Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (2021) (zmeny v poučení k 1. 7. 2021)

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty je povinný do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia podať každý platiteľ dane okrem platiteľa dane registrovaného pre daň podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH.

Dátum publikácie:24. 8. 2021
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty
Právny stav od:1. 7. 2021

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za obdobia od 1. januára 2021
(vzor č. MF/017342/2020-731)

Všeobecne

1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „daň") je podľa § 78 zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") povinný do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia podať každý platiteľ dane okrem platiteľa dane registrovaného pre daň podľa § 5 zákona (bod 2 poučenia).

Súčasne do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia je každý platiteľ dane povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť, ktorou sa rozumie kladný rozdiel, ktorý vznikne po odpočítaní celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie od celkovej výšky splatnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru.

2. Platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 5 zákona (t. j. zahraničná zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava) je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia v týchto prípadoch:

- ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona,

- ak v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47 zákona,

- ak nadobudol tovar s oslobodením od dane podľa § 44 zákona,

- ak dodal tovar podľa § 45 zákona,

- ak uplatňuje odpočítanie dane (podľa § 49 ods. 9 zákona platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 5 zákona, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a alebo § 56 zákona, nemôže uplatňovať odpočítanie dane z tovarov a služieb prostredníctvom daňového priznania okrem odpočítania dane z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona, a okrem odpočítania ním uplatnenej dane na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň), alebo

- ak je povinný platiť daň podľa § 48c ods. 5 zákona.

Súčasne do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia je platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 5 zákona povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.

Daňový zástupca podľa § 69 zákona je povinný za zastúpených dovozcov podať jedno spoločné daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca. K daňovému priznaniu je daňový zástupca podľa § 69a zákona povinný priložiť zoznam zastúpených dovozcov s uvedením sumy všetkých základov dane ním deklarovaných dodaní tovaru osobitne za každého zastúpeného dovozcu.

Daňový zástupca podľa § 69aa zákona je povinný za zastúpené zahraničné osoby podať jedno spoločné daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny mesiac. Uvádza v ňom údaje za všetky zastúpené osoby.

3. Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona, t j zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. rozpočtová a príspevková organizácia, právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť - nadácia, spolok, humanitárna organizácia a pod.), je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť napr pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát") a pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona, a v tej istej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7a zákona, t j zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla povinnosť platiť daň napr. pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a aj pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ak celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane dosiahne sumu podľa § 7 ods. 1 zákona, a v tej istej lehote zaplatiť daň. Rovnako táto osoba postupuje, ak sa rozhodne zdaňovať nadobudnutie tovaru v zmysle § 11 ods. 7 zákona pred dosiahnutím hodnoty podľa § 7 ods. 1 zákona.

Poznámka: Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona nemá postavenie platiteľa dane (má len postavenie osoby registrovanej pre daň a nemá nárok na odpočítanie dane).

4. Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4, § 4b, § 5, § 7 alebo § 7a zákona a ktorej vznikne povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a súčasne v tej istej lehote zaplatiť daň. Ide o prípady:

- ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona a pri tovare dodanom zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu okrem predaja tovaru na diaľku podľa § 14 ods. 1 zákona, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku,

- ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona,

- ak ktorákoľvek osoba vo faktúre alebo inom doklade o predaji za dodané tovary a služby uvedie daň,

- ak osoba nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § lla zákona.

5. Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku (motorového vozidla, lode, lietadla) z iného členského štátu j e osoba, ktorá nieje registrovaná pre daň (napr. podnikateľ, ktorý nieje platiteľom dane, občan, nezisková organizácia a pod.), povinná podľa § 78 ods. 4 zákona podať daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a súčasne v tej istej lehote zaplatiť daň (bod 54 poučenia).

6. Osoba, ktorá nie je platiteľom dane, ak príležitostne dodá nový dopravný prostriedok (motorové vozidlo, loď, lietadlo) do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane podaním daňového priznania podľa § 78 ods. 6 zákona za ten kalendárny mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný, a vo výške určenej podľa § 52 zákona (bod 55 poučenia).

Ak nový dopravný prostriedok príležitostne dodá zdaniteľná osoba, ale pri dodaní nového dopravného prostriedku nekoná ako zdaniteľná osoba, uplatňuje odpočítanie dane pri novom dopravnom prostriedku v samostatnom daňovom priznaní. Samostatné daňové priznanie táto osoba podáva aj pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu.

7. Platiteľ dane, ktorý splní podmienky uvedené v § 79 ods. 2 zákona na vrátenie nadmerného odpočtu do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, vyznačí túto skutočnosť na druhej strane tlačiva v texte k riadku 33.

8. Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, prípadne podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podľa § 78 ods. 9 zákona podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, a to do 60 dní odo dňa zistenia nesplnenia povinnosti registrácie daňovým úradom alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu. V tomto daňovom priznaní je podľa § 69 ods. 13 zákona povinná priznať daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane (okrem prípadov, ak osobou povinnou platiť daň bol príjemca podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 zákona, a okrem prípadov, ak tejto osobe vznikne povinnosť podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona). Zároveň má právo uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 zákona (tuzemská osoba) alebo § 55 ods. 4 zákona (zahraničná osoba).

Tuzemská osoba uplatní odpočítanie dane z tovarov a služieb, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v tom istom daňovom priznaní, v ktorom uvádza daň podľa § 78 ods. 9 zákona, v rozsahu a za podmienok podľa § 49 a § 51 zákona. Obdobie, v ktorom tuzemská osoba mala byť platiteľom dane, sa začína 31. dňom po dni, keď bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu.

Zahraničná osoba uplatní odpočítanie dane z tovarov a služieb, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v tom istom daňovom priznaní, v ktorom uvádza daň podľa § 78 ods. 9 zákona, v rozsahu a za podmienok podľa § 49 a § 51 zákona. Obdobie, v ktorom zahraničná osoba mala byť platiteľom dane, začína dňom uskutočnenia prvého zdaniteľného obchodu v tuzemsku, z ktorého jej vznikla povinnosť platiť daň.

9. Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0,005 eura smerom nadol a od 0,005 eura vrátane smerom nahor podľa § 78 ods. 7 zákona. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne, nepoužívajú sa čiarky, bodky a pomlčky.

V daňovom priznaní sa uvádzajú všetky transakcie, pri ktorých v príslušnom zdaňovacom období vznikla povinnosť platiť daň v tuzemsku, s výnimkou transakcií, ktoré sa uvádzajú do daňového priznania podľa § 68 ods. 2 zákona o DPH pri uplatňovaní osobitných úprav uplatňovania dane podľa § 68a až 68c zákona o DPH. Ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane, hodnota týchto dodávok sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

V daňovom priznaní sa neuvádzajú transakcie s miestom plnenia mimo tuzemska.

Platiteľ dane, ktorý spĺňa podmienky a rozhodne sa uplatňovať osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, uvedie v daňovom priznaní údaje o vzniku daňovej povinnosti a odpočítaní dane podľa § 68d zákona.

K prvej strane tlačiva

10. V kolónke „Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty" s prefixom SK vypĺňa osoba registrovaná pre daň podľa § 4, § 4b, § 5, § 7 alebo § 7a zákona identifikačné číslo pre daň pridelené daňovým úradom na vydanom osvedčení o registrácii. Platiteľ dane, ktorý je daňovým zástupcom pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona alebo ktorý je daňovým zástupcom pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu podľa § 69aa zákona, vypĺňa osobitné identifikačné číslo pre daň pridelené Daňovým úradom Bratislava.

V kolónke „Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo" vypĺňa osoba, ktorá je registrovaná podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok") a nie je registrovaná pre daň podľa § 4, § 4b, § 5 , § 7 alebo § 7a zákona, daňové identifikačné číslo pridelené daňovým úradom na vydanom osvedčení o registrácii. Občan vypĺňa rodné číslo, ak podáva daňové priznanie podľa bodu 5 alebo 6 poučenia.

V kolónke „Daňový úrad" sa uvádza miestne príslušný správca dane, ktorému sa podáva daňové priznanie.

11. V kolónke „Druh priznania" vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh priznania podáva. V prípade podania dodatočného daňového priznania podľa § 16 daňového poriadku sa uvedie dátum zistenia skutočnosti na jeho podanie.

Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona (t. j. osoba, ktorá nesplnila registračnú povinnosť alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene) vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.

12. V kolónke „Zdaňovacie obdobie" vyznačí platiteľ dane zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie. Ostatné osoby, ktoré nemajú zdaňovacie obdobie, vyznačia kalendárny mesiac, za ktorý podávajú daňové priznanie.

Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona (t. j. osoba, ktorá nesplnila registračnú povinnosť alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene) vyznačí len kalendárny rok, v ktorom podáva daňové priznanie.

13. V nasledujúcej kolónke sa vyznačí X v príslušnom okienku podľa toho, v akom postavení je osoba, ktorá podáva daňové priznanie.

14. V kolónke „V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane" vyznačí X len platiteľ dane, ktorý je povinný podávať daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie. Ide o prípady, keď platiteľ dane neuskutočnil v zdaňovacom období žiadne zdaniteľné obchody, a to ani oslobodené od dane, a súčasne mu nevzniklo právo na odpočítanie dane.

15. V kolónke „Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby" a „Adresa sídla alebo trvalého pobytu" uvedie každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, svoje identifikačné údaje podľa predtlače.

16. V kolónke „Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie" sa uvádza identifikácia osoby len v prípade, ak nie je táto osoba identická s osobou uvedenou v predchádzajúcej kolónke (napr. zástupca podľa § 9 daňového poriadku).

17. V kolónke „Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné" sa okrem podpisu osoby podávajúcej daňové priznanie alebo osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie uvádza aj pečiatka tejto osoby, ak ju vlastní.

K druhej strane tlačiva

18. Kolónky „Identifikačné číslo pre daň" a „Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo" sa vypĺňajú tak, ako je uvedené v bode 10 poučenia.

19. Riadok 01 - súčet základov dane za zdaniteľné obchody v tuzemsku v príslušnom zdaňovacom období, t. j. celková hodnota (bez dane) za dodané tovary podľa § 8 zákona a za dodané služby podľa § 9 zákona, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane. V prípade zrušenia registrácie platiteľa dane sa v riadku 01 uvedie aj základ dane podľa § 81 ods. 5 a 8 zákona, z ktorého sa vypočíta daň zníženou sadzbou dane.

Ak vznikne daňová povinnosť prijatím platby podľa § 19 ods. 4 zákona pred dodaním tovaru alebo služby, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa základ dane zodpovedajúci prijatej platbe bez dane.

Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, uvádza základ dane v zdaňovacom období, v ktorom prijal platbu alebo postúpil pohľadávku (§ 68d zákona).

20. Riadok 02 - daň zo zdaniteľných obchodov vo výške platnej zníženej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 01.

21. Riadok 03 - súčet základov dane za zdaniteľné obchody v tuzemsku v príslušnom zdaňovacom období, t. j. celková hodnota (bez dane) za dodané tovary podľa § 8 zákona a za dodané služby podľa § 9 zákona, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane. V prípade zrušenia registrácie platiteľa dane sa v riadku 03 uvedie aj základ dane podľa § 81 ods. 5 a 8 zákona, z ktorého sa vypočíta daň základnou sadzbou dane.

Ak vznikne daňová povinnosť prijatím platby podľa § 19 ods. 4 zákona pred dodaním tovaru alebo služby, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, uvedie sa základ dane zodpovedajúci prijatej platbe bez dane.

Platiteľ dane, ktorý používa osobitné úpravy uplatňovania dane (napr. cestovná kancelária a cestovná agentúra podľa § 65 zákona; obchodník, ktorý predáva tovar podľa § 66 zákona), uvádza len hodnotu, ktorá tvorí základ dane.

Základom dane podľa § 65 ods. 3 zákona je kladný rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a skutočnými nákladmi cestovnej kancelárie za služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb; ak v čase vzniku daňovej povinnosti nie sú známe skutočné náklady, základ dane sa určí ako rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a predpokladanými nákladmi cestovnej kancelárie za služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb. Tento rozdiel predstavuje prirážku cestovnej kancelárie, ktorá sa považuje za cenu s daňou.

Základom dane podľa § 66 ods. 3 zákona je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený o daň.

Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, uvádza základ dane v zdaňovacom období, v ktorom prijal platbu alebo postúpil pohľadávku (§ 68d zákona).

22. Riadok 04 - daň zo zdaniteľných obchodov vo výške platnej základnej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 03.

23. Riadok 05 - súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11 a § lla zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane.

24. Riadok 06 - daň z nadobudnutých tovarov vo výške platnej zníženej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 05.

25. Riadok 07 - súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11 a § lla zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú základnej sadzbe dane.

26. Riadok 08 - daň z nadobudnutých tovarov vo výške platnej základnej sadzby dane prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 07.

Poznámka: Platiteľ dane, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) zákona z iného členského štátu, za podmienok uvedených v § 70 ods. 6 zákona, je povinný za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom kúpi uvedené vozidlo, doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania záznamy s údajmi podľa § 70 ods. 6 zákona.

27. Riadok 09 - základ dane za všetky tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 až 12 zákona. Konkrétne ide o:

- služby uvedené v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona, ktoré zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je v tuzemsku,

- dodanie tovaru, ktorý zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru je v tuzemsku, okrem

1) predaj a tovaru na diaľku podľa § 14 ods. 1 zákona,

2) tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I zákona, na dodanie ktorého vo verejnom colnom sklade typu I nieje možné podľa § 48c ods. 1 písm. a) zákona uplatniť oslobodenie od dane,

3) tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I zákona, na dodanie ktorého v osobitnom sklade nieje možné podľa § 48c ods. 1 písm. b) zákona uplatniť oslobodenie od dane,

4) tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II zákona, na dodanie ktorého v daňovom sklade nieje možné podľa § 48c ods. 2 písm. c) zákona uplatniť oslobodenie od dane,

(vyplní platiteľ dane a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, ak sú príjemcami plnenia)

- dodanie služby, ktorú zdaniteľnej osobe a právnickej osobe, ktorá nieje zdaniteľnou osobou, registrovanej pre daň podľa § 7 zákona, dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona,

- dodanie plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo dodanie elektriny zahraničnou osobou (vyplní platiteľ dane a osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona),

- dodanie zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej a dodanie služby spočívajúcej v sprostredkovaní dodania takéhoto zlata v mene a na účet inej osoby (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

- dodanie investičného zlata podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona platiteľom dane, ktorý využil možnosť zdanenia podľa § 67 ods. 4 zákona, a dodanie služby spočívajúcej v sprostredkovaní dodania takéhoto zlata v mene a na účet inej osoby (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

- dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku, ak ide o kovový odpad a šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné z dôvodu ich zlomenia, rozrezania, opotrebovania a z podobných dôvodov (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

- prevod emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

- dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 8 zákona (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

- dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

- dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia - pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ dane, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ dane, ktorý nadobudol predmet záruky),

- dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, okrem dodania tovaru, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

- dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka okrem kovového odpadu a šrotu, okrem dodania tovaru, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

- dodanie mobilných telefónov a dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

- dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona, ak patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu, (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia); osobitným predpisom je nariadenie Komisie (EU) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93.

28. Riadok 10 - daň z tovarov a služieb, ktorú platí príjemca plnenia, prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 09.

29. Riadok 11 - základ dane vyplní druhý odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru v tuzemsku, ak ide o trojstranný obchod podľa § 45 zákona. Pri určení základu dane sa vychádza z ceny tovaru uvedenej vo faktúre vyhotovenej prvým odberateľom.

30. Riadok 12 - daň z tovarov prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 11.

31. Riadok 13 - základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až § 43, § 46, § 47, § 48 ods. 8 a § 48c ods. 1 a 2 zákona. Uvádza sa aj základ dane pri dodaní investičného zlata podľa § 67 ods. 3 zákona. Uvádza sa aj prirážka cestovnej kancelárie oslobodená od dane podľa § 65 ods. 6 zákona. Ďalej sa uvádza základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu s oslobodením od dane napr. podľa § 44 zákona.

Hodnota tovarov a služieb oslobodených od dane sa uvádza v daňovom priznaní v tom zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Pri vývoze tovaru sa základ dane uvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k výstupu tovaru z územia EU.

Tento riadok nie je súčtom riadkov 14 a 15.

32. Riadok 14 - základ dane za dodané tovary oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona. Ide o oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 1 zákona) a o premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 4 zákona).

Dodanie tovaru oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona sa uvádza v tom zdaňovacom období, keď vznikla daňová povinnosť (§ 19 ods. 8 a § 80 ods. 6 zákona).

Pri trojstrannom obchode prvý odberateľ neuvádza do riadkov 13 a 14 hodnotu tovaru fakturovanú druhému odberateľovi v inom členskom štáte.

33. Riadok 15 - základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 46, § 47 a § 48 ods. 8 zákona. Ide o oslobodenie od dane prepravných služieb, o oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb a o oslobodenie od dane pri službách vzťahujúcich sa na dovážaný tovar, ak sú zahrnuté do základu dane podľa § 24 zákona. Pri vývoze tovaru sa základ dane uvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k výstupu tovaru z územia EU.

Poznámka: V riadkoch 13 až 15 sa uvádza aj oprava základu dane pri plneniach oslobodených od dane, ktoré neovplyvňujú výšku dane v tuzemsku. V prípade zahrnutia opravnej faktúry vyhotovenej podľa § 25 ods. 1 písm. a) a b) zákona (tzv. dobropis) sa hodnota rozdielu odpočítava od základu dane uvedeného v riadnom daňovom priznaní, do ktorého sa táto opravná faktúra zahŕňa. A v prípade zahrnutia opravnej faktúry vyhotovenej podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona (tzv. ťarchopis) sa hodnota rozdielu pripočítava k základu dane uvedenému v riadnom daňovom priznaní, do ktorého sa táto opravná faktúra zahŕňa.

34. Riadok 16 - daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a 8 zákona v prípadoch, keď sa pri surovej rope a minerálnych olejoch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane.

35. Riadok 17 - súčet riadkov 02, 04, 06, 08, 10, 12 a 16.

36. Riadky 18 a 19 - výška odpočítateľnej dane podľa § 49 až § 52 a § 54 až § 54d zákona v členení podľa sadzieb dane v príslušnom zdaňovacom období. Výška odpočítateľnej dane sa určí z podrobných záznamov vedených podľa § 70 zákona v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane, ako to vyplýva z § 49 a § 50 zákona. Platiteľ dane, ktorý odpočítava daň podľa § 49 ods. 4 zákona (pomerné odpočítanie dane), uvádza len výšku odpočítateľnej dane určenej podľa § 50 zákona.

Podľa § 49 ods. 9 zákona, platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 5 zákona, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a alebo § 56 zákona, nemôže uplatňovať odpočítanie dane z tovarov a služieb prostredníctvom daňového priznania okrem odpočítania dane z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona, a okrem odpočítania ním uplatnenej dane na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (bod 2 poučenia).

Poznámka: Platiteľ dane vykoná odpočítanie dane podľa § 51 ods. 2 zákona najskôr v zdaňovacom období, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má k dispozícii faktúru od platiteľa dane v tuzemsku, faktúru od dodávateľa tovaru z iného členského štátu alebo faktúru o premiestnení tovaru, alebo dovozný doklad potvrdený colným orgánom pri dovoze tovaru z tretích štátov. Ak platiteľ dane nemá k dispozícii uvedené doklady do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom uvedené doklady dostane.

Pri službách a tovaroch, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 7 a 9 až 12 zákona, vykoná platiteľ dane odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Pre platiteľa dane, ktorého účtovným obdobím je hospodársky rok, sa na účely § 51 ods. 2 zákona kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

V riadkoch 18 a 19 platiteľ dane ďalej uvádza rozdiel medzi predbežne odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach kalendárneho roka a výškou odpočítateľnej dane vypočítanou po skončení kalendárneho roka. Platiteľ dane po skončení kalendárneho roka príp. po skončení hospodárskeho roka určí podľa § 50 ods. 4 zákona rozdiel medzi predbežne odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa údajov po skončení kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka. Tento rozdiel vysporiada na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho alebo hospodárskeho roka.

V riadku 19 sa uvádza aj výška odpočítateľnej dane podľa § 52 zákona zahrnutá do kúpnej ceny alebo zaplatená pri dovoze alebo pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu (motorové vozidlo, loď, lietadlo), a to do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná táto osoba uhradiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. Právo na odpočítanie dane vzniká akejkoľvek osobe v čase dodania nového dopravného prostriedku a môže sa uplatniť len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný.

V riadkoch 18 a 19 sa neuvádza suma dane, o ktorú sa podľa § 53, 53a a 53b zákona opravuje odpočítaná daň (bod 43 poučenia).

V riadkoch 18 a 19 platiteľ dane ďalej uvádza sumu dane, o ktorú sa upravuje odpočítaná daň pri investičnom majetku pri zmene účelu jeho použitia podľa § 54 zákona a prílohy č. 1 zákona, a o ktorú sa upravuje odpočítaná daň pri zmene rozsahu použitia

investičného majetku (stavby, stavebné pozemky, byty, nebytové priestory, ako aj ich nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, ktoré si vyžadujú stavebné povolenie) na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie podľa § 54a až 54d zákona a prílohy č. 1 zákona. Platiteľ dane uvádza údaj len v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho alebo hospodárskeho roka, v ktorom sa zmenil účel použitia investičného majetku alebo rozsah použitia investičného majetku na účely podnikania ako aj na iný účel ako na podnikanie.

Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku sa zahrnie do riadkov 18 a 19 podľa charakteru opravy, t. j. so znamienkom mínus alebo so znamienkom plus.

Platiteľovi dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d zákona), vzniká právo na odpočítanie dane, ktorú voči nemu uplatnil iný platiteľ dane, dňom zaplatenia za tovar alebo službu dodávateľovi. V prípade zaplatenia len časti protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať daň vzniká pomerne podľa výšky zaplatenej sumy.

Platiteľovi dane, ktorému dodá tovar alebo službu platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, vzniká právo na odpočítanie dane v deň vzniku daňovej povinnosti u dodávateľa (prijatím platby alebo postúpením pohľadávky).

V riadkoch 18 a 19 platiteľ dane uvádza odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 a 4 zákona (pri oneskorenej registrácii).

Kladný údaj v riadkoch 18 a 19 predstavuje hodnotu odpočítateľnej dane, o ktorú sa znižuje daň celkom uvedená v riadku 17. Záporný údaj v riadkoch 18 a 19 predstavuje hodnotu odpočítateľnej dane, o ktorú sa zvyšuje daň celkom uvedená v riadku 17.

Poznámka: Údaj v riadku 18 nieje súčtom riadkov 20 a 22 a údaj v riadku 19 nieje súčtom riadkov 21 a 23.

37. Riadky 20 a 21 - výška odpočítateľnej dane uplatnenej dodávateľom z tovarov a služieb dodaných v tuzemsku sa uvádza v členení podľa sadzieb dane.

38. Riadky 22 a 23 - výška odpočítateľnej dane zaplatenej správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru sa uvádza v členení podľa sadzieb dane.

39. Riadok 24 - rozdiel pôvodného a opraveného základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 a podľa § 68d ods. 8 zákona pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

Základ dane sa označí znamienkom mínus, ak sa znížil základ dane, a znamienkom plus, ak sa zvýšil základ dane.

Tento riadok sa vyplní aj v prípade, ak nadobúdateľ pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu použil identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku a tovar bol prepravený do iného členského štátu, a tento nadobúdateľ zdanil nadobudnutie tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončila preprava alebo odoslanie tovaru (§ 17 ods. 3 zákona).

Ďalej sa tento riadok vyplní aj v prípade opravy základu dane a dane podľa § 65 ods. 10 až 12 zákona; rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou podľa § 65 ods. 10 a 11 zákona sa uvedie v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom došlo k zvýšeniu základu dane alebo zníženiu základu dane.

Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti.

40. Riadok 25 - daň zodpovedajúca riadku 24, ktorá vyplýva z opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3, § 68d ods. 8 a § 65 ods. 10 a 11 zákona. Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom mínus, ak sa znížila suma dane, a znamienkom plus, ak sa zvýšila suma dane.

Poznámka: V riadkoch 24 a 25 sa uvádza oprava základu dane a dane, ktorá ovplyvňuj e výšku dane v tuzemsku.

41. Riadok 26 - rozdiel pôvodného a opraveného základu dane podľa § 25a ods. 3 zákona. Rozdiel predstavuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky. Základ dane sa označí znamienkom mínus.

Ak po znížení základu dane podľa § 25a ods. 3 zákona platiteľ dane prijme v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou akúkoľvek platbu (§ 25a ods. 6 zákona), uvedie sa rozdiel medzi opraveným základom dane a sumou, ktorú platiteľ dane prijal po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, zníženou o daň. Základ dane sa označí znamienkom plus.

42. Riadok 27 - daň zodpovedajúca riadku 26, ktorá vyplýva z opravy základu dane podľa § 25a ods. 3 a podľa § 25a ods. 6 zákona. Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom mínus, ak sa znížila suma dane podľa § 25a ods. 3 zákona, a znamienkom plus, ak sa zvýšila suma dane podľa § 25a ods. 6 zákona.

Riadky 26 a 27 sa vyplnia aj v prípade opravy základu dane a dane pri predaji tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie osobitných úprav podľa § 65 a 66 zákona z dôvodu, že zákazník úplne alebo čiastočne nezaplatil za tieto tovary alebo služby, a táto pohľadávka sa stala nevymožiteľnou pohľadávkou podľa § 25a ods. 2 zákona.

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 zákona (§ 25a ods. 3 zákona).

Oprava zníženého základu dane sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom platiteľ dane platbu prijal (§ 25a ods. 6 zákona).

Pri oprave základu dane podľa § 25a zákona sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti.

43. Riadok 28 - suma dane, o ktorú sa opravuje odpočítaná daň podľa § 53 a podľa § 68d ods. 9 zákona nadväzne na opravu základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 a podľa § 68d ods. 8 zákona, ďalej suma dane, o ktorú sa opravuje odpočítaná daň podľa § 53a zákona, odpočítaná daň pri dovoze tovaru, odpočítaná daň pri krádeži tovaru, pri ktorom platiteľ dane odpočítal daň, a odpočítaná daň v prípade opravy sadzby dane.

Podľa § 53 zákona je platiteľ dane povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave (znížení) základu dane. Ak doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona.

Ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ dane súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25 zákona (body 39 a 40 poučenia).

Platiteľ dane má právo podľa § 53 ods. 2 zákona opraviť odpočítanú daň, ak sa opravil (zvýšil) základ dane podľa § 25 zákona, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave (zvýšení) základu dane.

V prípade opravy odpočítanej dane podľa § 53a zákona zo služby vykonanej na investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. a) zákona platiteľ dane opraví odpočítanú daň vo výške, ktorá sa vzťahuje na obdobie, ktoré začína kalendárnym mesiacom, v ktorom platiteľ dane tento investičný majetok dodal, a končí uplynutím 60. kalendárneho mesiaca od uplatnenia odpočítania dane. Odpočítanú daň zo služby vykonanej na investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. b) zákona platiteľ dane opraví vo výške, ktorá sa vzťahuje na obdobie, ktoré začína kalendárnym mesiacom, v ktorom platiteľ dane tento investičný majetok dodal, a končí uplynutím 240. kalendárneho mesiaca od uplatnenia odpočítania dane. Pri oprave odpočítanej dane platiteľ dane zohľadní pomerné odpočítanie dane zo služby vykonanej na investičnom majetku.

V prípade opravy (zvýšenia) základu dane podľa § 68d ods. 8 zákona platiteľ dane vykoná opravu odpočítanej dane podľa § 68d ods. 9 zákona v zdaňovacom období, v ktorom sumu zaplatil, a to vo výške zodpovedajúcej zaplatenej sume.

Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom mínus, ak sa zvyšuje odpočítaná daň, a znamienkom plus, ak sa znižuje odpočítaná daň.

44. Riadok 29 - suma dane, o ktorú sa opravuje odpočítaná daň podľa § 53b zákona nadväzne na opravu základu dane vykonanú dodávateľom z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky. Oprava odpočítanej dane sa uvedie v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dane dostal opravný doklad vyhotovený dodávateľom podľa § 25a ods. 7 zákona. Pri oprave odpočítanej dane sa zohľadní pomerné odpočítanie dane a vykonané úpravy odpočítanej dane.

Ak po oprave odpočítanej dane dodávateľ vykoná opravu zníženého základu dane podľa § 25a ods. 6 zákona (príjemca po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky zaplatil za dodanie tovaru alebo služby celkom alebo časť protihodnoty) a platiteľ dane dostal doklad o oprave základu dane podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona, uvedie opravu opravenej odpočítanej dane. Opravu vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona.

Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom plus, ak sa znižuje odpočítaná daň, a znamienkom mínus, ak sa zvyšuje odpočítaná daň (oprava opravenej odpočítanej dane).

45. Riadok 30 - výška dane viažuca sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom dane, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov (daň z príjmov) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich roku, v ktorom sa stala platiteľom dane.

Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, odpočíta daň pri tovaroch a službách podľa § 55 zákona, ak zaplatil dodávateľovi. V prípade zaplatenia len časti protihodnoty, uplatní odpočítanie dane len pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

Platiteľ dane nemôže odpočítať daň, ak tovary a služby nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane.

Odpočítanie dane je možné len v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až § 51 zákona.

V tomto riadku sa neuvádza odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 a 4 zákona (pri oneskorenej registrácii).

46. Riadok 31 - súčet súm dane, ktorú platiteľ dane vrátil cestujúcim, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt mimo územia Európskej únie, po preukázaní vývozu tovaru podľa § 60 zákona. Cestujúcim je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskej únie a vyváža tovar neobchodného charakteru v osobnej batožine. Platiteľ dane uvedie vrátenú daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daň vrátil.

47. Riadok 32 - kladný výsledok (vlastná daňová povinnosť) vypočítaný nasledovným spôsobom: riadok 17 mínus riadok 18, mínus riadok 19 (prípadne plus riadok 19, ak tak vyplynie zo zahrnutia úpravy odpočítanej dane podľa § 54 až 54d zákona), plus alebo mínus riadok 25, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus riadok 28, plus alebo mínus riadok 29, mínus riadok 30, mínus riadok 31.

Poznámka: Osoba, ktorá pri oneskorenej registrácii podáva jedno daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, uvádza daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13 zákona, do riadku 32. Ak odpočítanie dane prevyšuje splatnú daň, uvedie v r. 32 znamienko mínus. Rovnako postupujú osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a zákona v prípade, ak výsledná suma v daňovom priznaní je záporné číslo.

48. Riadok 33 - záporný výsledok (nadmerný odpočet) vypočítaný nasledovným spôsobom: riadok 17 mínus riadok 18, mínus riadok 19 (prípadne plus riadok 19, ak tak vyplynie zo zahrnutia úpravy odpočítanej dane podľa § 54 až 54d zákona), plus alebo mínus riadok 25, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus riadok 28, plus alebo mínus riadok 29, mínus riadok 30, mínus riadok 31.

Ak platiteľ dane spĺňa podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona, postupuje podľa bodu 7 poučenia.

49. Riadok 34 - suma nadmerného odpočtu vykázaného za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá sa odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v riadku 32. Údaj nesmie byť vyšší ako je údaj v riadku 32.

50. Riadok 35 - rozdiel riadku 32 a 34. Údaj môže byť len hodnota 0 alebo kladné číslo.

Poznámka: Osoba, ktorá nie je platiteľom dane a podáva daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona, nieje povinná zaplatiť vykázanú daň na úhradu, ak jej výška nepresiahne 5 eur.

K dodatočnému daňovému priznaniu

51. Riadok 36 - rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo poslednému známemu nadmernému odpočtu za príslušné zdaňovacie obdobie na základe daňových priznaní alebo zistení správcu dane v rámci daňovej kontroly.

Poznámka: V riadkoch 36 a 37 sa znamienko plus (+) alebo mínus (-) uvádza nasledovne:

- v prípade zvýšenia vlastnej daňovej povinnosti sa použije znamienko (+),

- v prípade zníženia vlastnej daňovej povinnosti sa použije znamienko (-),

- v prípade zvýšenia nadmerného odpočtu sa použije znamienko (-),

- v prípade zníženia nadmerného odpočtu sa použije znamienko (+),

- v prípade, že z vlastnej daňovej povinnosti sa prechádza do nadmerného odpočtu, použije sa znamienko (-),

- v prípade, že z nadmerného odpočtu sa prechádza do vlastnej daňovej povinnosti, použije sa znamienko (+).

52. Riadok 37 - suma dane na úhradu, ktorá sa má vysporiadať v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu. V prípade, ak sa na základe podaného dodatočného daňového priznania nemá vysporiadať rozdiel uvedený v riadku 36 v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu, riadok sa nevyplňuje (napríklad pri úprave nadmerného odpočtu v čase, keď ešte nebol odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období).

Údaje v riadku 36 a 37 sa väčšinou rovnajú, avšak môžu nastať aj prípady, kedy sa nerovnajú.

Príklad: Platiteľ dane podal riadne daňové priznanie za zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2021, v ktorom v riadku 33 uviedol nadmerný odpočet v sume -60 eur a v septembri 2021 zistil, že zabudol zahrnúť do daňového priznania faktúru za dodanie tovaru s dátumom dodania 30.6.2021. Na faktúre bola vyčíslená daň vo výške 820 eur. V septembri 2021 podal dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2021, v ktorom v riadku 32 vyčíslil vlastnú daňovú povinnosť v sume 760 eur a v riadku 36 uviedol sumu +820 eur a v riadku 37 uviedol sumu +760 eur.

Pri podávaní dodatočného daňového priznania sa postupuje podľa § 16 daňového poriadku. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú všetky údaje v správnej výške. Údaje v dodatočnom daňovom priznaní nahrádzajú údaje posledného daňového priznania.

Poznámka: Dodatočné daňové priznanie sa podáva aj v prípade, ak daňové priznanie neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov (napr. oslobodených od dane) za príslušné zdaňovacie obdobie.

Osobitné pokyny

53. Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň (§ 69 ods. 5 zákona), je povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona (bod 4 poučenia) a túto daň zaplatiť. Daňové priznanie vyplní táto osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka.

54. Ak osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná podať podľa § 78 ods. 4 zákona daňové priznanie (bod 5 poučenia). Daňové priznanie vyplní táto osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka. Napríklad:

- na prvej strane tlačiva daňového priznania neuvádza identifikačné číslo pre daň (nemá ho pridelené), identifikuje sa podľa bodu 10 poučenia, v kolónke „Zdaňovacie obdobie" uvedie mesiac, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť,

- na druhej strane tlačiva daňového priznania vyplní riadky 07, 08, 17, 32 a 35.

Zároveň je táto osoba povinná k daňovému priznaniu priložiť podľa § 78 ods. 5 zákona úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku, prípadne poskytnúť ďalšie informácie na správne určenie dane požadované daňovým úradom.

55. Osoba, ktorá nie je platiteľom dane (napr. občan, nezisková organizácia, rozpočtová alebo príspevková organizácia, zdaniteľná osoba, ktorá nieje platiteľom dane) a príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, môže uplatniť odpočítanie dane podaním daňového priznania podľa bodu 6 poučenia. Výšku a moment odpočítania dane určí táto osoba podľa § 52 zákona.

Táto osoba môže odpočítať daň zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze alebo pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu, a to do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná uhradiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. Daňové priznanie vyplní táto osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka. Napríklad:

- na prvej strane tlačiva daňového priznania neuvádza identifikačné číslo pre daň (nemá ho pridelené), identifikuje sa podľa bodu 10 poučenia, v kolónke „Zdaňovacie obdobie" uvedie mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný, v kolónke „Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby", uvedie okrem svojich identifikačných údajov podľa predtlače, aj číslo účtu, na ktorý sa má poukázať odpočítaná daň, ktorú správca dane vráti,

- na druhej strane tlačiva daňového priznania vyplní riadok 19 a riadok 33.

Poznámka: Suma v riadku 19 a 33 vyjadruje uplatnenie odpočítania dane, ktoré pre uvedené osoby nepredstavuje nadmerný odpočet. Daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania.

Pozn. redakcie: § 5  a § 6 zákona o DPH

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.