Na školení sa zameriame na zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ktoré nás čakajú od 1. 10. 2014 a 1. 1. 2015 v oblasti elektronicky dodávaných služieb, telekomunikačných služieb, rozhlasových a vysielacích služieb,  zmien týkajúcich sa súhrnného výkazu, kontrolného výkazu a registrácie.
Na odbornom školení takisto rozoberieme problematické okruhy v oblasti dodania stavieb a pozemkov z pohľadu DPH a aplikácie oslobodenia, prípadne prenosu daňovej povinnosti a prípadný dosah na úpravu dane pri investičnom majetku.

Dátum publikácie:17. 9. 2013
 • novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH – problematika elektronicky dodávaných služieb, telekomunikačných služieb, rozhlasových a vysielacích služieb a zmena v určení zdanenia a miesta dodania týchto služieb
 • novela zákona č. 222/2004 Z. z.  o DPH – ostatné zmeny vo väzbe najmä  na kontrolný výkaz, registráciu, súhrnný výkaz, nadmerný odpočet a čiastkový protokol
 • pravidlá určenia správneho miesta dodania služby a dodania tovaru (vzťah k územiu, zdaniteľnej osobe, sídlu a prevádzkarni). Riziko registrácie v inom členskom štáte
 • problematika dodania nehnuteľností a pozemkov z pohľadu DPH. Čo je stavebným pozemkom na účely DPH. Prenájom nehnuteľnosti a zložené plnenia.  Úprava dane pri investičnom majetku
 • problematika splnenia podmienok nároku na odpočítanie dane a následne uplatnenie práva na odpočítanie dane.  Pomerné odpočítanie dane koeficientom
 • náležitosti faktúry a väzba uplatnenia práva na odpočítanie dane (rozsudok ESD C-271/12)
 • problematika vzniku daňovej povinnosti a väzba prijatej platby,  dodanie tovaru a dodanie služby
 • rozdiel medzi opravou základu dane a opravnou faktúrou na účely zákona
 • osoby povinné platiť daň a riziká nesprávneho určenia osoby vo vzťahu k povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty. Vzťah k sankciám
 • ručenie za daň a možnosť zaslať platbu priamo na účet správcu dane. Nárok na odpočítanie dane pri  obchodovaní s rizikovými osobami
 • oneskorená registrácia tuzemskej zdaniteľnej osoby a zahraničnej zdaniteľnej osoby a splnenie si povinnosti voči správcovi dane
 • najbežnejšie problémy pri vypĺňaní kontrolného výkazu a možné riziká a sankcie.
 • nadmerný odpočet a započítanie s vlastnou daňovou povinnosťou. Zmena nadmerného odpočtu pred a po podaní daňového priznania za nasledujúce zdaňovacie obdobie
 • reťazové obchody a trojstranný obchod na účely DPH


HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 60 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastnícky poplatok 54 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Ozimý