Odvody od 1. 7. 2012

Prehľad odvodov poistného od 1. 7. 2012 v podobe tabuliek obsahuje % sadzby pre jednotlivé kategórie poistencov a

 • maximálne vymeriavacie základy a poistné z maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky kategórie poistencov,
 • minimálne vymeriavacie základy a poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre prípady, keď je minimálny vymeriavací základ ustanovený,
 • poistné vypočítané za zamestnanca a zamestnávateľa v prípade, ak je zamestnancovi vyplatená minimálna mzda. Minimálny vymeriavací základ zamestnanca a jeho zamestnávateľa nie je ustanovený.

Dátum publikácie:21. 6. 2012
Autor:Ing. Jolana Strýčková
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Občianske právo / Poisťovníctvo / Inštitúcie vykonávajúce poistenie; Sociálne poistenie
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Náhrady v pracovnom práve; Odmena za prácu, mzda, plat; Personalistika; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy; Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Dôchodkové zabezpečenie; Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia; Nemocenské poistenie; Poistenie v nezamestnanosti; Sociálna poisťovňa; Zdravotné poistenie; Zdravotné poisťovne; Úrazové poistenie
Právny stav od:1. 7. 2012
Právny stav do:31. 12. 2012

Údaje v tabuľkách vychádzajú z/zo:

 • zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“),
 • zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“),
 • opatrenia MPSVR SR č. 131/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 vo výške 9 228 €, čo je 769 €/mesiac, z ktorého sa určujev období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012:
  • maximálny vymeriavací základ na účely výpočtu poistného na sociálne poistenie a preddavkov na poistné a poistného na zdravotné poistenie,
  • minimálny vymeriavací základpre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (ďalej len „SZČO“),
  • minimálny vymeriavací základ predobrovoľne poistenú osobu podľa ZSP,
  • minimálny vymeriavací základ presamoplatiteľa podľa ZZP.
   Pre uvedených poistencov je minimálny vymeriavací základ najmenej vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. Je to 44,2 % zo sumy 769 €/mesiac, čiže vo výške 339,89 €/mesiac.
 • nariadenia vlády SR č. 343/2011 Z. z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda od 1. 1. 2012 na sumu 327,20 €/mesiac. Keďže minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca ZZPa ZSPneurčuje, vymeriavací základ vo výške minimálnej mzdy sa vzťahuje iba na zamestnancov odmeňovaných mzdou podľa Zákonníka prácev prípade, ak odpracujú celý mesiac.

1. Zamestnanec v pracovnom pomere

Tabuľka č. 1.1
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 32,72 €
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 13,08 €
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 4,58 €
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 4,58 €
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 45,80 €
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 13,08 €
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 9,81 €
max. VZ 3 076,00 € – 90,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 9,81 €
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ 327,20 € – 2,61 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 3,27 €
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 3,27 €
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 0,81 €
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 15,54 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.2
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,00 € – 32,72 €
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,00 € – 13,08 €
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 4,58 €
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 4,58 €
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 16,36 €
max. VZ 3 076,00 € – 153,80 €

§ 131 ods. 2 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 13,08 €
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 2 písm. a) ZSP

9 %

StSp
2. pilier

9 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 29,44 €
max. VZ 3 076,00 € – 276,84 €

§ 131 ods. 2 písm. d) ZSP,
§ 23 ods. 1 ZSDS

neplatí

9 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 9,81 €
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 9,81 €
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ 327,20 € – 2,61 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 3,27 €
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 3,27 €
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 0,81 €
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 15,54 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.3
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti v pracovnom pomere na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ nie je určený *
max. VZ z neobmedz. VZ
zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 1.4
Zamestnanec bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva s príjmom, ktorým je podiel na zisku podľa ZSP

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %

zaplatí najskôr v roku 2013 zamestnanec sám pri podaní RZZP za rok 2012
z príjmu, ktorý presiahne 339,89 €/rok, najskôr z dividend za rok 2011

§ 10b ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 6 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. g) ZZP

10 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
podiel na zisku
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

25,2 %

19,4 %

44,6 %

Tabuľka č. 1.5
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0,0 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

neplatí

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

34,15 %

13,4 %

47,55 %

2. Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem

Tabuľka č. 2.1
Osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak má uzatvorenú pracovnú zmluvu, mandátnu zmluvu a príkaznú zmluvu

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0%

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,75 %

11,00 %

42,75 %

3. Zamestnanec – poberateľ dôchodku s pravidelným mesačným príjmom

Tabuľka č. 3.1
Zamestnanec – poberateľ výsluhového dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ nie je určený*
max VZ z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

Tabuľka č. 3.2
Zamestnanec – poberateľ starobného dôchodku alebo zamestnanec, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

18 %

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

0 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ nie je určený*
max VZ z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,2 %

9,4 %

40,6 %

Tabuľka č. 3.3
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 115,35€

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 46,14 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP,
§ 14 ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP,
§ 14 ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4

6 %

ÚP

0,8 %

min. VZ nie je určený*
max VZ z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

30,2 %

11,4 %

41,6 %

Tabuľka č. 3.4
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 115,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 46,14 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP,
§ 14 ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP,
§ 14 ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ nie je určený*
max VZ z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

29,2 %

10,4 %

39,6 %

4. Zamestnanec – poberateľ dôchodku s nepravidelným príjmom

Tabuľka č. 4.1
Zamestnanec – poberateľ výsluhového dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0%

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,75 %

11,00 %

42,75 %

Tabuľka č. 4.2
Zamestnanec – poberateľ starobného dôchodku alebo zamestnanec, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

18 %

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

0 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

0 %

GP

neplatí

§ 135 ZSP

neplatí

0%

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € –146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

28,75 %

8,0 %

36,75 %

Tabuľka č. 4.3
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 115,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 46,14 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

26,75 %

9,0 %

35,75 %

Tabuľka č. 4.4
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 115,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 46,14 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

26,75 %

9,0 %

35,75 %

5. Zamestnanec s príjmom na základe dohody podľa Zákonníka práce

Tabuľka č. 5
Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ÚP*

0,80 %
z neobmedz. VZ zamestnanca*
VZ je vyplatená odmena

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,80 %

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 18 ods. 1, § 135, § 138 ods. 8 ZSP

neplatí

0,25 %

Celkom

1,05 %

neplatí

1,05 %

6. Povinne sociálne a zdravotne poistená SZČO

Tabuľka č. 6.1
SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013, jej príjem za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 339,89 € – 61,18 €
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 339,89 € – 20,39 €
max. VZ 3 076,00€ – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

47,15 %

Tabuľka č. 6.2
SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013, jej príjem za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 339,89 € – 61,18 €
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 339,89 € – 20,39 €
max. VZ 3 076,00€ – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

platí SZČO iba dobrovoľne 2 %
min. VZ 339,89 € – 6,79 €
max. VZ 3 076,00 € – 61,52 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

49,15 %

Tabuľka č. 6.3
SZČO – povinne zdravotne poistená osoba, ktorej príjem za rok 2011 bol nižší ako 4 078,68 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

Celkom

14 %

7. SZČO – poberateľ dôchodku

Tabuľka č. 7.1
SZČO – poberateľ starobného dôchodku alebo SZČO, ktorá má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, ktorej príjem za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 €

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75€

§ 130 písm. c) ZSP
,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 339,89 € – 61,18 €
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

41,15 %

Tabuľka č. 7.2
SZČO, ktorej bol priznaný invalidný dôchodok, jej príjem za rok 2011 bol vyšší ako 4 078,68 €

Poistenie

SZČO

ZP

7 %
min. VZ 339,89 € – 23,79 €
max. VZ 2 307,00 € – 161,49 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75€

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 339,89 € – 61,18 €
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 339,89 € – 20,39 €
max. VZ 3 076,00€ – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

40,15 %

8. Dobrovoľne poistená SZČO

Tabuľka č. 8.1
SZČO, ktorej príjem za rok 2011 bol nižší ako 4 078,68 € a je dobrovoľne poistená od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

platí dobrovoľne 4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € –50,75 €

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

platí dobrovoľne 18 %
min. VZ 339,89 € – 61,18 €
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

platí dobrovoľne 6 %
min. VZ 339,89 € – 20,39 €
max. VZ 3 076,00€ – 184,56 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

platí SZČO iba dobrovoľne 2 %
min. VZ 339,89 € – 6,79 €
max. VZ 3 076,00 € – 61,52 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

Platí dobrovoľne 4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

49,15 %

9. Samoplatiteľ

Tabuľka č. 9.1
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 13 ods. 3 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. e)
a § 11 ods. 2 ZZP

Celkom

14 %

Tabuľka č. 9.2
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba) so zdravotným postihnutím

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná
osoba) so zdravotným postihnutím

ZP

7 %
min. VZ 339,89 € – 23,79 €
max. VZ 2 307,00 € –161,49 €

§ 13 ods. 3 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. e)a § 11 ods. 2 ZZP

Celkom

7 %

Tabuľka č. 9.3
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba), ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba),
ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 3 ZZP
a § 11 ods. 2 ZZP

NP

platí dobrovoľne 4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

platí dobrovoľne 18 %
min. VZ 339,89 € – 61,18 €
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

platí dobrovoľne 6 %
min. VZ 339,89 € – 20,39 €
max. VZ 3 076,00€ – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

platí SZČO iba dobrovoľne 2 %
min. VZ 339,89 € – 6,79 €
max. VZ 3 076,00 € – 61,52 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

Platí dobrovoľne 4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

49,15 %

10. Poistenie z príjmu z dividend

Tabuľka č. 10
Osoba s účasťou na základnom imaní spoločnosti alebo družstva a členovia štatutárnych orgánov s príjmom, ktorým sú dividendy podľa
ZZP bez príjmu zo zárobkovej činnosti

Poistenie

Platiteľ dividend

Celkom

ZP

10 %
zaplatí najskôr v roku 2013pri podaní RZZP za rok 2012
príjmu, ktorý presiahne 339,89 €/rok,
najskôr z dividend za rok 2011

§ 10b ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 6 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. g) ZZP

10 %

Celkom

10 %

10 %

11. Poistenie z príjmu dosiahnutého podľa § 7 ZDP a § 8 ZDP

Tabuľka č. 11
Osoba s príjmom podľa § 7 a § 8 ZDP bez zárobkovej činnosti

Poistenie

Osoba s príjmom podľa § 7 a § 8 ZDP

ZP

14 %
zo základu dane za rok 2012 zaplatí najskôr v roku 2013 pri podaní RZZP za rok 2012

§ 10b ods. 1 písm. c) a d) ZZP,§ 13 ods. 7 ZZP

Celkom

14 %

12. Možnosti dobrovoľného poistenia podľa ZSP od 1. 2. 2012

Tabuľka č. 12.1
Dobrovoľné dôchodkové poistenie (DDP)

Tabuľka č. 12.1.1
Platenie poistného na DDP

Poistenie

Každá osoba,
ktorá dovŕšila 16 rokov,
má na území SR trvalý pobyt, povolenie na trvalý a prechodný pobyt
a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok

§ 15 ods. 4 ZSP

StP

18 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 61,18 €
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP
,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

IP

6 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 20,39 €
max. VZ 3 076,00 € – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

RFS

4,75 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 16,14 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

28,75 %

Tabuľka č. 12.1.2

Platenie poistného na DDP v kombinácii s povinným zdravotným a sociálnym poistením

DDP + poistenie zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 1.1 až Tabuľka č. 1.5

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 2.1

DDP + poistenie zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom, poberateľa dôchodku (okrem poberateľa predčasného dôchodku)

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 3.1 až Tabuľka č. 3.4

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 4.1 až Tabuľka č. 4.4

DDP + poistenie zamestnanca s príjmom na základe dohodyo vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 5

DDP + poistenie povinne poistenej SZČO

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 6.1 až Tabuľka č. 6.3

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 7.1 a Tabuľka č. 7.2

DDP môže byť aj povinne poistená SZČO v období, keď má prerušené sociálne poistenie od 11. dňa ošetrovania alebo starostlivosti podľa § 39 ZSP a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak nevykonáva činnosť povinne NP a povinne DP SZČO (§ 19 ods. 2 ZSP).

DDP + poistenie osoby, ktorá je podľa ZZP samoplatiteľom

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 9.1 a Tabuľka č. 9.2

Tabuľka č. 12.2
Dobrovoľné nemocenské poistenie (DNP)

Tabuľka č. 12.2.1
Platenie poistného na DNP

Poistenie

Každá osoba, kt orá dovŕšila 16 rokov, má na území SR trvalý pobyt,
povolenie na prechodný pobytalebo povolenie na trvalý pobyt, ak

a) nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok
alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

b) nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového
veku a

c)
je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená (DDP) a dobrovoľne
poistená v nezamestnanosti (DPvN).

§ 14 ods. 2 ZSP

NP

4,4 %
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

StP

18 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 61,18 €
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

IP

6 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 20,39 €
max. VZ 3 076,00 € – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

RFS

4,75 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 16,14 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

PvN

2 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 6,79 €
max. VZ 3 076,00 € – 61,52 €

§ 136 písm. c) ZSP
,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

Celkom

35,15 %

Tabuľka č. 12.2.2
Platenie poistného na DNP v kombinácii s povinným zdravotným a sociálnym poistením

DNP + poistenie zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 1.1 až Tabuľka č. 1.5

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 2.1

DNP + poistenie zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom, poberateľa výsluhového dôchodku

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 3.1

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 4.1

DNP + poistenie zamestnanca s príjmom na základe dohodyo vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 5

DNP + poistenie povinne poistenej SZČO

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 6.1 až Tabuľka č. 6.3

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 7.1 a Tabuľka č. 7.2

DNP môže byť aj povinne poistená SZČO v období, keď má prerušené sociálne poistenie od 11. dňa ošetrovania alebo starostlivosti podľa § 39 ZSP a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak nevykonáva činnosť povinne NP a povinne DP SZČO (§ 19 ods. 2 ZSP).

DNP + poistenie osoby, ktorá je podľa ZZP samoplatiteľom

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 9.1 a Tabuľka č. 9.2

Tabuľka č. 12.3
Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (DPvN)

Tabuľka č. 12.3.1
Platenie poistného na DPvN

Poistenie

Len povinne poistená SZČO
§ 19 ods. 2 ZSP

nie poberateľ dôchodku
podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZSP

PvN

2 %
zo sumy, ktorú si osoba určí
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 6,79 €
max. VZ 3 076,00 € – 61,52 €

§ 136 písm. c) ZSP
,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

Celkom

2 %

Tabuľka č. 12.3.2
Platenie poistného na DPvN len v kombinácii s povinným poistením SZČO

DPvN + poistenie povinne poistenej SZČO

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 6.1 a Tabuľka č. 6.3

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 7.1 a Tabuľka č. 7.2

DPvN môže byť aj povinne poistená SZČO v období, keď má prerušené sociálne poistenie od 11. dňa ošetrovania alebo starostlivosti podľa § 39 ZSP a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak nevykonáva činnosť povinne NP a povinne DP SZČO (§ 19 ods. 2 ZSP).

DPvN + DDP a DPN podľa tabuľky č. 12.2.1, ale nie poberateľ dôchodku podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZSP

Použité skratky:

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

RZZP

Zdravotné poistenie

ZP

Nemocenské poistenie

NP

Dôchodkové starobné poistenie

StP

Dôchodkové starobné sporenie

StSp

Invalidné poistenie

IP

Úrazové poistenie

ÚP

Poistenie v nezamestnanosti

PvN

Garančné poistenie

GP

Rezervný fond solidarity

RFS

Minimálny vymeriavací základ

min. VZ

Maximálny vymeriavací základ

max. VZ

VZ sa neobmedzuje

*ÚP

Poistenec iba v 1. pilieri dôchodkového poistenia

**StP

Zdravotné poistenie platí iba v mesiaci,
v ktorom má vyplatený príjem

ZP***

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

DDP

Dobrovoľné nemocenské poistenie

DNP

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

DPvN

Zákon č. 43/2004 Z. z.o starobnom dôchodkovom sporení v z. n. p

ZSDS

Zákon č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v z.n.p.

ZDP

POZNÁMKA

1. Vymeriavací základ

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Suma poistného na jednotlivé druhy poistenia a poistného do rezervného fondu solidarity sa určuje z vymeriavacieho základu vždy samostatne. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavacím základom je podľa § 138 ZSP(okrem výnimiek, z ktorých sa sociálne poistenie neplatí) zdaniteľný príjem podľa § 5 ZDPa § 6 ZDP. Za zárobkovú činnosť sa považuje príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 ZDPa z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP(okrem príjmu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ŤZP).

Vymeriavacím základom je podľa § 13 ZZP(okrem výnimiek, z ktorých sa zdravotné poistenie neplatí) zdaniteľný príjem podľa § 5 ZDP,§ 6 ods. 1 a 2 ZDP(podľa zákona č. 133/2011 Z. z.účinného od 1. 5. 2011 nie je vymeriavacím základom príjem z prenájmu), príjem dosiahnutý podľa § 7 ZDPa § 8 ZDPa príjem z dividend.

Podľa ZSPvymeriavacím základom od 1. 1. 2011 pre poistencov nie je (ani pre samoplatiteľa podľa ZZP) príjem vyplatený na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (platí sa iba ÚP a GP).

Na zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom sa vzťahuje nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Na zamestnanca s nepravidelným príjmom sa vzťahuje iba dôchodkové poistenie (StSp, IP a RFS).

2. Výnimky z platenia poistného

Garančné poistenie neplatí zamestnávateľ, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ide o subjekty, ktorými sú: štátna rozpočtová a príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií. Od 1. 1. 2012 na základe zákona č. 348/2011 Z. z. garančné poistenie neplatí ani rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku.

Ide o: školy, centrá sociálnych služieb a iné organizácie zriadené obcou alebo VÚC, ak sú rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou.

POZOR!
Aj po 1. 1. 2012 sa naďalej garančné poistenie vzťahuje na školy, ak nie je zriaďovateľom VÚC ale iný subjekt (napr. cirkev) a na rozpočtové a príspevkové organizácie, ako sú napríklad nadácie, neziskové spoločnosti alebo obchodné spoločnosti, ak je ich zriaďovateľom obec alebo VÚC.

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

 • zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. § 102 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z.o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., § 146 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z.o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry),
 • obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
 • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek(od 1. 1. 2011).

Povinné invalidné poistenie podľa § 128 ods. 4 ZSPneplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Úrazové poistenieÚrazové poistenie sa nevzťahuje na osobu s príjmom podľa § 5 ZDPna základe napr. príkaznej zmluvy a mandátnej zmluvy, na sudcu alebo prokurátora.

3. Povinnosť štátu platiť poistné za poistencov

Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za:

 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne, v rozsahu najviac 12 rokov a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie,
  Podľa § 4 ods. 2 ZSPje zamestnanec na účely úrazového poistenia fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi úrazové poistenie. Povinne úrazovo poistení sú zamestnanci vykonávajúci zárobkovú činnosť:
  • v pracovnom pomere a na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov (zmena od 1. 1. 2011 nie je),
  • v štátnozamestnaneckom pomere, v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu, v služobnom pomere, okrem sudcu alebo prokurátora,
  • ako výkon verejnej funkcie, ústavný činiteľ, verejný ochranca práv,
  • primátori, starostovia miest a obcí, poslanci VÚC, ak za výkon funkcie dostávajú odmenu,
  • osoby vo výkone väzby zaradené do práce.
 • zamestnanca povinne nemocensky poisteného, povinne dôchodkovo poisteného a povinne poisteného v nezamestnanosti s pravidelným mesačným príjmom, zamestnanca povinne dôchodkovo poisteného s nepravidelným príjmom a povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

Štát platí povinné poistné na dôchodkové poistenie a príspevky na dôchodkové sporenie do 2. piliera dôchodkového systému iba za poistenca, ktorý sa dobrovoľne rozhodne zapojiť do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDSa ktorý:

 • sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku alebo
 • poberá peňažný príspevok za opatrovanie, za ktorého platí poistné podľaZSPa príspevky na dôchodkové poistenie podľa ZSDSštát,
 • vykonáva osobnú asistenciu,
 • poberá materské.

Štát platí poistné na zdravotné poistenie za osobu, ktorá je poistencom štátu podľa § 11 odsek 7 ZZP.

Od 1. 1. 2011 sa ruší doterajšia výnimka v ZZP,kedy poistenci štátu mohli mať príjem do určitého limitu. Ustanovuje sa, že ak má poistenec štátu príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, považuje sa za zamestnanca, ak má poistenec štátu príjem podľa § 6 ZDP, považuje sa za SZČO.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jolana Strýčková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.