Kalendár daní a odvodov na rok 2013

Kalendár daní a odvodov na rok 2013.

Dátum publikácie:14. 1. 2013
Autor:Bibiána Špániková
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty; Daň z príjmov; Daňové orgány; Miestne poplatky; Spotrebné dane; Správa daní a poplatkov; Správne poplatky; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo; Odpadové hospodárstvo / Správa odpadového hospodárstva; Správne právo / Štátna správa
Občianske právo / Poisťovníctvo / Inštitúcie vykonávajúce poistenie
Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Dôchodkové zabezpečenie; Garančný fond; Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia; Nemocenské poistenie; Poistenie v nezamestnanosti; Sociálna poisťovňa; Zdravotné poistenie; Zdravotné poisťovne; Úrazové poistenie
Právny stav od:1. 1. 2013
Právny stav do:31. 12. 2013
Kalendár daní a odvodov na rok 2013
 01/201302/201303/201304/201305/201306/201307/201308/201309/201310/201311/2013 12/2013
Daň z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)
odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusudo piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru
povinnosť podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli zamestnancom vyplatené, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac31.01.28.02. 02.04.
30.04.
31.05. 01.07.
31.07.
 02.09.
30.09.
31.10. 02.12.
31.12.
povinnosť podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za rok 2012   30.04.        
povinnosť pre zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste zamestnanca za rok 2012 11.02.11.03.30.04.        
povinnosť vykonať ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2012   02.04.        
odvod zrážkovej dane z príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorými sú:
• príjmy za prenájom spoločných častí a zariadení domu, nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku vrátane prijatých úrokov z omeškania a pokút súvisiacich s prenájmom,
• zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu,
• príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, častí domu a zariadení domu za rok 2012
15.01.           
odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou z príjmov fyzických a pravnických osôb za predchádzajúci mesiac a predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane správcovi dane15.01.15.02.15.03.15.04.15.05.17.06.15.07.15.08.16.09.15.10.15.11.16.12.
odvod sumy na zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov platiteľom príjmov za predchádzajúci mesiac a predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane správcovi dane15.01.15.02.15.03.15.04.15.05.17.06.15.07.15.08.16.09.15.10.15.11.16.12.
odvod sumy na zabezpečenie dane z podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, komplementára komanditnej spoločnosti alebo člena európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov za rok 2012   02.04.        
splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických osôb, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596,96 eura31.01.28.02. 02.04.
30.04.
31.05. 01.07.
31.07.
 02.09.
30.09.
31.10. 02.12.
31.12.
splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb, ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 596,96 eura31.01.28.02. 02.04.
30.04.
31.05. 01.07.
31.07.
 02.09.
30.09.
31.10. 02.12.
31.12.
splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických osôb, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 1 659,70 eura a nepresiahla 16 596,96 eura    02.04.        
splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických osôb, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 596,96 eura (zmena hranice na platenie preddavkov FO)      01.07. 30.09.  31.12.
splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov právnických osôb, ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 1 659,70 eura a nepresiahla 16 596,96 eura   02.04.  01.07. 30.09.  31.12.
povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2012 a v rovnakej lehote zaplatiť daň, príp. doplatiť daň, ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň   02.04.        
povinnosť oznámiť správcovi dane zdaniteľný príjem vyplatený v hotovosti fyzickým osobám, ak vyplatená a nezdanená suma za rok 2012 presiahla výšku 5 000 eur a nejde o platby formou úhrady cez elektronickú registračnú pokladnicu   02.04.        
povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane vyplatený, poukázaný alebo pripísaný úrokový príjem za rok 2012 fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia uvedeného v prílohe č. 4 alebo územia tretieho štátu uvedeného v prílohe č. 5 zákona o dani z príjmov a ktorá je konečným príjemcom tohto príjmu a tiež ktorá nie je konečným príjemcom úrokového príjmu   02.04.        
povinnosť vyrovnať rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb od začiatku zdaňovacieho obdobia, ktorý vznikol v prípade, ak zaplatené preddavky do lehoty na podanie daňového priznania sú nižšie ako preddavky, ktoré vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2012do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po podaní daňového priznania
možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2012 a zaplatiť daň, ak súčasťou príjmov daňovníka sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii a ak daňovník podal správcovi dane do 31. 3. 2013 oznámenie s uvedením novej lehoty, v ktorej podá daňové priznanie      01.07.     
povinnosť požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu daňového subjektu, túto povinnosť môže fyzická osoba a právnická osoba splniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (okrem fyzickej osoby, ktorá prenajala nehnuteľnosť); už registrovaná osoba je povinná oznámiť vznik stálej prevádzkarne  do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po získaní povolenia a oprávnenia na podnikanie, po začatí vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti na území SR, po prenajatí nehnuteľnosti okrem pozemku na území SR a po vzniku stálej prevádzkarne na území SR
povinnosť požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu platiteľa dane, resp. oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa fyzická osoba a právnická osoba stala platiteľom danedo konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať
povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane zmenu skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie, najmä zánik daňovej povinnostido konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom zmeny nastali
povinnosť oznámiť správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže vzniknúť na území SR prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb preňho pracujúcich na území SRdo 15 dní po uzatvorení zmluvy
 
Zákon o správe daní (daňový poriadok) č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane zmenu skutočností uvedených pri registrácii, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, prípadne požiadať o zrušenie registráciedo 30 dní odo dňa, keď zmeny nastali
 
Daň z pridanej hodnoty (zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)
povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň v prípade, ak obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 eur; žiadosť podáva zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava21.01.20.02.20.03.22.04.20.05.20.06.22.07.20.08.20.09.21.10.20.11.20.12.
povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátupred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eura
povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň, ak miesto dodania služby je v tuzemskupred prijatím služby
povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca službypred dodaním služby
povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty platiteľom dane a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
povinnosť doručiť daňovému úradu záznamy vedené podľa § 70 ods. 6 zákona, ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac, pri nadobudnutí pozemného motorového vozidla z iného členského štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte na účely jeho ďalšieho predaja25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty platiteľom dane a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok25.01.  25.04.  25.07.  25.10.  
povinnosť doručiť daňovému úradu záznamy vedené podľa § 70 ods. 6 zákona, ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok, pri nadobudnutí pozemného motorového vozidla z iného členského štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte na účely jeho ďalšieho predaja25.01.  25.04.  25.07.  25.10.  
povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň, a v rovnakej lehote zaplatiť daň; povinnou prílohou daňového priznania je aj úradne overená kópia dokladu o kúpe nového dopravného prostriedkudo 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku
povinnosť podať elektronicky súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok platiteľom dane, ktorý dodáva tovar oslobodený od dane z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorý premiestnil tovar oslobodený od dane, ktorý sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a ktorý dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahla hodnotu 100 000 eur21.01.  22.04.  22.07.  21.10.  
povinnosť podať elektronicky súhrnný výkaz za kalendárny mesiac platiteľom dane, ktorý dodáva tovar oslobodený od dane z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorý premiestnil tovar oslobodený od dane, ktorý sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a ktorý dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch presiahla hodnotu 100 000 eur21.01.20.02.20.03.22.04.20.05.20.06.22.07.20.08.20.09.21.10.20.11.20.12.
povinnosť podať elektronicky súhrnný výkaz daňovým zástupcom za zastúpených dovozcov Daňovému úradu Bratislava21.01.20.02.20.03.22.04.20.05.20.06.22.07.20.08.20.09.21.10.20.11.20.12.
 
Spotrebná daň z alkoholických nápojov (zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov) 
povinnosť oznámiť Colnému úradu Bratislava prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch za predchádzajúci kalendárny mesiac a celkové množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca predchádzajúceho kalendárneho mesiaca podľa zahraničných zástupcov 15.01.15.02.15.03.15.04.15.05.17.06.15.07.15.08.16.09.15.10.15.11.16.12.
povinnosť podať colnému úradu daňové priznanie k dani z alkoholických nápojov za predchádzajúci kalendárny mesiac platiteľom dane, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného členského štátu, a v rovnakej lehote zaplatiť daň; na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo tichého fermentovaného nápoja a súčasne mu nevzniká daňová povinnosť zo šumivého vína alebo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie nevzťahuje 25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za predchádzajúci kalendárny mesiac prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a v rovnakej lehote zaplatiť daň; prílohou daňového priznania je zoznam pestovateľov s uvedením vyrobeného a skutočne prevzatého množstva liehu, s uvedením dátumu výroby liehu a kópia žiadosti o výrobu destilátu25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
povinnosť pre držiteľa oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu oznámiť colnému úradu elektronicky údaje podľa § 54 ods. 15 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov za predchádzajúci kalendárny mesiac (zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje)25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
povinnosť podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za predchádzajúci kalendárny mesiac malým samostatným pivovarom a v rovnakej lehote zaplatiť daň25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
povinnosť oznámiť colnému úradu predpokladanú ročnú výrobu piva v hektolitroch a preukázať splnenie podmienok pre zaradenie do kategórie "malý samostatný pivovar" 25.01.           
 
Spotrebná daň z minerálneho oleja a spotrebná daň z tabakových výrobkov (zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja a č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov)
povinnosť podať na colný úrad žiadosť o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok osobou, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na území SR predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej (pohonné látky)pred začatím predaja 
povinnosť podať colnému úradu daňové priznanie k dani z minerálneho oleja za predchádzajúci kalendárny mesiac platiteľom dane, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, a v rovnakej lehote zaplatiť daň25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
povinnosť podať colnému úradu daňové priznanie k dani z tabakových výrobkov za predchádzajúci kalendárny mesiac odberateľom tabakových výrobkov, ktorý prevezme tabakové výrobky prepravené na územie SR na podnikateľské účely, a v rovnakej lehote zaplatiť daň25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
povinnosť podať colnému úradu daňové priznanie k dani z tabakových výrobkov za predchádzajúci kalendárny mesiac platiteľom dane, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu, a v rovnakej lehote zaplatiť daň25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
povinnosť oznámiť colnému úradu množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na území SR za predchádzajúci kalendárny mesiac v členení  podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
 
Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu (zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov)
povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu pre platiteľa dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a v rovnakej lehote zaplatiť daň; ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu nepresiahne 3,31 eura, nie je povinný podať daňové priznanie ani zaplatiť daň; to neplatí, ak daňová povinnosť pri spotrebnej dani z uhlia vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a)25.01.25.02.25.03.25.04.27.05.25.06.25.07.26.08.25.09.25.10.25.11.27.12.
 
Daň z motorových vozidiel (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov)
povinnosť oznámiť zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel okrem zamestnávateľa, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla používaného na podnikanie, resp. sídla zamestnávateľa, sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky zahraničnej osobydo 30 dní od zániku daňovej povinnosti
odvod mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak celková predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur31.01.28.02. 02.04.
30.04.
31.05. 01.07.
31.07.
 02.09.
30.09.
31.10. 02.12.
31.12.
odvod štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak celková predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 eur a nepresiahne 8 292 eur   02.04.  01.07. 30.09.  31.12.
povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012 a v rovnakej lehote zaplatiť daň, príp. doplatiť daň, ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň31.01.           
 
Daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane a poplatky (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov)
povinnosť oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva a k dani za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mestav deň vzniku daňovej povinnosti
povinnosť oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadeniedo 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
povinnosť oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva, k dani za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta a k dani za jadrové zariadeniedo 30 dní od zániku daňovej povinnosti
povinnosť oznámiť obci skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpadydo 30 dní od vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti
povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2013 podľa stavu k 1. januáru 201331.01.           
uhradiť vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístrojedo 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
uhradiť vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpadydo 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobiado 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti
 
Zdravotné poistenie (zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
povinnosť pre poistenca oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (že -vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a  je tam aj zdravotne poistený, že vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne poistený a že sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj zdravotne poistený a na území SR nie je zamestnaný ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť)do 8 dní od vzniku skutočností rozhodujúcich pre zánik verejného zdravotného poistenia
povinnosť pre poistenca preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine v roku 2012 potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine   02.04.        
povinnosť pre poistenca vrátiť preukaz poistenca a európsky zdravotný preukaz pri zmene zdravotnej poisťovne08.01.           
povinnosť pre samostatne zárobkovo činnú osobu pri zmene zdravotnej poisťovne písomne vykázať svojej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné v roku 2013, ktorú jej oznámila pôvodná zdravotná poisťovňa 08.02.          
povinnosť pre samostatne zárobkovo činnú osobu písomne vykázať výšku preddavku na poistné svojej zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti platiť poistné  do 8 dní od vzniku povinnosti platiť poistné
odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného samostatne zárobkovo činnou osobou a samoplatiteľom za predchádzajúci kalendárny mesiac08.01.08.02.08.03.08.04.09.05.10.06.08.07.08.08.09.09.08.10.08.11.09.12.
povinnosť pre zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnú osobu oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov a skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistnéhodo 8 dní odo dňa zmeny
povinnosť pre zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnú osobu oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného z dôvodu vzniku alebo zániku zárobkovej činnosti; zamestnávateľ, ktorý má najmenej troch zamestnancov, je povinný zmenu oznamovať výlučne elektronicky do 8 pracovných dní 
povinnosť pre zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnú osobu oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát; zamestnávateľ, ktorý má najmenej troch zamestnancov, je povinný zmenu oznamovať výlučne elektronicky do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného
povinnosť pre zamestnávateľa oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného z dôvodu, že fyzická osoba sa nepovažuje za zamestnanca v dňoch, kedy nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods.1 písm. a) u zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na dohodudo konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom majú dohodári príjem
povinnosť pre zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne, údaje rozhodujúce pre určenie, či je alebo nie je platiteľom poistného štát a údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poisteniedo 8 dní odo dňa zmeny
povinnosť pre zamestnávateľa písomne alebo elektronicky oznámiť na tlačive určenom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik alebo zmeny platiteľa poistného do 8 pracovných dní 
odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za predchádzajúci kalendárny mesiacdo výplatného termínu
odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak nie je pevne stanovený termín výplat 31.01.28.02. 02.04.
30.04.
31.05. 01.07.
31.07.
 02.09.
30.09.
31.10. 02.12.
31.12.
vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac v členení podľa jednotlivých zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ odvádza poistné; zamestnávateľ, ktorý má najmenej troch zamestnancov, je povinný výkaz zasielať elektronicky do 3 dní po výplatnom termíne
povinnosť pre poistenca, ktorému boli v roku 2012 vyplatené dividendy za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. 1. 2011, oznámiť zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia, výšku príjmu z dividend zníženú o sumu minimálneho základu 339,89 €    31.05.       
povinnosť pre platiteľa dividendy so sídlom na území SR písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. 1. 2013 a výšku preddavku na poistné z vyplatených dividenddo 8 dní odo dňa vyplatenia dividendy
povinnosť pre platiteľa dividendy so sídlom na území SR uhradiť preddavok na poistné za predchádzajúci kalendárny mesiac za poistenca, ktorý mal vyplatený príjem z dividend za účtovné obdobie, ktoré začalo najskôr 1. januára 2013  08.02.08.03.08.04.09.05.10.06.08.07.08.08.09.09.08.10.08.11.09.12.
 
Sociálne poistenie (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
• povinnosť pre samostatne zárobkovo činnú osobu prihlásiť sa na nemocenské a dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne (po dosiahnutí stanovenej hranice hrubého príjmu v predchádzajúcom období) a v rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť;
oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie nemocenského a dôchodkového poistenia;
oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt 
do 8 dní 
odvod poistného na nemocenské a dôchodkové poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity, ako aj poistného na poistenie v nezamestnanosti plateného povinne poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou a dobrovoľne poistenou fyzickou osobou za predchádzajúci kalendárny mesiac08.01.08.02.08.03.08.04.09.05.10.06.08.07.08.08.09.09.08.10.08.11.09.12.
odvod poistného na dôchodkové poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom uvedených v § 4 ods. 2 zákona a z vymeriavacieho základu podľa § 139a a § 139b zákona, ak boli príjmy vyplatené v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci08.01.08.02.08.03.08.04.09.05.10.06.08.07.08.08.09.09.08.10.08.11.09.12.
povinnosť pre zamestnávateľa odstúpiť pobočke Sociálnej poisťovne tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnancado 3 dní po desiatom dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca  
• povinnosť pre zamestnávateľa prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra zamestnávateľov odhlásiť;
oznámiť prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca;
• oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky
do 8 dní 
• povinnosť pre zamestnávateľa oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov;
• oznámiť
Sociálnej poisťovni zmenu mena a priezviska zamestnanca;
• predkladať Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania
do 8 dní 
povinnosť pre zamestnávateľa prihlásiť dohodárov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. len na dôchodkové poistenie v predĺženej lehote, ktorá sa vzťahuje iba na dohody, ktoré vznikli pred 1. januárom 2013 a trvajú aj po 31. 12. 201231.01.           
povinnosť pre zamestnávateľa prihlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákona na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákona na dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne; túto zmenu je povinný oznamovať výlučne elektronickypred vznikom poistenia
povinnosť pre zamestnávateľa prihlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákona na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákona na dôchodkové poistenie (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov, ktorá nespĺňa podmienku uvedenú v § 227a zákona)  v pobočke Sociálnej poisťovne; túto zmenu je povinný oznamovať výlučne elektronickypred vznikom poistenia
povinnosť pre zamestnávateľa prihlásiť zamestnanca – študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov, na účely úrazového poistenia a garančného poistenia v pobočke Sociálnej poisťovne, ak mesačný príjem nepresiahne maximálnu sumu mesačného príjmu a maximálnu sumu priemerného mesačného príjmu podľa § 4 ods. 5 zákona (8,39 %, príp. 19,72 %); túto zmenu je povinný oznamovať výlučne elektronickypred vznikom poistenia
povinnosť pre zamestnávateľa odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákona z poistenia na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákona z poistenia na dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne; túto zmenu je povinný oznamovať výlučne elektronickydeň nasledujúci po zániku poistenia
povinnosť pre zamestnávateľa odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 zákona z poistenia na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 zákona z poistenia na dôchodkové poistenie  (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov, ktorá nespĺňa podmienku uvedenú v § 227a zákona) v pobočke Sociálnej poisťovne; túto zmenu je povinný oznamovať výlučne elektronickydeň nasledujúci po zániku poistenia
povinnosť pre zamestnávateľa odhlásiť zamestnanca – študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov, z poistenia na úrazové poistenie a garančné poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne, ak mesačný príjem nepresiahne maximálnu sumu mesačného príjmu a maximálnu sumu priemerného mesačného príjmu podľa § 4 ods. 5 zákona (8,39 %, príp. 19,72 %); túto zmenu je povinný oznamovať výlučne elektronickydeň nasledujúci po zániku poistenia
odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za predchádzajúci kalendárny mesiac; v lehote splatnosti predložiť pobočke Sociálnej poisťovne výkazy poistného a príspevkov do výplatného termínu
odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak nie je pevne stanovený termín výplat 31.01.28.02. 02.04.
30.04.
31.05. 01.07.
31.07.
 02.09.
30.09.
31.10. 02.12.
31.12.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bibiána Špániková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.