Cezhraničné dodávky tovaru a služieb

Pre platiteľov DPH pri dodávaní tovarov a služieb do zahraničia vo väčšine prípadov vzniká priaznivá finančná situácia, keďže takéto dodávky sú často fakturované bez DPH. Na druhej strane takáto fakturácia umožňuje odpočítanie DPH z nákupov realizovaných v tuzemsku.

Dátum publikácie:15. 3. 2017
Autor:Ing. Beáta Jarošová, PhD.

tt_nakladne-auto

Podnikanie v súčasnosti je viac ako kedykoľvek predtým spojené so zahraničím. Pre platiteľov dane z pridanej hodnoty pri dodávaní tovarov a služieb do zahraničia vo väčšine prípadov vzniká priaznivá finančná situácia, pokiaľ ide o DPH, keďže takéto dodávky sú často fakturované bez DPH. Na druhej strane takáto fakturácia umožňuje odpočítanie DPH z nákupov realizovaných v tuzemsku.

Na uplatnenie uvedeného „zvýhodneného“ režimu je potrebné dodržať zákonom o DPH stanovené podmienky. Tieto sú rôzne v závislosti od toho, či je tovar dodávaný do tretieho štátu alebo do iného členského štátu EÚ a pri cezhraničných službách, či je príjemcom služby zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba a tiež, o aký druh služby ide.

I. Dodanie tovaru do iného členského štátu

Pri dodaní tovaru platiteľom zo SR do iného členského štátu je pre uplatnenie režimu DPH nevyhnutné poznať postavenie odberateľa.

Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba registrovaná pre daň, dodávka tovaru je oslobodená od dane podľa § 43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“). Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, dodávku tovaru slovenský platiteľ zdaňuje na základe § 19 ods. 1 zákona o DPH.

Osobou registrovanou pre daň (resp. identifikovanou pre daň) je:

 • zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti (ide o platiteľa dane, ktorý má právo na odpočítanie dane za podmienok stanovených zákonom o DPH príslušného členského štátu),
 • osoba registrovaná pre DPH z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu alebo z titulu poskytovania alebo nadobúdania cezhraničných služieb.

Podmienkou oslobodenia dodávky tovaru od dane u slovenského dodávateľa je:

 • dodávateľ tovaru je osoba registrovaná pre daň v SR,
 • odberateľ tovaru je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte a tovar objedná pod svojím IČ DPH prideleným v tomto členskom štáte,
 • tovar sa fyzicky prepravuje zo SR do iného členského štátu,
 • musí ísť o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom,
 • o predaji musí byť vyhotovená faktúra, na ktorej bude uvedené IČ DPH dodávateľa a odberateľa.

Ak tovar zo SR do iného členského štátu dodáva osoba, ktorá je registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, z čoho vyplýva, že nemá postavenie platiteľa dane z pridanej hodnoty, táto osoba nie je povinná platiť daň pri dodaní tovaru podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, nemá povinnosť zdaňovať dodanie tovaru, a teda ani neuplatní oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH. Takáto osoba nie je povinná podávať ani súhrnný výkaz pri dodaní tovaru do iného členského štátu.

Zákon o DPH teda určuje v § 43 dve podmienky oslobodenia od dane:

 1. postavenie dodávateľa a odberateľa, kedy dodávateľom je platiteľ dane a odberateľom je osoba identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte,
 2. fyzická preprava tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Zároveň, pokiaľ má dôjsť k dodaniu tovaru, ktoré je predmetom v SR, musí byť splnená podmienka prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník na inú osobu a musí ísť o dodanie tovaru s miestom dodania v SR.

Pri dodaní tovaru v rámci členských štátov medzi osobami registrovanými pre DPH, t. j. pri intrakomunitárnom dodaní, je predmetom dane dodanie tovaru na strane predávajúceho a predmetom dane je i nadobudnutie tovaru na strane kupujúceho. Takýto princíp posúdenia jedného obchodného prípadu (predaja a nákupu tovaru) umožňuje, aby sa uplatnil princíp štátu určenia, t. j. aby k zdaneniu tovaru došlo v štáte kupujúceho. Zabezpečí sa to tým spôsobom, že kupujúci sám zdaní nadobudnutý tovar.

V rámci intrakomunitárneho dodania tovaru je dodanie u dodávateľa oslobodené od dane – túto skutočnosť uvedie vo svojom daňovom priznaní a zároveň v súhrnnom výkaze, v ktorom uvádza oslobodené dodania tovarov s uvedením identifikácie odberateľa v inom členskom štáte.

Na druhej strane odberateľ vo svojom daňovom priznaní uplatní DPH vzťahujúcu sa k nadobudnutému tovaru – vykoná „samozdanenie“, ktoré daňová správa skontroluje na základe údajov v súhrnnom výkaze dodávateľa.

Platiteľ DPH – predávajúci v SR, môže uplatniť oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu za podmienok vyplývajúcich z § 43 zákona o DPH. Platiteľ musí preukázať, že:

 • tovar bol odoslaný alebo prepravený zo SR do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je registrovaný pre DPH v danom štáte,
 • dodanie tovaru preukáže faktúrou a dokladom o preprave (podľa toho, kto prepravu vykonal).

Príklad č. 1:

Dodanie tovaru medzi slovenskými firmami v ČR

Nákup tovaru prebieha medzi firmami: Firma A – SK, Firma B – Sk, Firma C – ČR.

Firma A kúpila tovar od firmy B a firma B kúpila tovar od firmy C v Čechách. Prepravu z ČR na Slovensko objednala firma A.

Skutočnosť, že prepravu tovaru z ČR si zabezpečila firma A, t. j. preprava bola vykonaná na jej náklady, preukazuje to, že firma A nadobudla dispozičné právo k tovaru v ČR. To znamená, že najskôr musela dispozičné právo k tovaru nadobudnúť firma B. Firma B teda dodávala tovar firme A s miestom dodania v ČR. Takéto dodanie u slovenských firiem nie je predmetom dane v SR na základe § 2 ods. 1 zákona o DPH, ale v ČR.

Firma C mala vyhotoviť faktúru s českou DPH, pretože jej odberateľ – firma B neuskutočnila prepravu tovaru z ČR. Firma B uskutočnila v ČR dodanie tovaru, ktoré je v ČR predmetom dane. To znamená, že sa mala registrovať pre DPH v ČR.

Firma A si mohla objednať prepravu od dopravcu z ČR, to však nemení nič na tom, že tovar bol dodaný z miesta v ČR, pričom firma B nie je v ČR platiteľom DPH, preto nedošlo k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru.

Firma B sa mala v ČR registrovať pre DPH, a to ešte pred fakturáciou pre firmu A. V takom prípade, ak by bola firma B registrovaná pre DPH v ČR, by došlo u firmy B k intrakomunitárnemu dodaniu tovaru z ČR do SR v rámci dodávky pre firmu A, keďže táto dodávka je spojená s pohybom tovaru. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Cezhraničné dodávky tovaru a služieb

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dokumenty

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR