Zostavenie účtovnej závierky za rok 2020 v jednoduchom účtovníctve

Sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov.

Dátum publikácie:1. 2. 2021
Autor:Ing. Jana Marková

tt_kalkulacka-orazova

Povinnosťou každej účtovnej jednotky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.

Obsahom tohto príspevku bude spre­hľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov.

Predmetom príspevku bude najčastejší dôvod zostavenia účtovnej závierky, a to účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia (kalendárny rok k 31. 12. 2020).

Lehota na zostavenie účtovnej závierky je špecifikovaná v § 17 ods. 5 zákone o účtovníctve. Všeobecne podľa tejto právnej normy platí základný termín na jej finalizovanie najneskôr do 6 mesiacov po skončení príslušného účtovného obdobia, avšak len za predpokladu, osobitný predpis (§ 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov) neustanovuje inak.

Na účely podania daňového priznania pre daň z príjmov musí daňovník zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia. Následne v termíne na podanie daňového priznania t. j. do konca marca 2021, resp. v predĺženej lehote – t. j. do 30. 6. 2021 alebo do 30. 9. 2021 (ak vláda v čase mimoriadnej pandemickej situácie nestanoví inak) sa musí účtovná závierka uložiť do registra účtovných závierok.

Od týchto dátumov sa teda odvíja i zostavenie účtovnej závierky, keďže zákon o účtovníctve sa odvoláva na zákon o dani z príjmov. Špecifická situácia nastáva, ak je daňovník v konkurze.

Tlačivo účtovnej závierky v sústave JÚ zostáva rovnaké ako v predchádzajúcich účtovných obdobiach.

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO účtovnej závierky v JÚ

Obsah:

 1. Právna úprava účtovnej závierky za rok 2020
 2. Postup prác pri zostavovaní účtovnej závierky
 3. Účtovné uzávierkové operácie a uzatvorenie účtovných kníh
 4. Zostavenie účtovnej závierky
 5. Komplexný príklad

Postup prác pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2020 v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov. Účtovná závierka predstavuje sled činností, ktoré zahŕňajú jej prípravu, kontrolu účtovných kníh a účtovania v nich, inventarizáciu, účtovanie o uzávierkových účtovných operáciách, uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovných výkazov.

Obsah:

Príprava účtovnej závierky

Účtovné knihy a kontrola účtovania

Zaúčtovanie kurzových rozdielov

Inventarizácia a účtovanie inventarizačných rozdielov

Príprava účtovnej závierky

Účtovná jednotka je povinná vykonávať účtovné zápisy na základe účtovných dokladov v priebehu účtovného obdobia priebežne (§ 11 ods. 2 zákona o účtovníctve) a v časovom slede (§ 3 ods. 3 postupov účtovania v JÚ). Vyššie uvedené dôležité zásady umožňujú viesť účtovníctvo prehľadne a správne.

POZNÁMKA:

Medzi ďalšie zásady patrí úplnosť účtovníctva, čo znamená zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov, preukaznosť – preukázateľnými účtovnými dokladmi a inventarizáciou majetku a záväzkov, správnosť účtovníctva – dodržaním zákona o účtovníctve a postupov účtovania a správnosť vyčíslenia daňového základu – v nadväznosti na ustanovenia zákona o dani z príjmov.

Pred samotným zostavením účtovnej závierky je preto potrebné, aby účtovná jednotka skontrolovala: bilančnú kontinuitu (správnosť otvorenia účtovných kníh k prvému dňu účtovného obdobia), správnosť a opodstatnenosť účtovania všetkých účtovných prípadov v účtovných knihách.

Účtovné knihy a kontrola účtovania

Účtovná jednotka musí o všetkých skutočnostiach účtovať v účtovných knihách. V nasledujúcej časti si priblížime obsahovú náplň povinne vedených a aj pomocných účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v nasledovných účtovných knihách:

 • v peňažnom denníku,
 • v knihe pohľadávok,
 • v knihe záväzkov,
 • v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke (napríklad kniha dlhodobého majetku, kniha zásob, pokladničná kniha, kniha účet v banke a pod.).

Pri účtovaní účtovných prípadov v jednoduchom účtovníctve je dôležité si uvedomiť, že pri niektorých účtovných prípadoch je potrebné účtovať vo viacerých účtovných knihách a niektoré účtovné zápisy sa uvádzajú iba v pe­ňažnom denníku. Peňažný denník, knihu pohľadávok a knihu záväzkov vedie účtovná jednotka vždy, pomocné knihy iba v prípade, ak je potrebné v nich účtovať a vykazovať z nich údaje v účtovnej závierke.

Peňažný denník

Peňažný denník predstavuje základnú účtovnú knihu v jednoduchom účtovníctve. Peňažný denník je potrebné viesť samostatne v každom účtovnom období.

POZNÁMKA:

Na základe účtovných dokladov sa v nej účtujú všetky pohyby v hotovosti (vrátane šekov a cenín), príjmy a výdavky na účtoch v bankách (vrátane úverov a termínovaných vkladov), priebežné položky a uzávierkové účtovné operácie vykonávané ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

V peňažnom denníku je potrebné skontrolovať:

 • prevod peňažných prostriedkov v hotovosti, na bankových účtoch, priebežných účtoch zapísaných v peňažnom denníku (zostatky z minulého účtovného obdobia sa musia rovnať prvým položkám uzatváraného účtovného obdobia),
 • zaúčtovanie účtovných prípadov, a to vždy na základe účtovných dokladov,
 • vykázané zostatky peňažných prostriedkov v nadväznosti na vedené pokladničné knihy,
 • vykázané zostatky bankových účtov v nadväznosti na vedené knihy bežného účtu;
 • správnosť účtovania príjmov zahrnovaných do základu dane v členení na predaj tovaru, predaj výrobkov a služieb a ostatné príjmy v priebehu účtovného obdobia (§ 4 ods. 6 postupov účtovania v JÚ);
 • správnosť účtovania výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom v členení najmä na zásoby, služby, mzdy, poistné a príspevky, tvorbu sociálneho fondu a ostatné výdavky (§ 4 ods. 6 postupov účtovania v JÚ).
Kniha pohľadávok a kniha záväzkov

Okrem peňažného denníka je účtovná jednotka povinná viesť knihu pohľadávok a knihu záväzkov v peňažnom vyjadrení v eurách. Záväzky a pohľadávky vyjadrené v cudzej mene je potrebné viesť aj v cudzej mene. Pohyby záväzkov a pohľadávok v cudzej mene sa prepočítavajú referenčným výmenným kurzom ECB, prípadne NBS platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

POZNÁMKA:

Kurzové rozdiely vzniknuté z dôvodu inkasa pohľadávky alebo úhrady záväzku sa uvádzajú iba v knihe pohľadávok alebo záväzkov, neúčtujú sa v peňažnom denníku a neovplyvňujú výsledok hospodárenia.

V knihe pohľadávok a v knihe záväzkov sa účtuje o všetkých pohľadávkach a záväzkoch (o vzniku aj o ich úhrade). Konečný stav pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2018 sa preberie do výkazu o majetku a záväzkoch (r. 08 Pohľadávky a r. 17 Záväzky).

POZNÁMKA:

V knihe pohľadávok a v knihe záväzkov sa môže pokračovať aj v nasledujúcom účtovnom období, ak sa zreteľne oddelia účtovné zápisy jednotlivých účtovných období.

NEPREHLIADNITE!

V knihe pohľadávok je potrebné skontrolovať:

 • správny prevod pohľadávok evidovaných k 31. 12. predchádzajúceho obdobia s dôrazom na správnosť sumy u jednotlivých odberateľov,
 • správnosť vedenia evidencie v tejto povinnej účtovnej knihe, správne ocenenie s ohľadom na účtovné doklady a konečné saldo odberateľov v nadväznosti na vykonanú inventarizáciu.

Pohyby pohľadávok spravidla neovplyvňujú v jednoduchom účtovníctve výsledok hospodárenia, ak majú však vplyv na základ dane, účtovná jednotka účtuje o účtovných uzávierkových operáciách. Z knihy pohľadávok ide predovšetkým o postúpené pohľadávky a vyradené pohľadávky.

NEPREHLIADNITE!

V knihe záväzkov je potrebné skontrolovať:

 • správny prevod záväzkov evidovaných k 31. 12. predchádzajúceho obdobia s dôrazom na správnosť sumy u jednotlivých dodávateľov,
 • správnosť vedenia evidencie v tejto povinnej účtovnej knihe, správne ocenenie s ohľadom na účtovné doklady a konečné saldo dodávateľov v nadväznosti na vykonanú inventarizáciu.

V knihe záväzkov je účtovná jednotka povinná účtovať o všetkých svojich záväzkoch, ktoré vznikli ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane záväzkov voči štátnemu rozpočtu (daň z motorových vozidiel, daň z príjmov, výsledný vzťah k dani z pridanej hodnoty, záväzky voči Sociálnej alebo zdravotnej po­isťovni).

 

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky za rok 2020 v JÚ

- vrátane vyplnených výkazov účtovnej závierky (výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch)

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Zostavenie účtovnej závierky za rok 2020 v jednoduchom účtovníctve

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Daňového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.