je povinný tieto nepeňažné plnenia zdaňovať zrážkovou daňou, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie prijal. 

To znamená, že daň z príjmov z nepeňažných plnení dosiahnutých v I. štvrťroku 2015 je povinný uhradiť do 30. 4. 2015. 

V tej istej lehote je tento platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, a to na tlačive, ktorého vzor uverejnilo Finančné riaditeľstvo na svojom webe.   

Oznamovacia povinnosť

Ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník stal platiteľom dane z dôvodu prijatia nepeňažného plnenia od držiteľa a nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka (OÚD), tento daňovník je začatie poberania nepeňažného plnenia povinný oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal.

V prípade, že správca dane neoznámil daňovníkovi toto číslo účtu do lehoty na podanie oznámenia, daňovník je povinný odviesť daň vyberanú zrážkou správcovi dane v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia o pridelení čísla účtu správcu dane. V rovnakej lehote je tento platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane aj oznámenie o zrazení a odvedení dane.  

V prípade nepeňažných príjmov platiteľ dane neodvedie zrážkovú daň, ak ich úhrnná suma za kalendárny štvrťrok od všetkých držiteľov nepresiahne sumu 10 eur.


Viac informácií k tejto novej povinnosti a editovateľné tlačivo Oznámenie o zrazení a odvedení dane nájdete zverejnené v súvisiacich dokumentoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner