Vy sa pýtate – my odpovedáme

Dátum publikácie:22. 10. 2012
Právny stav od:19. 10. 2012
Právny stav do:31. 12. 2014

* Oprava hnuteľného majetku a DPH * Pracovná cesta a daňový výdavok * Zasielateľská činnosť a DPH * Dotácie v roku 2012 * 

  • Otázka č. 85:    Oprava hnuteľného majetku a DPH 

Slovenský platiteľ DPH identifikovaný pre DPH na Slovensku uskutočňuje služby pre českého platiteľa DPH s českým identifikačným číslom pre DPH. Služby sa uskutočňujú v Českej republike na hnuteľnom majetku umiestnenom v prevádzke českého platiteľa DPH. Ide o nasledovný typ služieb: oprava a údržba hnuteľného majetku – strojov, montáž a demontáž strojov a náhradných dielcov, výmena a údržba strojov a náhradných dielcov, technické prehliadky a podobné služby technického charakteru. Uvedené služby sa fakturujú českému platiteľovi DPH s oslobodením s odvolaním na § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. na prenos daňovej povinnosti na českého odberateľa a odberateľ vykonáva samozdanenie. Postupuje slovenský platiteľ DPH správne? Nie je povinnosť z uvedených obchodov registrácia v ČR? Prakticky sa náhradný diel vyberie a opraví buď na mieste, resp. sa prevezie na územie SR a následne sa nový náhradný diel, resp. opravený avšak starý, namontuje. Považuje sa uvedené za dodanie služby alebo za dodanie tovaru s montážou? Pôjde aj o nové náhradné diely, resp. použité. Môže nastať situácia, že náhradný diel je aj vo vyššej hodnote, cca 15 000 €, zmontuje sa, prepraví sa na územie Nemecka, t. j. k obchodnému partnerovi v Nemecku a tam sa opraví, resp. vymení za nový (ak sa už nedá opraviť) a prevezie sa na územie ČR, pričom cez územie SR uvedený náhradný diel ani nie je dovezený. 

Pri uvedených službách dodávaných slovenským platiteľom pre českého platiteľa – ide o opravy, resp. z hľadiska zákona o DPH sú to práce na hnuteľnom hmotnom majetku, sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, teda nachádza sa v štáte sídla príjemcu služby – v ČR. Slovenský platiteľ teda správne fakturuje bez DPH, nie však z titulu oslobodenia od dane, ale z dôvodu, že služba nie je predmetom DPH v SR, ale v ČR, kde je osobou povinnou odviesť daň príjemca služby. Slovenský platiteľ je povinný dodanie služby uviesť v súhrnnom výkaze podanom v SR (v daňovom priznaní túto službu neuvádza, pretože služba nie je predmetom DPH v SR). Nie je podstatné, kde sa oprava fyzicky vykonáva – či na území SR alebo ČR. 

Slovenský platiteľ teda nemá registračnú povinnosť v ČR z dôvodu, že daňová povinnosť prechádza na českého platiteľa, ktorý v ČR vykoná samozdanenie prijatej služby. 

Podstatné je, čo je predmetom objednávky od českého platiteľa – ak je to oprava stroja, v rámci ktorej slovenský platiteľ ako dodávateľ tejto služby musí zabezpečiť nový náhradný diel, ktorý potom namontuje do stroja, stále ide o službu opravy, nie o dodanie tovaru s montážou. Cena náhradného diela je nákladovou položkou opravy. 

V prípade, ak slovenský platiteľ musí zabezpečiť opravu náhradného diela za nový od obchodného partnera z Nemecka, a to odplatne, teda ak túto opravu fakturuje nemecký platiteľ slovenskému platiteľovi, potom ide o ďalší zmluvný vzťah. V rámci tohto zmluvného vzťahu ide tiež o opravu – práce na hnuteľnom hmotnom majetku (náhradnom diele), ide tiež o službu s miestom dodania určeným podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania je teda miesto, kde má sídlo slovenský platiteľ – SR, ktorý vykoná samozdanenie. Nie je podstatné, že opravený náhradný diel je priamo z Nemecka dovezený do ČR. 

  • Otázka č. 86:    Pracovná cesta a daňový výdavok 

Spoločnosť s r. o., ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, vyslala svojho zamestnanca – lekára, na odborný seminár o načúvacích prístrojoch, ktorý usporiadal výrobca týchto prístrojov v Nemecku. Služobná cesta trvala od 28. 4. 2012 do 4. 5. 2012, pričom samotný seminár sa konal v dňoch 30. 4. 2012 – 3. 5. 2012. Dňa 28. 4. 2012 lekár cestoval, 29. 4. 2012 bol kultúrny program – prehliadka mesta, pamiatok a deň 4. 5. 2012 bol určený na presun späť na Slovensko. Dokladom o účasti je certifikát vystavený na meno lekára – zamestnanca, ktorý načúvacie prístroje predpisuje pacientom a zaškoľuje ich, ako tieto prístroje obsluhovať. S. r. o. ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za tieto služby prijíma tržby od výrobcu pomôcok. S. r. o. si objednala cez slovenskú cestovnú kanceláriu služby pre svojho zamestnanca ubytovanie, stravovanie a dopravu a sprievodné kultúrne akcie na celé trvanie seminára v Nemecku. CK vystavila pre s. r. o. faktúru za tieto služby. Seminár bol zabezpečovaný výrobcom pomôcok, s. r. o. a ani zamestnanec neplatili registračný poplatok ani vstupné. Ako postupovať pri uplatňovaní daňových výdavkov? 

Pri odpovedi treba vychádzať z definície daňového výdavku, ktorá je upravená v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka v súlade s účtovnými predpismi. Takýmto výdavkom podľa § 21 ods. 1 zákona o dani z príjmov nie je výdavok (náklad), ktorý nesúvisí so zdaniteľným príjmom, aj keď tento výdavok (náklad) daňovník účtoval. 

Ak zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bol vyslaný na odborné podujatie, ktoré organizoval výrobca zdravotníckych pomôcok v zahraničí, pričom zamestnanec v rámci tohto podujatia absolvoval aj sprievodné kultúrne akcie, náklady na stravu, ubytovanie a cestovné, ktoré zabezpečil zamestnávateľ pre zamestnanca prostredníctvom cestovnej kancelárie, sú daňovým výdavkom zamestnávateľa v rozsahu podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, avšak len za dni konania seminára. Akékoľvek náklady spojené so sprievodnými kultúrnymi akciami, t. j. aj náklady na ubytovanie a stravné za dni, v ktorých sa výlučne konali kultúrne podujatia, majú charakter osobnej spotreby, ktoré nemožno uznať ako daňový výdavok v zmysle § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov. 

  • Otázka č. 87:    Zasielateľská činnosť a DPH 

Spoločnosť s ručením obmedzeným, platiteľ DPH, má hlavnú činnosť zasielateľstvo. U slovenského dopravcu, platiteľa DPH, z CZ do SK si objednala prepravu tovaru. Dopravca po vykonaní prepravy vyhotovil faktúru dňa 27. 5. 2012 a dátum dodania služby uviedol 15. 5. 2012. Prepravnú službu spoločnosť obstarala pre slovenského platiteľa DPH, ktorému fakturovala obstaranie prepravy a faktúru vystavila s dátumom 1. 6. 2012. Aký bude pre spoločnosť deň dodania služby (deň vzniku daňovej povinnosti)? Bude to 15. 5. 2012 alebo 1. 6. 2012? 

Spoločnosť ako zasielateľ z hľadiska DPH prijala službu od dopravcu a následne dodala službu príkazcovi, t. j. podľa § 9 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov spoločnosť vo svojom mene pre inú osobu obstarala dodanie služby. 

Podľa § 19 ods. 6 zákona o DPH sa obstaraná služba považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu. Výnimka z uvedeného platí pre obstarané služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorých príjemca služby platí daň – to však nie je predmetný prípad. I keď v danom prípade sa miesto dodania služby poskytnutej dopravcom určí podľa § 15 ods. 1, osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH je dopravca ako dodávateľ služby, nie príjemca služby. 

To znamená, že u dopravcu je dňom dodania služby (zároveň dňom vzniku daňovej povinnosti) podľa § 19 ods. 2 zákona o DPH deň uskutočnenia prepravy (15. 5. 2012). U zasielateľa je deň dodania služby podľa § 19 ods. 6 zákona o DPH deň vyhotovenia faktúry pre príkazcu, t. j. 1. 6. 2012, zároveň je to deň vzniku daňovej povinnosti. 

  • Otázka č. 88:    Dotácie v roku 2012 

Obchodná spoločnosť v roku 2011 podpísala zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Ako má účtovať o prijatí dotácie a výdavkov z nej hradených v súvislosti s novým postupom účtovania od roku 2012? 

S účinnosťou od 1. januára 2012 bol do postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva doplnený § 52a, ktorého predmetom je postup pri účtovaní dotácií. Predmetné ustanovenie nepredstavuje zásadnú zmenu pri účtovaní dotácií, ale je doplnením a spresnením postupu napríklad v prípadoch, ak sa dotácia poskytne na nákup neodpisovaného majetku alebo na úhradu nákladov, ktoré vznikli v minulosti, tiež v prípadoch, ak suma prijatej dotácie je odlišná od pôvodne odhadovaného nároku. 

Do tohto nového ustanovenia sa presunuli odseky týkajúce sa účtovania dotácií, ktoré boli predtým uvedené v § 52 postupov. 

Nárok na dotáciu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. V účtovníctve sa dotácia účtuje priamo v prospech účtu výnosov alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcom vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.  

Dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní dotácie na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech vecne príslušného účtu výnosov, a to účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady. 

Rovnaký postup bol aj v roku 2011. 

Účtovné prípady:                                                                                                     MD/D 

1.    Priznanie dotácie v roku 2011                                                                      346/384 

Rok 2012     

2.    Vznik prevádzkových nákladov – hrubá mzda                                            521/331 

3.    Vznik prevádzkových nákladov – poistné, ktoré platí zamestnávateľ    524/336 

4.    Príjem dotácie                                                                                                  221/346 

5.    Zúčtovanie dotácie                                                                                          384/648 

 

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.