Desatoro, ako úspešne čeliť daňovej kontrole

Uvoľnenejší pohľad na „súboj“ daniarov s podnikateľmi. Kuriozity zo sveta i domova. Rady, ako byť na kontrolu pripravený.

Dátum publikácie:8. 10. 2018
Autor:Ing. Emil Burák, PhD.

tt_panacik-s-lupou-nad-danami

Desatoro, ako úspešne čeliť daňovej kontrole

Medzi hlavné stresové faktory podnikateľa patrí aj daňové konanie. Ambíciou nasledovných riadkov je načrtnúť program sebaovládania a psychologických východísk na to, aby podnikajúci daňový subjekt zbytočne nepopudil daňového kontrolóra proti sebe nechcene a bez závažného dôvodu ihneď pri začiatku komunikácie.

Daňová prax v SR za roky 1990 – 2018 odporúča chrániť sa pri daňovej kontrole aj rešpektovaním nasledovných desať odporúčaní:

 1. Dôsledne dodržuj termín.
 2. Priprav a prekontroluj si doklady požadované ku kontrole.
 3. Zváž, na ktoré potenciálne nezrovnalosti upozorníš.
 4. Pripomeň si svoje práva a povinnosti.
 5. Stratený doklad dohľadaj.
 6. Nepoučuj daňový úrad, že dokazovať musí on.
 7. Ak nevieš presvedčiť daňovú kontrolu, povolaj odborníkov.
 8. Šetri si nervy – daj sa pri kontrole zastúpiť.
 9. Zbieraj názory daňových odborníkov.
 10. Vyjadri nesúhlas s názorom daňovej kontroly.

Daňové chyby v SR očami poradcov

Akých chýb v zdaňovaní sa majú daňovníci vyvarovať, ak nechcú zaplatiť na daniach viac, ako je nevyhnutné? Najviac o tom, okrem kontrolórov daní a audítorov, vedia určite daňoví poradcovia, ktorí podčiarkujú podľa ich skúseností za uplynulé štvrťstoročie vývoja moderného zdaňovania v SR najmä nasledovné časté chyby pri daňovej kontrole:

 • nesprávne vyplnenie alebo chybný prenos zostatkov v účtovných výkazoch, ktoré sú povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov,
 • chybné účtovanie v rozlišovaní jednoduchého a podvojného účtovníctva; v podvojnom napríklad chybné účtovanie v hlavnej účtovnej knihe; v jednoduchom účtovníctve napríklad chybné účtovanie v peňažnom denníku, chybné rozlíšenie medzi účtovaním príjmov a výdavkov (rozdiel môže ovplyvniť základ dane),
 • chyby v účtovaní odpisov majetku,
 • neznalosť tvorby vnútorných smerníc alebo kalkulačných vzorcov pri účtovaní tzv. pomerových nákladov,
 • neodčlenenie financií použitých na podnikateľské účely a na osobnú spotrebu v pokladnici (veľa podnikateľov si z kasy berie peniaze, takže má v nej sústavne manko),
 • nezaúčtovanie niektorých účtovných dokladov,
 • chybné účtovanie DPH platiteľov tejto dane,
 • nevedenie niektorých účtovných kníh, tzv. pomocnej evidencie (kniha pohľadávok a záväzkov, došlých a odoslaných faktúr a pod.),
 • chybné účtovanie cestovných náhrad pri automobiloch (rozdielne pre automobil vložený do obchodného majetku a nevložený do obchodného majetku).

Príprava na kontrolu daní u kontrolovaného (čo si vyžaduje daňová kontrola podľa zákona)

Každé vážne konanie k úspechu vyžaduje dôkladnú prípravu. Podobne aj v prípade daňovej kontroly u kontrolovaného.

Keď je táto ohlásená, nezabudnite podľa zákona číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (tzv. daňový poriadok) minimálne na týchto 5 vecí:

 1. Prichystajte si účtovné a daňové doklady podľa prijatého oznámenia od daniarov (úplné účtovné a daňové doklady za kontrolované obdobie, daňová a účtovná evidencia vyžadovaná predpisom, skompletizovaná podporná dokumentácia, ktorá preukazuje daňový výdavok – správy zo služobiek, maily s dodávateľmi či odberateľmi, dodacie listy, preberacie protokoly, objednávky, fotodokumentácia).
 2. Vyselektujte možné problémové doklady a pripravte si argumenty s návrhom svedkov či znaleckého posudzovania, aby ste sa nedostali do dôkaznej núdze.
 3. Vytlačte si účtovnú evidenciu za kontrolované obdobie.
 4. Pripravte si základné dokumenty o spoločnosti.
 5. Prichystajte si zákonom stanovené interné predpisy spoločnosti.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daňová kontrola – postrehy a zaujímavosti

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR