Daňové priznania pri MOSS treba podať do 20. apríla

Od 1. 4. 2015 plynie daňovým subjektom registrovaným do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) lehota na podanie daňových priznaní a zaplatenie dane, a to do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

Dátum publikácie:16. 4. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_termin-20-teho.jpg

Od 1. 4. 2015 plynie daňovým subjektom registrovaným do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) lehota na podanie daňových priznaní (DP). Povinnosť podať DP je do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, pričom v rovnakej lehote sú povinné zaplatiť aj daň v eurách.

Osobitná úprava MOSS je určená pre poskytovateľov elektronicky dodávaných služieb, telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania.

Formuláre DP sú prístupné všetkým zaregistrovaným osobám v aplikácii MOSS, ktorá je dostupná na portáli finančnej správy.

Tlačivo DP si subjekty buď vyplnia, alebo si natiahnu elektronickú verziu XSD schémy. Aktualizovaná používateľská príručka sa nachádza v sekcii eSlužby, v časti Príručky a návody alebo v časti venovanej MOSSu. Okrem manuálneho vyplnenia formulára je možné využiť službu tzv. uploadu súboru z účtovného systému.

Daňové priznanie je podnikateľ povinný podať vždy, aj keď za dané obdobie neposkytol žiadne služby. V tom prípade môže jednoducho jedným kliknutím v aplikácií MOSS podať nulové DP.

Podanému DP bude vygenerované a pridelené jedinečné referenčné číslo, ako jedinečný identifikátor podaného DP, pričom jedinečné referenčné číslo pozostáva z kódu krajiny, IČ DPH, zdaňovacieho obdobia a verzie podania.

Príklad vygenerovaného a prideleného referenčného čísla:

SK/SKXXXXXXXXXX/Q1.2015 verzia: 2015-04-20T14:58:03,0046490.

Pozor

Pri platení dane sa v tomto prípade za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane. Z uvedeného dôvodu je pri úhrade potrebné zohľadniť dobu trvania medzibankového prevodu.

Platba dane musí odkazovať na konkrétne podané DP. Z uvedeného dôvodu musí daňový subjekt platbu dane označiť vygenerovaným a prideleným jedinečným referenčným číslom a verziou príslušného daňového priznania vo formáte, v ktorom bolo oznámené pri podaní daňového priznania, napr. SK/SKXXXXXXXXXX/Q1.2015 verzia: 2015-04-20T14:58:03,0046490.

Jedinečné referenčné číslo a verzia daňového priznania sa pri úhrade uvedú do informácie pre príjemcu.

Upozornenie

Daňové subjekty registrované do osobitnej úpravy MOSS uplatňujú niektoré pravidlá pri podávaní DP inak ako v bežnom režime DPH.

  • ak koniec lehoty na podanie DP a zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, neposúva sa lehota na najbližší nasledujúci pracovný deň
  • uplatňuje aj odlišné pravidlo pri platení dane, kedy sa za deň platby považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane.


Viac informácií a príspevkov k problematike MOSS nájdete v súvisiacich článkoch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace blogy

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR