Všetky články z rubriky
137 výsledkov

tt_minca-sadenicka.jpg

Jedným z efektívnych spôsobov zhodnotenia voľných finančných prostriedkov je investovanie do cenných papierov. Ako ich správne oceniť a zaúčtovať?

tt_otvorena-kniha.jpg

Prostredníctvom daňového exekučného konania správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, exekučné náklady i hotové výdavky. Aký je priebeh a náklady daňovej exekúcie?

tt_dp-bankovky.jpg

Do 30. septembra musia daňovníci podať odložené daňové priznanie, ak za minulý rok dosiahli aj zdaniteľné príjmy v zahraničí. Rekapitulujeme najčastejšie riešené situácie príjmov dosahovaných v zahraničí.

tt_preprava.jpg

Pre správne uplatnenie DPH pri prepravných službách je dôležité správne určiť miesto dodania, aby bolo jednoznačné, ktorému štátu patrí daň. Ako pri tom postupovať?

tt_mlada-zena.jpg

Od 1. 1. 2019 platí pre cestovné kancelárie novozavedená povinnosť – zostaviť priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroku, najbližšie k 30. septembru 2019.

tt_platba-kartou.jpg

Podľa novely zákona o ERP nebude podnikateľským subjektom do konca roka 2019 uložená pokuta, resp. pokuta sa odpustí, ak sa do systému on-line registračnej pokladnice nedokážu zapojiť.

tt_svetove-meny.jpg

Obchod s devízovými hodnotami vyžaduje presnú evidenciu, vedenie výkazov a znalosť špecifík účtovníctva. Predstavujeme spôsoby oceňovania pri prevode cudzia mena/euro a ponúkame praktické ukážky účtovania zmenárne.

iStock_000009568865Large.jpg

Prinášame podrobnosti, špecifiká účtovania a účtovné súvzťažnosti na jednotlivých účtoch účtových skupín účtovej triedy 5 - Náklady.

tt_leasing.jpg

Daňový a účtovný aspekt finančného prenájmu so zameraním na fyzickú osobu s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti účtujúcu v sústave JÚ.

tt_kalkulacka-pero-eurobankovky.jpg

Článok sa zaoberá spôsobom zahrnutia dotácií do základu dane, ako aj ich účtovaním u prijímateľa v závislosti od toho, za akých okolností sú mu poskytnuté.

Partner