Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok

Pri ukladaní oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok postupujte podľa usmernenia, ktoré aktuálne vydalo Finančné riaditeľstvo.

Dátum publikácie:11. 8. 2015
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_zviazane-sanony

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o účtovníctve“) odbor daňovej metodiky vydáva k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ), nasledovné usmernenie:

1. Zostavenie účtovnej závierky

V zmysle § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

V zmysle § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) na účely podania daňového priznania k dani z príjmov (ďalej len „daňové priznanie“) je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa zákona o dani z príjmov a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do RÚZ, ak osobitný predpis (§ 34 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) neustanovuje inak.

Účtovná závierka sa považuje za zostavenú po pripojení podpisových záznamov k požadovaným údajom podľa § 17 ods. 2 zákona o účtovníctve a k jednotlivým súčastiam účtovnej závierky.

2. Schválenie účtovnej závierky

V zmysle § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (ďalej len „účtovná závierka“) na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Príslušným orgánom na schválenie je:

  • valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným,
  • členská schôdza v družstve,
  • ústredný orgán štátnej správy v štátnom podniku.

Ostatné účtovné jednotky schvaľujú účtovnú závierku v zmysle osobitných predpisov, napr. pozemkové spoločenstvo v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a pod.  

Účtovná závierka sa považuje za schválenú až vtedy, keď ju schváli príslušný orgán účtovnej jednotky. 

3. Uloženie účtovnej závierky a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ

V súlade s § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka ukladá účtovnú závierku do RÚZ najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je, napr. zákon o dani z príjmov, ktorý v § 49 ods. 11 ustanovuje povinnosť uložiť účtovnú závierku do RÚZ v termíne na podanie daňového priznania.

V zmysle § 23a ods. 4 zákona o účtovníctve, ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa § 23a ods. 3 cit. zákona, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do RÚZ dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. Uvedené sa vzťahuje na účtovnú závierku, ktorú účtovná jednotka ukladá do RÚZ v lehote podľa § 23a ods. 3 cit. zákona, ale príslušný orgán neschváli túto účtovnú závierku pred jej uložením do RÚZ.

Upozornenie:

Ak účtovná jednotka v lehote podľa § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve ukladá do RÚZ už schválenú účtovnú závierku, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ neukladá.

V zmysle § 23a ods. 6 zákona o účtovníctve, ak po uložení účtovnej závierky do RÚZ účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade s § 16 ods. 10 cit. zákona (tzn. zostavuje novú účtovnú závierku) ukladá do RÚZ novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. Z uvedeného vyplýva, že ani v tomto prípade sa oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ neukladá.

Fyzické osoby, ktoré sú v zmysle § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona o účtovníctve účtovnými jednotkami, účtovnú závierku neschvaľujú, preto oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ neukladajú.


Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky je ustanovený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky (ďalej len „opatrenie“), ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2015. Opatrenie bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014.

V zmysle § 23a ods. 2 zákona o účtovníctve oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky môže byť uložené do RÚZ v listinnej alebo elektronickej podobe.

Povinne v elektronickej podobe ukladá oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 1 a 3 zákona o účtovníctve, Garančný fond investícií, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Fond ochrany vkladov, zdravotná poisťovňa a osoby podľa osobitného predpisu, ktorým je § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobami podľa § 14 cit. zákona:

  1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Ostatné účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť, či oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ uložia v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe. 


Poznámka:
Editovateľný vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky nájdete priložený v súvisiacich tlačivách a formulároch.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace dokumenty

Súvisiace aktuality

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR