Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Povinnosti podnikateľov najmä vo vzťahu k registrom, k prevádzkarni, k pracovnoprávnym vzťahom, k ochrane osobných údajov a novinky v roku 2020.

Dátum publikácie:7. 2. 2020
Autor:JUDr. Mária Kevická, PhD.

tt_muz-s-uctami

Podnikanie prináša so sebou množstvo legislatívnych povinností. Stratiť sa v nich nie je problém, a to môže znamenať pokutu.

Nasledujúci článok vám pomôže zorientovať sa vo vašich povinnostiach najmä vo vzťahu k registrom, k prevádzkarni, k pracovnoprávnym vzťahom, k ochrane osobných údajov či v novinkách roku 2020.

1. Zákonné povinnosti podnikateľa

1.1. Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov (ust. § 27 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ďalej len „Obchodný zákonník“). Povinnosťou podnikateľa je zachovávať aktuálnosť údajov uvedených v obchodnom registri (ust. § 5 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri). Osoby oprávnené konať v mene spoločnosti sú povinné do 30 dní od rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu spoločnosti podať návrh na zmenu údajov zapisovaných v obchodnom registri. V návrhu musia byť uvedené pravdivé informácie a musí byť doložený listinami, ktoré preukazujú skutočný stav.

POZOR

Do 31. 12. 2019 majú obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod (ust. § 15e zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri).

1.2. Živnostenský register (živnostenský úrad)

Živnostenský register je súbor zákonom (č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ďalej len „živnostenský zákon“) určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra zapisujú okresné úrady prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Podnikateľ má viacero oznamovacích povinností voči živnostenskému úradu, z ktorých niektoré sa prejavia aj v živnostenskom registri, medzi tieto povinnosti patrí najmä:

1. ohlásenie živnosti (§ 45 ods. 1 živnostenského zákona),

2. ohlásenie prevádzkarne [§ 45 ods. 2 písm. f) živnostenského zákona],

3. ohlásenie miesta podnikania [§ 45 ods. 2 písm. e) živnostenského zákona],

4. ohlásenie novej prevádzkarne (§ 17 ods. 5 živnostenského zákona),

5. oznámenie všetkých zmien v údajoch alebo dokladoch ustanovených na ohlásenie živnosti (§ 49 ods. 1 živnostenského zákona),

6. ustanovenie zodpovedného zástupcu (§ 11 ods. 6 až 8 živnostenského zákona),

7. ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu (§ 11 ods. 9 živnostenského zákona),

8. zrušenie prevádzkarne (§ 17 ods. 6 živnostenského zákona),

9. oznámenie o pokračovaní v živnosti pri rozdelení obchodnej spoločnosti (§ 14 ods. 3 živnostenského zákona).

Porušenie vyššie uvedených povinností môže byť sankcionované zo strany živnostenského úradu až do výšky 1 659 eur.

2. Prevádzkareň

2.1. Ohlásenie prevádzkarne

Ohlásenie živnostenskému úradu

Povinnosťou podnikateľa je ohlásiť prevádzkareň živnostenskému úradu v dvoch prípadoch:

  1. prevádzkareň existuje v čase zakladania živnosti – v zmysle ust. § 45 ods. 2 písm. f) a ust. § 45 ods. 3 písm. d) živnostenského zákona je ohlásenie prevádzkarne jednou z náležitostí ohlásenia živnosti,
  2. existujúca živnosť zriaďuje novú prevádzkareň – v zmysle ust. § 17 ods. 5 živnostenského zákona podnikateľ oznámi príslušnému živnostenskému úradu zriadenie novej prevádzkarne najneskôr v deň jej zriadenia.

Ohlásenie prevádzkarne daňovému úradu

Získaním povolenia alebo oprávnenia na podnikanie vzniká podnikateľovi povinnosť oznámiť príslušnému správcovi dane prevádzkareň v lehote jedného mesiaca odo dňa zriadenia prevádzkarne (ust. § 49a ods. 1 a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Ohlásenie prevádzkarne na mestskom úrade alebo na obecnom úrade

Podnikateľ je povinný oznámiť zriadenie prevádzkarne obci alebo mestskej časti, v ktorej sa bude prevádzkareň nachádzať [§ 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].

Ohlásenie prevádzkarne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva

Vykonávanie podnikateľskej činnosti v priestoroch prevádzkarne podlieha schváleniu regionálneho úradu verejného zdravotníctva [ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia]. Podnikateľ je povinný podať tzv. žiadosť o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia na príslušný úrad verejného zdravotníctva. Náležitosti žiadosti sú uvedené v ust. § 13 ods. 5 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

2.2. Označenie prevádzkarne

Povinnosť podnikateľa označiť priestory za prevádzkareň vyplýva z ust. § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka. Náležitosti označenia prevádzkarne sú ustanovené v § 15 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) (o. i. obchodné meno, meno zodpovednej osoby, prevádzková doba). Zákon neustanovuje technické parametre označenia (font, farba písma, veľkosť písma). Podstatné je, aby označenie bolo na vhodnom viditeľnom mieste a aby bolo zrejmé, k akým priestorom sa vzťahuje (ak je prevádzka vo dvore, nestačí označenie na fasáde).

Označenie zamestnancov prevádzkarne

Pokiaľ do prevádzky majú prístup zákazníci (spotrebitelia), je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k ich zámene s predávajúcimi alebo ostatnými zamestnancami podnikateľa (vlastníci, manažéri) (ust. § 15 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Označenie prevádzkarne pri dočasnom uzavretí a zrušení prevádzkarne

Pokiaľ má byť prevádzkareň dočasne uzavretá, je podnikateľ povinný označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne najneskôr 24 hodín pred jej dočasným uzavretím, ak sa predpokladá uzavretie prevádzkarne na viac ako jeden deň. Pokiaľ má byť prevádzkareň zrušená, je podnikateľ povinný o tom informovať oznamom najmenej sedem dní pred jej zrušením (ust. § 15 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Označenie prevádzkarne, v ktorej platí zákaz fajčenia

Prevádzkareň musí byť označená zákazom fajčenia, pokiaľ je fajčenie v priestoroch prevádzkarne zakázané (ust. § 8 ods. 4 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

3. Pracovnoprávne vzťahy

Podnikateľ ako zamestnávateľ má povinnosti, ktoré vyplývajú z veľkého množstva zákonov, ako napr. Zákonníka práce, ale aj zákona o nelegálnej práci, zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

3.1. Čomu sa vyhnúť

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie sú zakázané.

Nelegálnym zamestnávaním v súčasnosti nie je v zmysle ust. § 2a ods. 1 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho:

a) príbuzný v priamom rade (všetci predkovia a potomkovia, napr. rodičia a deti, pozor nie svokrovci, resp. švagor),

b) súrodenec (z právneho hľadiska nie je dôležité, či súrodenci majú len jedného alebo obidvoch rodičov spoločných),

c) manžel (aj vtedy, keď nie je členom domácnosti, keď manželia spolu nežijú, nebývajú v spoločnom byte, prípadne sú v rozvodovom konaní), ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

Kontrolu vykonáva inšpektorát práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

POZOR

Je dôležité, aby príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel boli buď:

a) dôchodkovo poistení,

b) poberateľmi dôchodku,

c) žiakom alebo študentom do 26 rokov.

Dôchodkové poistenie má napr. každá pracujúca osoba, živnostníci, ktorí majú povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, alebo dôchodcovia, študenti a žiaci, za ktorých hradí poistné štát. Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že živnostníkovi nemôže vypomáhať napr. nezamestnaná manželka.

Zákonom č. 320/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, boli zmenené definície čo nie je nelegálna práca a čo nie je nelegálne zamestnávanie. Táto zmena je účinná od 1. 1. 2020 a bližšie sa jej budeme venovať v poslednej časti článku.

4. Ďalšie povinnosti zamestnávateľov

4.1. Povinnosť zamestnávať ZŤP osoby – minimálny počet zamestnancov 20

Zamestnávateľ má povinnosť v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zamestnanosti“) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok).

Podľa § 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR