Pokladnica e-kasa klient – zmeny od 1. januára 2020

Od 1. januára 2020 už musia všetky podnikateľské subjekty používať pokladnicu e-kasa klient. Predstavíme poslednú novelu zákona o ERP obsahujúcu niektoré úľavy.

Dátum publikácie:13. 2. 2020
Autor:Ing. Petronela Mastihubová

tt_elektronicka-pokladnica

Od 1. januára 2019 vstúpila do platnosti novela zákona (zákon č. 368/2018 Z. z.), ktorá ustanovila, že na evidenciu tržieb sa musia používať pokladnice e-kasa klient, t. j. pokladnice, ktoré sú on-line prepojené so systémami finančnej správy.

Pod pojmom pokladnica e-kasa klient sa rozumie:

  • virtuálna registračná pokladnica (ďalej len „VRP“) zavedená od roku 2015 zákonom č. 333/2014 Z. z. – čl. X a
  • on-line registračná pokladnica (ďalej len „ORP“).

Zákon, resp. povinnosť evidencie prijatých tržieb sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá:

  • na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) predáva tovar alebo poskytuje službu taxatívne ustanovenú v prílohe č. 1 zákona, pričom
  • prijíma tržbu, ktorou sa rozumie platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste (mieste, kde sa prijíma tržba) v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Z uvedeného vyplýva, že povinnosť používania elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient sa vzťahuje len na predaj tovaru alebo na služby uvedené v prílohe č. 1 zákona, ktoré sú vykonávané na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka). VRP môže podnikateľ používať okamžite bez časového

E-kasa od 1. 1. 2020

Zákonom č. 369/2019 Z. z. (ďalej len „novela“) sa s účinnosťou od 1. januára 2020 mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a niektoré ďalšie zákony vrátane zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (v článku IV).

Podľa zákona účinného do 31. decembra 2019 bola maximálna lehota na zaslanie uloženej dátovej správy do systému e-kasa obsahujúca údaje uvedené na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ pri prekročení hraničnej doby odozvy od prvého pokusu o jej zaslanie a lehota rátaná od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na webovom sídle finančnej správy 48 hod. Podľa novely zákona sa uvedená lehota predlžuje na 96 hodín.

Rovnako aj v prípade, ak podnikateľ, ktorému bol povolený odklad zo zasielania údajov z ORP do systému e-kasa a nemôže z dôvodov na strane finančného riaditeľstva zaevidovať údaje z dátovej správy do systému e-kasa, 30-dňová lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje zaevidované v lehote do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na webovom sídle finančnej správy.

Uvedeným spôsobom sa podnikateľovi umožní v zákonom stanovenej lehote odoslať, resp. zabezpečiť odoslanie dátových správ mimo prevádzkových hodín, počas dní pracovného pokoja, štátnych a cirkevných sviatkov, ako aj pri závažných prekážkach na strane operátora alebo dodávateľa internetu a pod.

Podnikateľ je povinný dátovú správu uloženú do 31. decembra 2019 zaslať do systému e-kasa v lehote 48 hod. Predĺžená lehota do 96 hod. sa začne uplatňovať až pri uložení dátovej správy po 1. januári 2020.

Ak sa stane, že novoustanovená lehota 96 hodín je nedostatočná, napr. veľkonočné sviatky alebo vianočné sviatky, ktoré môžu byť až päť dní, tak podnikateľ pošle príslušné údaje do systému e-kasa najbližší možný pracovný deň.

Od 1. januára 2020 sa umožňuje používať jednu spoločnú pokladnicu e-kasa klient podnikateľmi, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení podľa § 829 až § 841 Občianskeho zákonníka, ak na tom istom predajnom mieste prijímajú tržby za predaný tovar alebo za službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona. Podľa novely zákona o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a kópiu zmluvy o združení požiada jeden z účastníkov združenia podľa dohody.

Vzhľadom na to, že zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v § 4, § 4a a nadväzujúcich ustanoveniach neupravuje postup členov združenia, postup podľa § 3 ods. 5 zákona sa vzťahuje len na podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH.

V súčasnosti podľa technických požiadaviek na ORP sa slová „OFF-LINE DOKLAD“ pri prekročení hraničnej doby odozvy na pokladničnom doklade zobrazujú pred povinnými údajmi. Novela ustanovuje, aby sa slová „OFF-LINE DOKLAD“ zobrazovali pred QR kódom.

Zmena podnikateľom umožní využívať priebežnú tlač dokladu, dosiahne sa zrýchlenie tlače pokladničných dokladov a zároveň sa zobrazením uvedených slov pred QR kódom zabezpečí rýchla identifikácia pokladničného dokladu zákazníkom pri overovaní pravosti dokladu cez aplikáciu Over doklad.

K uvedenému sa pristúpilo s prihliadnutím na zavedenie používania on-line registračnej pokladnice a vykonávania certifikácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska od 1. 7. 2019.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Pokladnica e-kasa klient – zmeny od 1. januára 2020

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Petronela Mastihubová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • 369/2019 Z. z. Novela zákona, o správe daní (daňový poriadok)