Rozdelenie zisku spoločníkom a odvody

Spoločníci majú právo podieľať sa na čistom zisku spoločnosti. Prinášame príklad, ako má spoločnosť postupovať z pohľadu platenia daní a odvodov, keď sa spoločníci rozhodnú rozdeliť si zisk z minulých rokov.

Dátum publikácie:22. 4. 2015
Autor:Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová

Rozdelenie zisku spoločníkom a odvody

Príklad z praxe

V spoločnosti s r. o. sú dvaja spoločníci (zároveň sú aj zamestnancami spoločnosti). V spoločnosti je na účte 428 evidovaný nerozdelený zisk minulých rokov.

Ako má spoločnosť postupovať, keď sa spoločníci rozhodnú si tento zisk rozdeliť?

Je treba z vyplateného zisku platiť odvody? 

1. Daň z príjmov

Podľa znenia § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predmetom dane z príjmov fyzickej osoby nie je okrem iného podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo (tantiémy) členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti, aj keď sú jej zamestnancami.

2. Účtovanie

Ak má spoločnosť s ručením obmedzeným na účte 428 prevedené sumy z nerozdeleného zisku z minulých účtovných období a rozhodne sa, že pristúpi k jeho rozdeleniu vyplatením spoločníkom, zaúčtuje uvedené účtovným zápisom 428/364.

Spoločnosť by mala viesť analytickú evidenciu k tomuto účtu tak, aby bolo zrejmé, z akých účtovných období sa predmetný zisk vypláca. Podkladom k zaúčtovaniu bude zápisnica z valného zhromaždenia obsahujúca predpísané náležitosti, podpísaná predsedom zhromaždenia a zapisovateľom. Dopĺňame, že pravosť podpisu nemusí byť úradne osvedčená. 

3. Platenie odvodov

Podiely na zisku pred 1. 1. 2004

Podiely na zisku dosiahnuté pred 1. 1. 2004 a vyplatené v roku 2015 sú príjmom podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý si príjemca dividendy vysporiada podaním daňového priznania k dani z príjmov. V daňovom priznaní je potrebné vyznačiť, že ide o podiely na zisku pred 1. 1. 2004.

Z prechodného ustanovenia § 36 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie vzťahuje na podiely na zisku vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období po 1. 1. 2011. S výkladom tohto ustanovenia však v praxi vzniká rozpor, a to z dôvodu, že dividendy vyplácané zo zisku za účtovné obdobie roka pred 1. 1. 2003, keďže sú predmetom dane z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nie je možné zahrnúť do definície uvedenej v § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení, ale predstavujú príjmy zo zárobkovej činnosti v zmysle § 10b ods. 1 písm. d) zákona o zdravotnom poistení, a preto by mali vstupovať do vymeriavacieho základu pre odvod poisteného na verejné zdravotné poistenie.

Sociálne poistenie spoločník s. r. o. neplatí.

Podiely na zisku za roky 2004 až 2010

Na tieto podiely sa nevzťahuje odvod zdravotného poistenia ani sociálneho poistenia. Podľa § 36 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na podiely vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1. 1. 2011, teda až zo zisku za rok 2011 a neskôr.

Podiely na zisku od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

Podiely na zisku za rok 2011, ktoré budú vyplatené v roku 2015, podliehajú pri platení poistného na verejné zdravotné poistenie sadzbe 10 %, prípadne 5 % za osobu so zdravotným postihnutím.

Poistné na verejné zdravotné poistenie zaplatí príjemca podielu na zisku v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 na základe podaného oznámenia o výške vyplatených dividend do 31. 5. 2016 príslušnej zdravotnej poisťovni. Príjemca dividendy oznamuje celkovú výšku príjmu z dividend vyplatených v kalendárnom roku 2015, zníženú o minimálny základ.

Podľa § 38b ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa na výšku minimálneho základu vzťahujú právne predpisy platné v čase vyplatenia príjmu z dividend zo zisku dosiahnutého za roky 2011 a 2012. Pre rok 2015 je to suma 412 eur. Sociálne poistenie spoločníci neodvádzajú z vyplatených podielov na zisku.

Podiely na zisku od 1. 1. 2013

Sadzba poistného na verejné zdravotné poistenie pri príjmoch z dividend za rok 2014 je 14 %.

Platiteľ dividend (právnická osoba na území SR) sa považuje za platiteľa poistného v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Preddavok na poistné vypočítava a odvádza platiteľ dividend. Minimálna výška pri preddavku z dividend nie je určená, podľa § 16 ods. 8 písm. f) zákona o zdravotnom poistení výška preddavku poistenca, ktorý má príjem z dividend vyplatených platiteľom dividend, je najviac vo výške určenej sadzbou poistného zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy (v roku 2015 je to suma 6 921,60 eura).

Platiteľ dividend si môže overiť poistný vzťah k zdravotnej poisťovni poistenca, ktorý vypláca dividendy prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), alebo si môže overiť poistný vzťah na stránke ÚDZS v centrálnom registri poistencov. Preddavok na poistné za poistenca, ktorému bude platiteľ dividend vyplácať dividendy, je splatný do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.

V zmysle § 20 ods. 6 zákona o zdravotnom poistení je platiteľ dividend povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend na tlačive „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend“. Ak platiteľ dividend vypláca dividendy najmenej trom osobám, je povinný výkaz podľa predchádzajúcej vety zaslať len elektronicky.

Sociálne poistenie spoločníci neodvádzajú z vyplatených podielov na zisku.

Záver

Na rozdelenie zisku majú spoločníci nárok, je však nutné zohľadniť i povinnosť platenia odvodov do zdravotnej poisťovne, ktoré bolo zavedené od roku 2011 i napriek skutočnosti, že dividendy od roku 2004 nie sú predmetom dane z príjmov.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Nadežda Cígerová

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR