Vyhláška - vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri

V Zbierke zákonov č. 24/2019 Z. z. vyšla vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri.

Dátum publikácie:10. 2. 2020

tt_vyplnenie-formularu

Vyhláška č. 24/2020 Z. z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Návrh na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri1) (ďalej len „návrh na zápis“) sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Návrh na zápis sa podáva v elektronickej podobe formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy2) alebo špecializovaného portálu,3) ktorý umožňuje vytvorenie návrhu na zápis vo formáte XML.

(2) Ak návrh na zápis podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží sa k návrhu na zápis plnomocenstvo; podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.

Poznámky pod čiarou

1) § 15g ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z.

2) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

3) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Príloha k vyhláške č. 24/2020 Z. z.

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 24/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje v obchodnom registri