Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (2021) - platný do 30. 6. 2021

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4b, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. To znamená, že nie všetci platitelia dane podávajú kontrolný výkaz rovnako, ale každý podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne.

Dátum publikácie:12. 1. 2021
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty; Správa daní a poplatkov
Právny stav od:1. 1. 2021
Právny stav do:30. 6. 2021

Poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
(ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR č. MF/015393/2020-731)

 

!!! V kontrolnom výkaze sa dodanie respirátorov s miestom dodania v tuzemsku a nadobudnutie respirátorov v tuzemsku z iného členského štátu, na ktoré sa uplatňuje nulová sadzba dane, neuvádza.ustanovené opatrením Ministerstva financií SR č. MF/015393/2020-731

I. Kto, kedy a ako podáva kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „kontrolný výkaz“) podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4b, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. To znamená, že nie všetci platitelia dane podávajú kontrolný výkaz rovnako, ale každý podľa svojho zdaňovacieho obdobia, a to buď mesačne alebo štvrťročne.

Daňový zástupca podľa § 69aa zákona o DPH podáva za zastúpené zahraničné osoby jeden spoločný kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny mesiac, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Uvádza v ňom údaje za všetky zastúpené osoby.

Kontrolný výkaz platiteľ dane nie je povinný podať vtedy, ak:

 1. nie je povinný podať daňové priznanie, napr. ak platiteľ dane registrovaný podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH za príslušné zdaňovacie obdobie nedodal žiadne tovary alebo služby v tuzemsku, pri ktorých by mu vznikla povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, a zároveň si neuplatňuje odpočítanie dane z prijatých tovarov alebo služieb na vstupe,

 2. nie je povinný v daňovom priznaní uviesť žiadne údaje o plneniach, t. j. ak platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH za príslušné zdaňovacie obdobie nedodal tovary alebo služby s miestom dodania v tuzemsku a zároveň si neuplatňuje odpočítanie dane z prijatých tovarov alebo služieb na vstupe, pričom je povinný podať daňové priznanie - ide o tzv. „nulové“ daňové priznanie,

 3. je povinný uviesť v daňovom priznaní údaje o plneniach, avšak sú to len

 1. intrakomunitárne dodania tovarov do iného členského štátu EÚ (ďalej len „členský štát“) podľa § 43 zákona o DPH alebo

 2. vývoz tovarov podľa § 47 zákona a DPH a zároveň platiteľ dane neuvádza v daňovom priznaní žiadne odpočítanie dane, prípadne uvádza len odpočítanie dane pri dovoze tovaru v tuzemsku podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH.

Ak napr. platiteľ dane dodal len tovar do tretieho štátu (vývoz tovaru) podľa § 47 zákona o DPH a uplatňuje len odpočítanie dane pri dovoze tovaru podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH, kontrolný výkaz nie je povinný podať.

Ak napr. platiteľ dane dodal tovar do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH a zároveň v daňovom priznaní uplatňuje odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH uplatnenej voči nemu iným platiteľom dane v tuzemsku za tovary alebo služby, ktoré platiteľovi dane sú alebo majú byť dodané, je povinný podať kontrolný výkaz.

Vyplnenie tzv. prázdneho kontrolného výkazu

Ide o prípady, kedy platiteľ dane je povinný podať kontrolný výkaz (nejde o prípady podľa § 78a ods. 1 písm. a) a b) zákona o DPH), avšak nie je povinný uvádzať údaje v kontrolnom výkaze. Napr. platiteľ dane uskutočnil za príslušné zdaňovacie obdobie len dodania tovarov alebo služieb oslobodené od dane, neprijal žiadne tovary alebo služby, pri ktorých je povinný platiť daň ako príjemca tovaru alebo služby, a neuplatňuje nárok na odpočítanie dane (napr. poisťovňa).

Platiteľ dane podáva tzv. prázdny kontrolný výkaz, ak v daňovom priznaní vykazuje napr.

len:

 • daň z krádeže tovaru,

 • vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona o DPH,

 • vysporiadanie koeficientu v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku podľa § 50 zákona o DPH,

Platiteľ dane je povinný podať kontrolný výkaz, v ktorom vyplní len identifikačné údaje (tzv. prázdny kontrolný výkaz): identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, druh kontrolného výkazu, obdobie, za ktoré podáva kontrolný výkaz, názov alebo obchodné meno, ak je platiteľ dane právnickou osobou, alebo meno a priezvisko, ak je platiteľ dane fyzickou osobou, adresu sídla alebo trvalého pobytu, e-mailovú adresu.

Kontrolný výkaz môže byť podaný len elektronickými prostriedkami. Musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Kvalifikovaný elektronický podpis sa nevyžaduje, ak platiteľ dane, ktorý podáva kontrolný výkaz, má so správcom dane uzavretú písomnú dohodu o elektronickom doručovaní (podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Platiteľ dane uvádza v kontrolnom výkaze údaje v členení podľa vzoru ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR č. MF/015393/2020-731. Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte Extensible Markup Language (XML), ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Kontrolný výkaz je možné vyplniť v aplikácii Finančného riaditeľstva SR s názvom eDane alebo na portáli finančnej správy a následne je možné ho odoslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

II.Transakcie uvádzané v kontrolnom výkaze

A. Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 zákona o DPH

 1. Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 zákona o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH

Dodávateľ uvádza v A.1. údaje z vyhotovenej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Rovnako dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona č. 222/2004 Z. z., uvádza v A.1. údaje z vyhotovenej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

V A.1. dodávateľ uvádza údaje o:

 • dodaní tovaru (vrátane dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou) s miestom dodania v tuzemsku a o dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku, a to platiteľovi dane alebo inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,

 • dodaní tovaru s miestom dodania v tuzemsku, ak ide o cezhraničný zásielkový predaj tovaru (§ 6 ods. 5 zákona o DPH),

 • bezodplatnom dodaní, ktoré sa považuje za dodanie za protihodnotu (§ 8 ods. 3 a § 9 ods. 2 a 3 zákona o DPH), v prospech zdaniteľnej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ak vyhotoví faktúru.

V A.1. dodávateľ neuvádza údaje o:

 • dodaní tovaru a služby oslobodenej od dane s miestom dodania v tuzemsku, a to bez ohľadu na to, či sa k nim vyhotovia faktúry alebo nie, napr. poskytnutie finančných služieb platiteľovi dane v tuzemsku,

 • dodaní tovaru do iného členského štátu s miestom dodania v tuzemsku s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH (tzv. intrakomunitárne dodanie tovaru),

 • vývoze tovaru do tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku s oslobodením od dane podľa § 47 zákona o DPH,

 • dodaní tovaru a služieb, ak miesto dodania je mimo SR.

Ak platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, skončí jej uplatňovanie alebo prestane byť platiteľom dane, uvedie v A.1. údaje z vyhotovených faktúr

o dodaní tovaru alebo služby, pri ktorých nevznikla za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy daňová povinnosť prijatím platby alebo postúpením pohľadávky, a to za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy alebo v ktorom prestal byť platiteľom dane (§ 68d ods. 13 zákona o DPH).

Údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až§ 75 zákona o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia ako platiteľ dane podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH

V A.2. dodávateľ uvádza dodanie tovaru a služby, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (tuzemský sektorový prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia), ak ide o tieto vybrané druhy tovaru a služby

 • poľnohospodárske plodiny,

 • kovy a kovové predmety,

 • mobilné telefóny,

 • integrované obvody,

 • stavebné práce a stavby

dodané inému platiteľovi dane, pričom dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru, ale osobou povinnou platiť daň je príjemca plnenia (§ 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH).

Prenos daňovej povinnosti sa pri dodaní mobilných telefónov a integrovaných obvodov uplatní, ak základ dane je 5 000 eur a viac a príjemca plnenia je platiteľ dane. Ak ide o dodanie uvedených plnení, pri ktorých základ dane je do 5 000 eur, uvádza dodávateľ tieto dodania v A.1.

Pri dodaní poľnohospodárskych plodín, kovu a kovových predmetov, stavebných prác a stavieb sa prenos daňovej povinnosti uplatní v prípade, ak dodávateľ a aj odberateľ sú platiteľmi dane. Pri dodaní týchto komodít sa prenos daňovej povinnosti uplatní bez ohľadu na sumu základu dane uvedenú vo faktúre. Tieto dodania dodávateľ uvádza v A.2.

Pri faktúrach o dodaniach tovarov patriacich do rovnakej kategórie (kategórie uvedené v jednotlivých písmenách - § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH), ako sú mobilné telefóny a integrované obvody, sa prenos daňovej povinnosti uplatní, ak celkový základ dane na faktúre o dodaní jednotlivých tovarov v rovnakej kategórii (po sčítaní jednotlivých základov dane na faktúre) je 5 000 eur a viac. Napr. faktúra obsahuje údaje o dodaní dotykových mobilných telefónov (základ dane 3 000 eur) a klasických mobilných telefónov (základ dane 3 000 eur), a keďže po spočítaní základov dane je základ dane vyšší ako 5 000 eur, uplatní sa prenos daňovej povinnosti. Ak faktúra obsahuje údaje o dodaní mobilných telefónov (základ dane 3 000 eur) a integrovaných obvodov (základ dane 3 000 eur), prenos daňovej povinnosti sa neuplatní, pretože ide o tovary patriace do rôznych kategórií, pri ktorých sa základ dane nespočítava.

Pri súhrnnej faktúre o dodaniach uvedených tovarov (mobilných telefónov a integrovaných obvodov) sa prenos daňovej povinnosti uplatní, ak celkový základ dane na súhrnnej faktúre (po sčítaní základov dane za jednotlivé samostatné dodania tovarov) je 5 000 eur a viac. Ak napr. súhrnná faktúra obsahuje údaje o dodaní integrovaných obvodov s dátumom dodania 4.1.2021 (základ dane 2 000 eur), s dátumom dodania 12.1.2021 (základ dane 2 000 eur) a dátumom dodania 23.1.2021 (základ dane 2 000 eur), jednotlivé základy dane zo súhrnnej faktúry sa spočítajú a uplatní sa prenos daňovej povinnosti (základ dane je 6 000 eur).

UPOZORNENIE

V A.2. dodávateľ neuvádza faktúry o iných dodaniach tovarov alebo služieb, pri ktorých sa uplatní tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, a to:

Dodanie uvedených tovarov a služieb uvádza len príjemca plnenia v B.1.

UPOZORNENIE k A.1. a A.2.

 1. Dodávateľ v A.1. a A.2. neuvádza zjednodušené faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona o DPH.

 2. Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, a zároveň údaje o dodaní tovarov a služieb, z ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH, uvedie dodávateľ prislúchajúce údaje z faktúry v A.1. a aj v A.2.

 3. Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, a údaje podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH, z ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia, uvedie dodávateľ len prislúchajúce údaje podľa § 69 ods. 1 z faktúry v A.1. (údaje podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH z príslušnej faktúry uvedie príjemca plnenia v B.1.)

 4. Ak bola vyhotovená faktúra k prijatej platbe a táto prijatá platba predstavovala 100 % ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne v ďalšom zdaňovacom období bola vyhotovená faktúra o dodaní tovaru alebo služby, dodávateľ uvedie v kontrolnom výkaze za príslušné

zdaňovacie obdobie len faktúru k prijatej platbe (faktúru vyhotovenú o dodaní tovaru alebo služby z dôvodu nulovej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období už v kontrolnom výkaze neuvádza). Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia.

B. Údaje z prijatých faktúr

1. Údaje z prijatých faktúr, pri ktorých je platiteľ dane ako príjemca plnenia osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7, 9 až 12 zákona o DPH

V B.1. príjemca plnenia uvádza údaje o prijatých plneniach, t. j. nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a cezhraničný a tuzemský prenos daňovej povinnosti:

 • tovar (okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja) alebo služby s miestom dodania v tuzemsku podľa 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu,

 • služby s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu,

 • tovar nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a zákona o DPH,

 • tovar nadobudnutý v rámci trojstranného obchodu, ak platiteľ dane je druhým odberateľom,

 • elektrina, plyn, teplo a chlad, ak sú dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu,

 • zlato vo forme suroviny alebo polotovaru dodané iným platiteľom dane v tuzemsku,

 • investičné zlato podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona o DPH dodané iným platiteľom dane v tuzemsku,

 • tovar alebo služby dodané iným platiteľom dane v tuzemsku, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, napr. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny, integrované obvody, kovový šrot, emisné kvóty, dodanie nehnuteľností v konaní o nútenom predaji, stavebné práce a dodanie stavby alebo jej časti, dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov.

Ak daňový zástupca podľa § 69aa zákona o DPH podáva jeden spoločný kontrolný výkaz za zastúpené zahraničné osoby, na účely poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu sa na neho vzťahujú povinnosti „platiteľa dane“ v postavení príjemcu plnenia, a to v rozsahu, v akom koná za zastúpené zahraničné osoby.

UPOZORNENIE

 1. Príjemca plnenia v B.1.

 • uvádza údaje z prijatých faktúr aj v prípade, ak nemá nárok na odpočítanie dane,

 • neuvádza dodanie služby zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorá je oslobodená od dane (napr. finančná služba od poskytovateľa z iného členského štátu).

 1. Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je povinný platiť daň dodávateľ (údaje uvádza dodávateľ v A.1.), a zároveň aj údaje o dodaní tovarov, z ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia, uvedie príjemca plnenia (odberateľ) v B.1. údaje z faktúry, z ktorých je povinný platiť daň, a údaje prislúchajúce k plneniam, z ktorých je povinný platiť daň dodávateľ, uvedie v B.2.

 2. Ak platiteľ dane ku dňu podania kontrolného výkazu nedostal faktúru o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, uvedie údaje z tejto faktúry do kontrolného výkazu za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru.

2. Údaje z prijatých faktúr o dodaní tovarov alebo služieb, ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a pri ktorých platiteľ dane (príjemca plnenia) uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období

V B.2. príjemca plnenia uvádza údaje z faktúr prijatých od platiteľa dane (dodávateľa), pri ktorých platiteľ dane (príjemca plnenia) uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období.

V B.2. príjemca plnenia neuvádza údaje z faktúr:

 • o dodaní tovarov alebo služieb oslobodených od dane podľa § 28 až § 42 zákona o DPH (napr. kúpa poľnohospodárskej pôdy od platiteľa dane, kúpa cenných papierov od platiteľa dane),
 • o dodaní tovarov alebo služieb, pri ktorých neuplatňuje odpočítanie dane (napr. banka alebo zdravotná poisťovňa, ktorá prijme službu softvérového poradenstva od iného platiteľa dane, pri ktorej neuplatňuje odpočítanie dane, pretože nemá nárok na odpočítanie dane).

Príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvádza v B.2. údaje z faktúry prijatej od iného platiteľa dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane za zaplatený tovar alebo službu.

UPOZORNENIE

Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH a ktorý prijal tovar alebo službu od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvádza v B.2. údaje z prijatej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane za zaplatený tovar alebo službu.

Ak platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, skončí jej uplatňovanie alebo prestane byť platiteľom dane, uvedie v B.2. údaje o odpočítaní dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy alebo v ktorom prestal byť platiteľom dane (§ 68d ods. 13 zákona o DPH).

UPOZORNENIE

V B.2. sa neuvádzajú údaje z opravných faktúr (dobropisov a ťarchopisov). Opravné faktúry uvádza príjemca plnenia len v C.2.

UPOZORNENIE k B.1. a B.2.

Ak príjemca plnenia dostal faktúru vyhotovenú k prijatej platbe a táto platba predstavovala 100 % ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne v ďalšom zdaňovacom období dostal faktúru vyhotovenú o dodaní tovaru alebo služby, uvedie príjemca plnenia v príslušnom zdaňovacom období len faktúru k prijatej platbe (prijatú faktúru o dodaní tovaru alebo služby už v kontrolnom výkaze neuvádza). Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia.

1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)

Ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur, príjemca plnenia, ktorý má o prijatom tovare alebo službe zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona o DPH, uvádza v B.3.1. celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane za dané zdaňovacie obdobie, a to zo všetkých prijatých zjednodušených dokladov, z ktorých uplatňuje odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré podáva kontrolný výkaz. Zjednodušenú faktúru, z ktorej neodpočítava daň, nezahrnie do kontrolného výkazu.

Príjemca plnenia do B.3.1. zahrnie:

 • doklady z pokladnice e-kasa klient,
 • doklad vyhotovený tankovacím automatom,
 • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur (napr. parkovacie lístky, cestovné lístky, potvrdenie o kúpe diaľničnej známky).

2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac)

Ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac, príjemca plnenia, ktorý má o prijatom tovare alebo službe zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona o DPH, uvádza v B.3.2. celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane podľa identifikačného čísla pre DPH dodávateľa za dané zdaňovacie obdobie, a to zo všetkých prijatých zjednodušených dokladov, z ktorých si uplatňuje odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré podáva kontrolný výkaz. Zjednodušenú faktúru, z ktorej si neodpočítava daň, nezahrnie do kontrolného výkazu.

Príjemca plnenia do B.3.2. zahrnie:

 • doklady z pokladnice e-kasa klient,
 • doklad vyhotovený tankovacím automatom,
 • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur (napr. parkovacie lístky, cestovné lístky, potvrdenie o kúpe diaľničnej známky).

C. Údaje z vyhotovených a prijatých opravných faktúr podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH a údaje z opravných dokladov vyhotovených podľa § 25a zákona o DPH

1. Údaje z opravných faktúr vyhotovených dodávateľom k faktúram uvedeným v A.1. a A.2.

V C.1. dodávateľ neuvádza údaje z vyhotovených opravných faktúr, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých sa vydáva doklad z pokladnice e-kasa klient, alebo pri ktorých dodávateľ nie je povinný vyhotoviť faktúru. Tieto údaje sú zahrnuté v D.1. alebo D.2. (v celkovom obrate).

Dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v C.1. údaje z vyhotovenej opravnej faktúry, ktorou sa znižuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom vrátil platbu, a to v rozsahu vrátenej platby.

Dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v C.1. údaje z vyhotovenej opravnej faktúry, ktorou sa zvyšuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby.

Ak dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, prijme platbu vzťahujúcu sa na vyhotovenú faktúru o dodaní tovaru alebo služby a k nej vyhotovený opravný doklad, môže uviesť v A.1. údaje z riadnej faktúry znížené o údaje z opravnej faktúry, a to v rozsahu prijatej platby. Údaje z vyhotoveného dobropisu do C.1. neuvádza.

C.1. Údaje z opravných dokladov, ktoré je platiteľ dane (dodávateľ) uplatňujúci opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH

Dodávateľ, ktorý uplatňuje opravu základu dane z dôvodu, že mu príjemca plnenia úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a pohľadávka sa stala nevymožiteľnou, uvedie v C.1. údaje z vyhotoveného opravného dokladu, ktorý odoslal príjemcovi plnenia. Údaje z opravného dokladu uvedie najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou.

1. Údaje z opravných dokladov, ktoré je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH, ak po vyhotovení opravného dokladu prijal platbu

Platiteľ dane, ktorý prijal po vykonaní opravy základu dane platbu, ktorou sa celkom alebo čiastočne zníži jeho pohľadávka voči odberateľovi, uvedie v C.1. údaje z vyhotoveného

„dodatočného“ opravného dokladu vzťahujúceho sa k tejto prijatej platbe. Údaje z tohto dokladu uvedie za zdaňovacie obdobie, v ktorom túto platbu prijal.

2. Údaje z opravných faktúr prijatých príjemcom plnenia k faktúram uvedeným v B.1. a B.2.

V C.2. príjemca plnenia uvádza aj údaje z jednotlivých prijatých opravných faktúr, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z pokladnice e-kasa klient alebo iná zjednodušená faktúra (§ 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona o DPH), a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádza v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B.3.1. alebo podľa identifikačného čísla DPH dodávateľa v B.3.2.

Príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v C.2. údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa zvyšuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil dodávateľovi, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil.

Ak príjemca plnenia, ktorý uplatňuje odpočítanie dane na základe zaplatenia, zaplatí sumu vzťahujúcu sa na prijatú faktúru o dodaní tovaru alebo služby a k nej prijatú opravnú faktúru, môže uviesť údaje z faktúry znížené o údaje z opravnej faktúry v B.2., a to pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil. Údaje z prijatej opravnej faktúry v C.2. neuvádza.

UPOZORNENIE

Príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v C.2. údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa znižuje základ dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH.

Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH a ktorý prijme opravnú faktúru, ktorou sa zvyšuje základ dane, od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v C.2. údaje z prijatej opravnej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil (§ 53 ods. 2 zákona o DPH).

Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH a ktorý prijme opravnú faktúru, ktorou sa znižuje základ dane, od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v C.2. údaje z prijatej opravnej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH.

C.2. Údaje z prijatých opravných dokladov a „dodatočných“ opravných dokladov, ktoré je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 zákona o DPH Príjemca plnenia, ktorý dostal opravný doklad vyhotovený podľa § 25a zákona o DPH,

ktorým dodávateľ znížil základ dane, uvedie v C.2. údaje z prijatého opravného dokladu za zdaňovacie obdobie, v ktorom tento opravný doklad dostal. Príjemca plnenia uvádza opravu odpočítanej dane (§ 53b zákona o DPH) v prípade, ak si odpočítal daň z prijatého plnenia.

Príjemca plnenia, ktorý dostane „dodatočný“ opravný doklad potom ako čiastočne alebo úplne zaplatil dodávateľovi za prijaté plnenie, uvedie v C.2. údaje z dodatočného opravného dokladu za zdaňovacie obdobie, v ktorom tento opravný doklad dostal.

UPOZORNENIE k C.1.a C.2.

V C.1. a C.2. sa neuvádzajú opravné faktúry, pri ktorých sa základ dane a daň neopravuje podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH.

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v A., pri ktorých je dodávateľ osobou povinnou platiť daň

(Údaje z dodávok tovarov a služieb, pri ktorých je dodávateľ osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a pri ktorých vyhotovuje zjednodušené faktúry podľa § 74 ods. 3 a) a b) zákona č. 222/2004 Z. z. alebo pri ktorých platiteľ dane nie je povinný vyhotoviť faktúru)

Údaje o celkových sumách obratov evidovaných pokladnicou e-kasa klient

Údaje uvádza platiteľ dane (dodávateľ), ktorý je povinný evidovať tržby pokladnicou e- kasa klient, podľa osobitného predpisu.

Ak sa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient vyhotoví doklad, ktorý má všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, platiteľ dane uvádza tieto faktúry do A.1. a ak ich nie je možné vylúčiť z celkového obratu evidovaného pokladnicou e-kasa klient, môže ich mať duplicitne zahrnuté v údaji o celkovom obrate v D.1.

Do obratu platiteľ dane nemusí zahrnúť faktúry, ktoré už boli vyhotovené so všetkými náležitosťami faktúry a následne sú uhradené v hotovosti a evidované prostredníctvom pokladnice e-kasa klient (faktúry sú uvedené v A.1.).

Údaje o celkových základoch dane vrátane opráv základu dane a celkovej sume dane vzťahujúce sa na dodania tovarov a služieb, pri ktorých vznikla daňová povinnosť a ktoré sa neevidujú pokladnicou e-kasa klient

V D.2. platiteľ dane (dodávateľ) zahrnie len tie dodania tovaru alebo služby, ktoré nezahrnul do D.1. Ide najmä o dodanie tovaru alebo služieb nezdaniteľným osobám, ako aj predaj cestovných lístkov, doklad z tankovacieho automatu, príp. potvrdenie o kúpe diaľničnej známky, ak nie sú zahrnuté v D.1.

V D.2. platiteľ dane uvádza aj bezodplatné dodania, ktoré sa považujú za dodanie za protihodnotu (§ 8 ods. 3 a § 9 ods. 2 a 3 zákona o DPH), v prospech fyzickej nezdaniteľnej osoby.

Do D.2. platiteľ dane zahrnie aj

 • celkové údaje o oprave základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH (napr. z dôvodu zníženia ceny za dodanie tovaru alebo služby),

 • celkové údaje o oprave základu dane a dane podľa § 25a zákona o DPH (zníženie základu dane a dane v prípade nevymožiteľnej pohľadávky a zvýšenie základu dane a dane v prípade prijatia platby po vykonaní opravy základu dane a dane),

 • celkové údaje o oprave základu dane a dane podľa § 65 ods. 10 a 11 zákona o DPH (ak platiteľ dane uplatňuje osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry).

UPOZORNENIE k D.1. a D.2.

Do celkových súm obratov sa nemusia zahrnúť obraty z plnení oslobodených od dane.

UPOZORNENIE

V kontrolnom výkaze sa neuvádza

- odvod dane pri krádeži tovaru podľa § 53 ods. 5 zákona o DPH,

 • vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru do tretích štátov,

 • vysporiadanie koeficientu v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka podľa § 50 ods. 4 zákona o DPH,

 • úprava odpočítanej dane podľa § 54 až § 54d zákona o DPH,

 • odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa dane podľa § 55 zákona o DPH,

 • vysporiadanie dane pri zrušení registrácie.

III. Postup pri vypĺňaní kontrolného výkazu Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

Uvádza sa IČ DPH platiteľa dane registrovaného podľa § 4, § 4b, § 5 alebo § 6 zákona o DPH, ktorý podáva kontrolný výkaz. Ak kontrolný výkaz podáva daňový zástupca podľa § 69aa zákona o DPH, uvedie osobitné IČ DPH.

IČ DPH pozostáva z kódu štátu „SK“ a číselných znakov.

Druh kontrolného výkazu

Platiteľ dane vyznačí, aký druh kontrolného výkazu podáva.

Riadny – podáva platiteľ dane do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroka.

Opravný – podáva platiteľ dane, ak pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne.

Dodatočný – podáva platiteľ dane, ak po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne.

Platiteľ dane, ktorý nepodal včas kontrolný výkaz, t. j. napr. podal kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie apríl až 26. mája, vyznačí kontrolný výkaz ako „riadny“. V tomto prípade teda nejde o dodatočný kontrolný výkaz, ale o oneskorene podaný riadny kontrolný výkaz.

UPOZORNENIE

Podanie dodatočného daňového priznania nie vždy automaticky so sebou nesie povinnosť podať aj dodatočný kontrolný výkaz. Ak sa napr. podáva dodatočné daňové priznanie z dôvodu chyby zistenej v súvislosti s dodaním tovaru do iného členského štátu podľa § 43 zákona o DPH, platiteľ dane nie je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz.

Obdobie

Platiteľ dane podávajúci kontrolný výkaz za kalendárny mesiac vyznačí obdobie uvedením príslušného mesiaca číslom 01 – 12 a príslušným kalendárnym rokom (platiteľ dane nevyznačuje kalendárny štvrťrok).

Platiteľ dane podávajúci kontrolný výkaz za kalendárny štvrťrok vyznačí obdobie uvedením príslušného štvrťroka číslom 1 – 4 a príslušným kalendárnym rokom (platiteľ dane nevyznačuje kalendárny mesiac).

Príklad: V kontrolnom výkaze podanom za kalendárny mesiac január 2021 sa vyznačí toto obdobie uvedením čísla 01 2021 (štvrťrok sa nevyznačuje). V kontrolnom výkaze podanom za

1. kalendárny štvrťrok 2021 sa vyznačí toto obdobie uvedením číslom 1 2021 (mesiac sa nevyznačuje).

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

Platiteľ dane, ktorý podáva kontrolný výkaz, uvádza svoje identifikačné údaje. Údaje sú totožné s údajmi uvedenými v obchodnom registri, v živnostenskom liste, príp. v iných registroch (t. j. aj s použitím malých písmen).

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Platiteľ dane, fyzická osoba, uvádza miesto podnikania, t. j. adresu, z ktorej sa riadi podnik platiteľa dane, fyzickej osoby. Ak je miestom podnikania bydlisko, uvádza sa adresa bydliska, a ak platiteľ dane nemá v tuzemsku bydlisko (trvalý pobyt), ale sa v tuzemsku obvykle zdržiava, uvádza adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava (napr. adresu prechodného bydliska). Platiteľ dane, právnická osoba, ktorá má v tuzemsku sídlo alebo prevádzkareň, uvádza adresu svojho sídla v tuzemsku a ak nemá sídlo v tuzemsku, uvádza adresu prevádzkarne v tuzemsku.

Zahraničná osoba, ktorá je právnickou osobou a ktorá podniká v zahraničí a nemá v tuzemsku sídlo alebo prevádzkareň, uvádza svoje sídlo v zahraničí.

Zahraničná osoba, ktorá je fyzickou osobou a ktorá podniká v zahraničí a nemá v tuzemsku miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko a ani sa tu obvykle nezdržiava, uvádza adresu svojho trvalého pobytu v zahraničí.

E-mailová adresa

Platiteľ dane uvádza e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať za platiteľa dane, príp. aj ďalšej osoby, ktorá je zodpovedná za podanie kontrolného výkazu.

UPOZORNENIE k sadzbám dane

Platiteľ dane v A.1., B.1., B.2., C.1. a C.2. môže v stĺpci „sadzba dane“ uviesť len platnú sadzbu dane, t. j. 20 % alebo 10 %.

Ak sa vyhotoví po 1.1.2014 opravná faktúra k faktúre o dodaní tovaru alebo služby, ktoré podliehali sadzbe dane inej ako 20 % alebo 10 %, túto opravnú faktúru platiteľ dane v kontrolnom výkaze neuvádza (v C.1. a C.2.).

UPOZORNENIE k uvádzaniu údaja „0“ v kontrolnom výkaze

Ak platiteľ dane nemá k dispozícii niektorý z povinných údajov (povinné náležitosti faktúry), ktoré vypĺňa v A., B. a C. (napr. chýba údaj na faktúre alebo v opravnom doklade vyhotovenom podľa § 25a zákona o DPH), uvedie v kolónke príslušného stĺpca údaj „0“. Uvedené neplatí, ak platiteľ dane (odberateľ) v B.1. vypĺňa údaje na základe iných dokladov ako je faktúra. V týchto prípadoch musia byť vyplnené príslušné stĺpce.

UPOZORNENIE k dátumu dodania tovaru alebo služby

Ak nie je na faktúre uvedený dátum dodania tovaru alebo dátum dodania služby, predpokladá sa, že dátum dodania je totožný s dňom vyhotovenia faktúry (§ 74 ods. 1 písm. d) zákona o DPH). Tento dátum (dátum vyhotovenia faktúry) uvedie platiteľ dane do kontrolného výkazu do stĺpca „dátum dodania tovaru alebo služby“.

A. Údaje z vydaných faktúr o dodaní tovarov a služieb

Údaje v A.1. a A.2. uvádza dodávateľ tovarov a služieb.

Údaje z vydanej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 zákona o DPH, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní tovarov a služieb oslobodených od dane)

Identifikačné číslo pre daň odberateľa

Uvádza sa IČ DPH odberateľa, ktoré je uvedené na faktúre. V postavení odberateľa môže byť platiteľ dane, iná zdaniteľná osoba, nezdaniteľná právnická osoba, osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte alebo treťom štáte. Platiteľ dane uvádza IČ DPH uvedené na faktúre, ktorým môže byť IČ DPH pridelené v tuzemsku, v inom členskom štáte alebo daňové

číslo pridelené v treťom štáte. Pri zdaniteľnej osobe alebo nezdaniteľnej právnickej osobe, ktorá nemá pridelené IČ DPH, sa táto kolónka nevyplní.

Pri osobách identifikovaných pre daň v inom členskom štáte, prípadne v treťom štáte, sa uvedie identifikačné číslo pre daň odberateľa v tvare, v akom je uvedené na faktúre.

Príklad: SK9999999999, CZ9999999999.

Poradové číslo faktúry

Uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry. Poradové číslo sa uvedie tak, ako je uvedené na faktúre, t. j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.

Príklad:

Z faktúry s poradovým číslom 1 - A/2021 sa do kontrolného výkazu uvedie 1-A/2021.

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Uvádza sa dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (dátum vzniku daňovej povinnosti). Uvádza sa 8 - miestne číslo bez medzier a znakov. Uvedie sa deň, mesiac a rok (DDMMRRRR).

Príklad: 04012021, 13022021.

Pri súhrnných faktúrach podľa § 75 ods. 1 zákona o DPH sa uvedie len jeden dátum, a to deň poslednej daňovej povinnosti uvedenej na faktúre alebo posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca.

Dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie dátum, kedy vznikla daňová povinnosť, t. j. dátum prijatia platby, prípadne jej časti, alebo dátum postúpenia pohľadávky.

Ak platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, skončí jej uplatňovanie alebo prestane byť platiteľom dane, uvedie dátum dodania tovaru alebo služby; platiteľ dane môže namiesto dátumu dodania tovaru alebo služby uviesť dátum vzniku daňovej povinnosti.

Základ dane v eurách

Uvádza sa základ dane uvedený na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa základ dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Základ dane sa uvádza s 2 desatinnými miestami.

Ak bola vyhotovená faktúra k prijatej platbe a táto prijatá platba predstavovala 100 % ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne bola vyhotovená faktúra o dodaní tovaru alebo služby v ďalšom zdaňovacom období, dodávateľ uvedie v kontrolnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie len faktúru k prijatej platbe. Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia.

Príklad: 100,53; 27,83.

Ak dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, prijme len časť platby za tovar alebo službu, uvedie údaje pomerne podľa výšky prijatej platby; ak postúpi pohľadávku, základom dane je cena bez dane požadovaná za dodaný tovar alebo službu.

Suma dane v eurách

Uvádza sa suma dane uvedená na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa suma dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Suma dane sa uvádza tak, ako je uvedená na faktúre, s 2 desatinnými miestami.

Príklad: 20,11; 2,78.

Ak dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, prijme len časť platby za tovar alebo službu, uvedie údaje pomerne podľa výšky prijatej platby; ak postúpi pohľadávku, daň sa vypočíta zo základu dane, ktorým je cena bez dane požadovaná za dodaný tovar alebo službu.

UPOZORNENIE k uvádzaniu údaja „0“ v kontrolnom výkaze

Ak platiteľ dane uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane (napr. osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry podľa § 65 zákona o DPH, osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare podľa § 66 zákona o DPH), a nesmie v doklade o predaji tovaru uviesť samostatne sumu dane, uvedie v A.1. v stĺpci „suma dane v eurách“, príp. v C.1. v stĺpci „rozdiel sumy dane v eurách“, údaj „0“.

Sadzba dane

Uvádza sa základná sadzba dane 20 % alebo znížená sadzba dane 10 %. Ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa sadzba dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Príklad: 20, 10.

Identifikačné číslo pre daň odberateľa

Poradové číslo faktúry

Dátum dodania tovaru

alebo služby alebo dátum prijatia platby

Základ dane

v eurách

Suma dane v eurách

Sadzba dane

%

1

2

3

4

5

6

SK9999999999

12021

04012021

100,53

20,11

20

SK9999999999

12021

04012021

27,83

2,78

10

Údaje z vydanej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 zákona o DPH, pri ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH

IČ DPH odberateľa

Uvádza sa IČ DPH, ktoré je uvedené na faktúre. V postavení odberateľa môže byť iba platiteľ dane (§ 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH). Platiteľ dane uvádza IČ DPH odberateľa pridelené v tuzemsku.

Príklad: SK9999999999.

Poradové číslo faktúry

Uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru ako vyhotoviteľom faktúry. Poradové číslo sa uvedie tak, ako je uvedené na faktúre, t. j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.

Príklad:

Z faktúry s poradovým číslom 1 - A/2021 sa do kontrolného výkazu uvedie 1-A/2021.

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Uvádza sa dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (dátum vzniku daňovej povinnosti). Uvádza sa 8 - miestne číslo bez medzier a znakov. Uvedie sa deň, mesiac a rok (DDMMRRRR).

Príklad: 04012021, 13022021.

Základ dane v eurách

Uvádza sa základ dane v eurách. Základ dane sa uvádza s 2 desatinnými miestami.

Príklad: 6000,53.

Číselný kód Spoločného colného sadzobníka

Pri vyhotovených faktúrach o dodávkach poľnohospodárskych plodín alebo kovov a kovových predmetov (§ 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH) sa uvádza 4 - miestny číselný kód SCS bez medzier. V prípade, že sa na faktúre uvádzajú tovary s rôznym 4 - miestnym číselným kódom SCS (napr. pšenica, ovos, kukurica), potom je potrebné uviesť každý 4 - miestny číselný kód SCS osobitne. Údaje sa uvádzajú bez medzery.

Príklad: 1001, 1004, 1005.

Ak vyhotovená faktúra obsahuje jednotlivo tovary, ktoré majú rovnaké prvé 4 čísla číselného kódu SCS napr. ryža guľatozrnná kód 1006 10 21, ryža dlhozrnná kód 1006 10 25, dodávateľ uvedie len číselný kód 1006 a v stĺpci základ dane uvedie súčet jednotlivých základov dane (ryža guľatozrnná + ryža dlhozrnná).

Druh tovaru

Pri vyhotovených faktúrach o dodávkach mobilných telefónov alebo integrovaných obvodov (§ 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH) sa uvádzajú do tohto stĺpca tieto skratky: MT (mobilné telefóny) a IO (integrované obvody).

Ak v jednej faktúre sú údaje o dodaní mobilných telefónov a zároveň o dodaní integrovaných obvodov, uvedú sa do kontrolného výkazu tieto dodania v dvoch riadkoch takto:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa

Poradové číslo faktúry

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Základ dane

v eurách

Číselný kód tovaru (tovar podľa § 69

ods. 12 písm. f) a g) zákona)

Druh tovaru (tovar podľa § 69

ods. 12 písm. h)

a i) zákona)

Množstvo tovaru (tovar podľa § 69

ods. 12 písm.

f) až i) zákona

Merná jednotka

1

2

3

4

5

6

7

8

SK9999999999

12021

10012021

6000

 

IO

200

ks

SK9999999999

12021

10012021

7000

 

MT

700

ks

Množstvo tovaru a merná jednotka

Množstvo tovaru sa uvádza pri vyhotovených faktúrach o dodávkach tovaru podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona č. 222/2004 Z. z.. Množstvo tovaru sa vyjadrí v mernej jednotke uvedenej na faktúre (tona – t, kilogram – kg, meter – m, kus – ks). Množstvo tovaru sa uvádza s 2 desatinnými miestami.

Príklad: 1000,555 t sa uvedie ako 1000,55 t.

Ak ide o faktúru vyhotovenú k dodaniu tovarov, ktoré patria do rovnakého 4 - miestneho číselného kódu SCS (napr. ryža guľatozrnná a ryža dlhozrnná) a tieto tovary sú na faktúre

uvedené v rôznych merných jednotkách (napr. ryža guľatozrnná je v kg a ryža dlhozrnná je v t), prepočítajú sa tieto tovary na jednu mernú jednotku, aby bolo možné uviesť súčet množstva. Ak je na faktúre uvedený tovar v mernej jednotke m2 alebo m3, uvedie sa merná jednotka „m“. Ak ide o faktúru vyhotovenú k dodaniu napr. dvoch rôznych tovarov, ktoré nepatria do rovnakého 4 – miestneho číselného kódu SCS, uvedie údaje z faktúry platiteľ dane v dvoch

riadkoch kontrolného výkazu.

Identifikačné číslo pre daň odberateľa

Poradové číslo faktúry

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Základ dane

v eurách

Číselný kód tovaru (tovar podľa § 69

ods. 12 písm. f) a g) zákona)

Druh tovaru (tovar podľa § 69

ods. 12 písm. h) a i) zákona)

Množstvo tovaru (tovar podľa § 69

ods. 12 písm.

f) až i) zákona

Merná jednotka

1

2

3

4

5

6

7

8

SK3333333333

150221

04012021

10000

1004

 

200

t

SK3333333333

150221

04012021

7000

1006

 

700

t

UPOZORNENIE k vyplneniu stĺpcov „množstvo tovaru“ a „merná jednotka“

Ak je k tovarom podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona č. 222/2004 Z. z. vyhotovená faktúra o prijatej platbe a aj faktúra o dodaní týchto tovarov (napr. faktúra vyhotovená k prijatiu platby, ktorá je zaplatená vo výške 50 % ceny bez dane, a faktúra o dodaní tovarov, ktorou sa požaduje zvyšných 50 %), vyplní uvedené stĺpce platiteľ dane len jedenkrát, pričom do stĺpca „množstvo tovaru“ uvedie celkové množstvo tovaru, ktoré sa má dodať.

UPOZORNENIE k súhrnným faktúram v A.1. a A.2.

Ak súhrnná faktúra podľa § 75 ods. 1 zákona o DPH obsahuje údaje o viacerých samostatných dodaniach tovarov alebo služieb a prípadne o viacerých prijatých platbách, je potrebné uviesť súhrnne jeden základ dane (súčet základov dane samostatných dodaní a platieb), jednu sumu dane (súčet dane samostatných dodaní a platieb), príp. v členení podľa sadzieb dane.

Ak súhrnná faktúra obsahuje dodania tovarov alebo služieb uvádzané v A.2., pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti, súhrnne možno uviesť jeden základ dane a jednu sumu dane iba pri rovnakých druhoch tovarov alebo služieb, prípadne tovaroch s rovnakým 4 - miestnym číselným kódom SCS.

Do stĺpca „dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ sa uvedie len jeden dátum, a to deň poslednej daňovej povinnosti uvedený na faktúre alebo posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak ide o plnenia na základe dohody o platbách podľa § 75 ods. 2 zákona o DPH (platby nájomného, elektriny, vody,) uvedie sa ako dátum dodania tovaru alebo služby dátum uvedený v dohode o platbách.

UPOZORNENIE

Platiteľ dane, ktorý uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH pri dodaní stavebných prác a dodaní stavby alebo jej časti, pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov, uvádza údaje z vyhotovenej faktúry do stĺpca „identifikačné číslo pre daň odberateľa“, do stĺpca

„poradové číslo faktúry“, do stĺpca „dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ do stĺpca „základ dane v eurách“ a prípadne do stĺpca „kód opravy“. Ostatné stĺpce ostávajú prázdne, neuvádza sa v nich údaj „0“.

B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb

Údaje v B.1. a B.2. uvádza príjemca plnenia.

Prijaté faktúry, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7, 9 až 12 zákona o DPH

Ak príjemca plnenia nie je povinný mať faktúru na uplatnenie práva na odpočítanie dane podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, uvedie údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu o dodaní tovaru alebo služby (§ 78a ods. 3 zákona o DPH).

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa

Uvádza sa IČ DPH dodávateľa uvedené na faktúre. Ak IČ DPH dodávateľa na faktúre uvedené nie je, potom odberateľ kolónku nevyplní.

Príklad: SK9999999999, CZ9999999999.

Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu

Uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry. Poradové číslo sa uvedie tak, ako je uvedené na faktúre, t.

j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.

Príklad:

Z faktúry s poradovým číslom 1 - A/2021 sa do kontrolného výkazu uvedie 1-A/2021.

Ak príjemca plnenia nemá faktúru a má právo na odpočítanie dane na základe uvedenia prijatého plnenia v záznamoch, uvedie namiesto poradového čísla faktúry číselnú identifikáciu iného dokladu, napr. číslo zmluvy alebo interné číslo záznamu. Ak príjemca plnenia následne dostane faktúru, túto už neuvádza v kontrolnom výkaze.

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Z prijatej faktúry sa uvádza dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (dátum vzniku daňovej povinnosti). Uvádza sa 8 - miestne číslo bez medzier a znakov. Uvedie sa deň, mesiac a rok (DDMMRRRR).

Príklad: 04012021, 13022021.

V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu uvedie platiteľ dane dátum dodania tovaru = dátum nadobudnutia tovaru (nie vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru).

Základ dane v eurách

Uvádza sa základ dane uvedený na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa základ dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Základ dane sa uvádza tak, ako je uvedený na faktúre, s 2 desatinnými miestami.

Príklad: 100,53; 27,83.

Suma dane v eurách

Pri dodávkach tovarov alebo služieb, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti, sa uvádza základ dane uvedený na faktúre. Na vyplnenie kolónky suma dane v eurách si platiteľ dane zo základu dane vypočíta daň na výstupe. Napr. pri dodaní tovaru osobou identifikovanou

pre daň v inom členskom štáte platiteľovi dane v tuzemsku, kde základ dane na faktúre je 100 eur, je vypočítaná suma dane 20 eur (tento údaj na faktúre uvedený nie je).

Uvádza sa suma dane v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa suma dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Suma dane sa uvádza s 2 desatinnými miestami.

Príklad: 20,11; 2,78.

Sadzba dane

Uvádza sa základná sadzba dane 20 % alebo znížená sadzba dane 10 %. Ak prijatá faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa sadzba dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane.

Výška odpočítanej dane v eurách

Pri dodávkach tovarov alebo služieb, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti, sa uvádza výška odpočítanej dane, na ktorú má platiteľ dane nárok.

V prípade, že platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane v plnej výške, uvádza odpočítanie dane upravené príslušným koeficientom.

Ak príjemca plnenia nemá nárok na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH, uvedie údaj „0“.

Ak sa odpočítaná daň týka základnej sadzby dane a aj zníženej sadzby dane, uvedie sa odpočítavaná daň v dvoch riadkoch.

Výška odpočítanej dane sa uvádza s 2 desatinnými miestami.

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa

Poradové číslo faktúry

alebo číselná

identifikácia dokladu

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo

dátum prijatia platby

Základ dane

v eurách

Suma dane

v eurách

Sadzba dane

%

Výška odpočítanej dane v eurách

1

2

3

4

5

6

7

CZ9999999999

12021

04012021

100,53

20,11

20

20,11

CZ9999999999

12021

04012021

27,83

2,78

10

2,78

UPOZORNENIE k súhrnným faktúram v B.1.

Ak príjemca plnenia dostane súhrnnú faktúru od dodávateľa z iného členského štátu alebo tretieho štátu, pri uvádzaní údajov postupuje rovnako, ako je uvedené k uvádzaniu údajov zo súhrnných faktúr v A.1. a A.2.

Prijaté faktúry, z ktorých si príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období a ktoré boli vyhotovené platiteľom dane, ktorý je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa

Uvádza sa IČ DPH dodávateľa uvedené na faktúre. V postavení dodávateľa môže byť iba platiteľ dane, ktorému bolo pridelené IČ DPH v tuzemsku.

Príklad: SK9999999999.

Poradové číslo faktúry

Uvádza sa poradové číslo faktúry, ktoré je na faktúre uvedené dodávateľom tovaru alebo služby ako vyhotoviteľom faktúry. Poradové číslo sa uvedie tak, ako je uvedené na faktúre, t.

j. číselné znaky vrátane písmen a iných znakov, ako sú napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.

Príklad:

Z faktúry s poradovým číslom 1 - A/2021 sa do kontrolného výkazu uvedie 1-A/2021.

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Uvádza sa dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (dátum vzniku daňovej povinnosti). Uvádza sa 8 - miestne číslo bez medzier a znakov. Uvedie sa deň, mesiac a rok (DDMMRRRR).

Príklad: 04012021, 13022021.

Príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie dátum zaplatenia. Ak príjemca plnenia nemá informáciu o dátume prijatia bezhotovostnej platby dodávateľom, môže ako dátum zaplatenia uviesť dátum odpísania peňažných prostriedkov z bankového účtu príjemcu plnenia.

Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH a ktorý prijal tovar alebo službu od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie dátum zaplatenia. Ak príjemca plnenia nemá informáciu o dátume prijatia bezhotovostnej platby dodávateľom, môže ako dátum zaplatenia uviesť dátum odpísania peňažných prostriedkov z bankového účtu príjemcu plnenia.

Ak platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, skončí jej uplatňovanie alebo prestane byť platiteľom dane, uvedie dátum dodania tovaru alebo služby.

UPOZORNENIE

Príjemca plnenia, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, pri uplatnení odpočítania dane v súvislosti so skončením uplatňovania osobitnej úpravy podľa

§ 68d zákona o DPH u dodávateľa tovaru alebo služby, uvedie v stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ dátum dodania tovaru alebo služby za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane; platiteľ dane môže namiesto dátumu dodania tovaru alebo služby uviesť dátum vzniku daňovej povinnosti u dodávateľa.

Základ dane v eurách

Uvádza sa základ dane uvedený na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa základ dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Základ dane sa uvádza tak, ako je uvedený na faktúre, s 2 desatinnými miestami.

Príklad: 100,53; 27,83.

Ak príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, zaplatí len časť platby za tovar alebo službu, uvedie údaj pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

Suma dane v eurách

Uvádza sa suma dane uvedená na faktúre v členení podľa sadzieb dane. To znamená, že ak prijatá faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa suma dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Suma dane sa uvádza tak, ako je uvedená na faktúre, s 2 desatinnými miestami.

Príklad: 200,43; 15,89.

Ak príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, zaplatí len časť platby za tovar alebo službu, uvedie údaj pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

Sadzba dane

Uvádza sa základná sadzba dane 20 % alebo znížená sadzba dane 10 %. Ak prijatá faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane, a tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, uvedie sa sadzba dane v dvoch riadkoch; jedenkrát pre tovary podliehajúce základnej sadzbe dane, druhýkrát pre tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane. Príklad: 20, 10.

Výška odpočítanej dane v eurách

Uvádza sa výška odpočítanej dane, na ktorú má platiteľ dane nárok. V prípade, že platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane v plnej výške, uvádza odpočítanie dane upravené príslušným koeficientom. Odpočítaná daň sa uvádza s 2 desatinnými miestami.

Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)

Údaje v B.3.1. vypĺňa príjemca plnenia, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur.

Uvádza sa celková suma základov dane, celková suma dane a celková suma odpočítanej dane v eurách za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si zo zjednodušených faktúr uplatňuje platiteľ dane odpočítanie dane. Tieto celkové sumy sa uvádzajú s 2 desatinnými miestami.

Suma základov dane, dane a odpočítanej dane sa neuvádza v členení podľa sadzieb dane.

Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac)

Údaje v B.3.2. vypĺňa príjemca plnenia, ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac.

Uvádza sa celková suma základov dane, celková suma dane a celková suma odpočítanej dane v eurách v členení podľa identifikačného čísla každého dodávateľa za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si zo zjednodušených faktúr uplatňuje platiteľ dane odpočítanie dane. Tieto celkové sumy sa uvádzajú s 2 desatinnými miestami.

Suma základov dane, dane a odpočítanej dane sa neuvádza v členení podľa sadzieb dane.

C. Údaje z faktúr podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH (opravná faktúra) a údaje z opravných dokladov vyhotovených podľa § 25a zákona o DPH

C.1.

 1. Údaje z opravnej faktúry vyhotovenej platiteľom dane (dodávateľom) k faktúre uvedenej v A.1. alebo A.2.

 2. Údaje z opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) uplatňujúci opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH

 3. Údaje z opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH, ak po vyhotovení opravného dokladu prijal platbu

Údaje v C.1. uvádza dodávateľ tovaru alebo služby.

Poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu

Uvádza sa poradové číslo opravnej faktúry (vyhotovený dobropis alebo ťarchopis), ktorou sa znižuje základ dane alebo zvyšuje základ dane, uvedené dodávateľom tovaru alebo služby (resp. vyhotoviteľom faktúry v mene dodávateľa).

Uvádza sa poradové číslo opravného dokladu vyhotoveného platiteľom dane (dodávateľom), ktorý

 1. vykonal opravu základu dane z dôvodu, že mu príjemca plnenia úplne alebo čiastočne nezaplatil a táto pohľadávka sa stala nevymožiteľnou,

 2. vykonal opravu zníženého základu dane po prijatí platby.

Rozdiel základu dane v eurách

Uvádza sa rozdiel pôvodného a opraveného základu dane uvedený na opravnej faktúre, osobitne podľa sadzieb dane. Napr. ak pôvodný základ dane bol 100 eur, zľava z ceny poskytnutá dodávateľom odberateľovi bola 20 eur, uvádza sa rozdiel základu dane 20 eur so znamienkom mínus. Ak bola dodatočne zvýšená cena vystavením ťarchopisu o 20 eur, uvedie sa rozdiel základu dane 20 eur. Údaje sa uvedú bez medzier.

Príklad: -20, 20.

Ak platiteľ dane (dodávateľ) znižuje základ dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky, uvádza sumu, o ktorú znižuje základ dane uvedený na faktúre, ktorú vyhotovil k dodaniu tovaru alebo služby. Napr., ak odberateľ nezaplatil vôbec a základ dane bol uvedený na faktúre 100 eur, uvádza sa rozdiel základu dane 100 eur so znamienkom mínus.

Ak dôjde po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky následne k prijatiu platby, pri oprave zníženého základu dane sa uvádza rozdiel medzi opraveným základom dane a sumou, ktorú platiteľ dane (dodávateľ) prijal po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, zníženou o daň. Napr., ak platiteľ dane (dodávateľ) prijal 60 eur vrátane dane, opraví základ dane vo výške 50 eur (ak je plnenie so sadzbou dane 20 %) a uvedie tento rozdiel znamienkom plus. Údaje sa uvedú bez medzier.

Rozdiel sumy dane v eurách

Uvádza sa suma dane vypočítaná z rozdielu medzi pôvodným a opraveným základom dane, osobitne podľa sadzieb dane. Napr. ak pôvodný základ dane bol 100 eur, zľava z ceny poskytnutá dodávateľom odberateľovi bola 20 eur, rozdiel základu dane je 20 eur a rozdiel sumy dane je 4 eurá. Rozdiel sumy dane sa uvedie so znamienkom mínus. Údaje sa uvedú bez medzier.

Príklad: -4, 4.

Ak platiteľ dane (dodávateľ) znižuje základ dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky, uvádza sa suma dane zodpovedajúca rozdielu medzi pôvodným základom dane a zníženým základom dane. Ak bol základ dane uvedený na faktúre 100 eur a zníženie základu dane bolo 100 eur, rozdiel sumy dane predstavuje 10 eur (ak ide o plnenie so sadzbou dane 10 %) alebo 20 eur (ak ide o plnenie so sadzbou dane 20 %). Rozdiel sumy dane sa uvedie so znamienkom mínus.

Ak dôjde po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky následne k prijatiu platby, t. j. dôjde k následnej oprave zníženého základu dane, uvádza sa suma dane zodpovedajúca rozdielu medzi opraveným základom dane a sumou, ktorú platiteľ dane (dodávateľ) prijal po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, zníženou o daň. Ak platiteľ dane (dodávateľ) prijal 60 eur vrátane dane (plnenie so sadzbou dane 20 %), uvedie rozdiel sumy dane 10 eur so znamienkom plus. Údaje sa uvedú bez medzier.

UPOZORNENIE

Pri opravných faktúrach vyhotovených k faktúram podľa A.2. (§ 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH) platiteľ dane (dodávateľ) kolónku „rozdiel sumy dane v eurách“ a kolónku

„sadzba dane“ nevypĺňa.

Číselný kód SCS, druh tovaru a rozdiel množstva tovaru

Tieto kolónky vypĺňa len platiteľ dane (dodávateľ) pri opravných faktúrach vyhotovených k faktúram podľa A.2. (§ 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH).

Rozdiel množstva tovaru

Uvádza sa rozdiel množstva tovaru pri vyhotovených opravných faktúrach k dodávkam tovaru podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH. Napr. ak došlo k čiastočnému zrušeniu dodávky mobilných telefónov o 100 kusov, uvedie sa rozdiel množstva tovaru so znamienkom mínus, teda –100. Údaj sa uvádza bez medzery.

Ak ide o opravnú faktúru vyhotovenú k dodaniam rôznych tovarov, ktoré nepatria do rovnakého 4 – miestneho číselného kódu SCS, uvedie sa rozdiel pre každý druh tovaru osobitne. Údaje sa uvádzajú bez medzery.

Oprava základu dane podľa § 25a zákona o DPH

Túto kolónku vypĺňa len platiteľ dane (dodávateľ), ktorý znižuje základ dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky alebo ktorý vykonáva opravu zníženého základu dane po prijatí platby. V kolónke sa vyznačí „x“.

C.2.

 1. Údaje z opravnej faktúry prijatej platiteľom dane (príjemcom plnenia) k faktúre uvedenej v B.1. a B.2.

 2. Údaje z prijatého opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH

 3. Údaje z prijatého „dodatočného“ opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH, ak po oprave základu dane prijal platbu

Údaje v C.2. uvádza príjemca plnenia.

Poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu

Uvádza sa poradové číslo opravnej faktúry (prijatý dobropis alebo ťarchopis), ktorou sa znižuje základ dane alebo zvyšuje základ dane, uvedené dodávateľom tovaru alebo služby (resp. vyhotoviteľom faktúry v mene dodávateľa).

Uvádza sa poradové číslo opravného dokladu, ktorý vyhotovil dodávateľ

 1. pri oprave základu dane z dôvodu, že mu príjemca plnenia úplne alebo čiastočne nezaplatil a táto pohľadávka sa stala nevymožiteľnou,

 2. pri oprave zníženého základu dane po prijatí platby.

Rozdiel základu dane v eurách

Uvádza sa rozdiel pôvodného a opraveného základu dane uvedený na opravnej faktúre, osobitne podľa sadzieb dane. Napr. ak pôvodný základ dane bol 100 eur, zľava z ceny poskytnutá dodávateľom odberateľovi bola 20 eur, uvádza sa rozdiel základu dane 20 eur so znamienkom mínus. Ak bola dodatočne zvýšená cena vystavením ťarchopisu o 20 eur, uvedie sa rozdiel základu dane 20 eur. Údaje sa uvedú bez medzier.

Príklad: -20, 20.

Uvádza sa rozdiel základu dane uplatneného pri dodaní tovaru alebo služby a zníženého základu dane uvedený v opravnom doklade vyhotovenom platiteľom dane (dodávateľom) podľa § 25a zákona o DPH. Napr., ak pôvodný základ dane je 100 eur a znížený základ dane je 20 eur, uvedie sa rozdiel vo výške 80 eur so znamienkom mínus.

Ak príjemca plnenia po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky zaplatí časť pohľadávky a dodávateľ vyhotoví doklad o oprave zníženého základu dane, uvedie príjemca plnenia rozdiel medzi opraveným základom dane a sumou, ktorú zaplatil dodávateľovi, zníženou o daň, a to so znamienkom plus. Údaje sa uvedú bez medzier.

Rozdiel sumy dane v eurách

Uvádza sa suma dane vypočítaná z rozdielu medzi pôvodným a opraveným základom dane, osobitne podľa sadzieb dane. Napr. ak pôvodný základ dane bol 100 eur, zľava z ceny poskytnutá dodávateľom odberateľovi bola 20 eur, rozdiel základu dane je 20 eur, rozdiel sumy dane je 4 eurá. Rozdiel sumy dane sa uvedie so znamienkom mínus. Údaje sa uvedú bez medzier.

Príklad: -4, 4.

Uvádza sa suma dane vypočítaná z rozdielu medzi pôvodným základom dane a opraveným (zníženým) základom dane uvedeného v opravnom doklade vyhotovenom platiteľom dane (dodávateľom) podľa § 25a zákona o DPH. Napr., ak pôvodný základ dane je 100 eur a znížený základ dane je 20 eur, uvedie sa suma dane vypočítaná z 80 eur, t. j. suma dane je 16 eur. Suma dane sa uvedie so znamienkom mínus.

Ak príjemca plnenia po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky zaplatí celkom alebo sčasti pohľadávku a dodávateľ vyhotoví doklad o oprave zníženého základu dane, uvedie sumu dane zodpovedajúcu sume, ktorú zaplatil dodávateľovi. Sumu dane uvádza so znamienkom plus. Údaje sa uvedú bez medzier.

Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách

Uvádza sa rozdiel sumy odpočítanej dane v eurách. Ak napr. pôvodný odpočet dane z pôvodného základu dane 100 eur bol uplatnený vo výške 20 eur a po poskytnutí zľavy sa základ dane znížil o 20 eur, uvedie rozdiel odpočítanej dane 4 eurá so znamienkom mínus. Údaje sa uvedú bez medzier.

Príklad: -4.

UPOZORNENIE k uvádzaniu údaja „0“ v kontrolnom výkaze

Ak platiteľ dane nemá k dispozícii faktúru a je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH, uvedie v C.2. v príslušných stĺpcoch, ktoré musia byť vyplnené (napr. poradové číslo opravnej faktúry), údaj „0“.

UPOZORNENIE k C.1. a C.2.

Platiteľ dane, ktorý uvádza v C.1. (dodávateľ) a v C.2. (odberateľ) vyhotovený/prijatý doklad, ktorým sa mení pôvodná faktúra, tzv. „opravnú faktúru“ (§ 71 ods. 2 zákona o DPH), uvádza všetky čísla pôvodných faktúr, ak sa „opravnou faktúrou“ menia údaje viacerých

pôvodných faktúr. Poradové číslo každej pôvodnej vyhotovenej faktúry uvedie platiteľ dane v každom riadku samostatne, pričom ostatné príslušné stĺpce C.1. alebo C.2. vypĺňa pre každú pôvodnú vyhotovenú faktúru zvlášť. Stĺpce „rozdiel základu dane v eurách“ a „rozdiel sumy dane v eurách“ vypĺňa tak, že príslušný rozdiel základu dane a sumy dane v eurách uvedie pre každú pôvodnú vyhotovenú faktúru osobitne.

Ak by bol pre platiteľa dane tento postup administratívne náročný (ak ide napr. o opravné faktúry vyhotovené k množstevným zľavám), uvedie platiteľ dane v stĺpci „poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry“ namiesto poradových čísel všetkých pôvodných vyhotovených faktúr len poradové číslo poslednej pôvodnej vyhotovenej faktúry, ku ktorej je vydaný opravný doklad.

Ak je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť opravný doklad podľa § 25a ods. 7 zákona o DPH, uvádza sa v C.1. a C.2. údaj o poradovom čísle pôvodnej faktúry, aj keď sa opravným dokladom údaje v tejto pôvodnej faktúre nemenia.

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v A., pri ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň

Údaje v D.1. a D.2. uvádza dodávateľ tovaru alebo služby.

1. Údaje o obratoch evidovaných pokladnicou e-kasa klient

Uvádza sa celková suma obratov (vrátane opráv základu dane) v eurách za príslušné zdaňovacie obdobie za všetky pokladnice e-kasa klient platiteľa dane (ide o celkovú sumu obratov z pokladníc e-kasa klient). Celková suma obratov sa uvádza s 2 desatinnými miestami.

2. Údaje o dodaní tovarov alebo služieb, ktoré sa neevidujú pokladnicou e-kasa klient Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách

Uvádza sa suma základov dane o dodaniach tovarov alebo služieb platiteľom dane, pri ktorých nie je povinnosť vyhotoviť faktúru, platiteľ dane je však osobou povinnou platiť daň. Suma základov dane sa uvádza v členení podľa sadzieb dane s 2 desatinnými miestami.

Do D.2. platiteľ dane zahrnie aj

 • celkové údaje o oprave základu dane podľa § 25 zákona o DPH (napr. z dôvodu zníženia ceny za dodanie tovaru alebo služby),

 • celkové údaje o oprave základu dane podľa § 25a zákona o DPH (zníženie základu dane v prípade nevymožiteľnej pohľadávky a zvýšenie základu dane v prípade prijatia platby po vykonaní opravy základu dane a dane),

 • celkové údaje o oprave základu dane podľa § 65 ods. 10 a 11 zákona o DPH (ak platiteľ dane uplatňuje osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry).

Celková suma dane v eurách

Uvádza sa suma dane prislúchajúca k celkovej sume základov dane v členení podľa sadzieb dane s 2 desatinnými miestami.

Do D.2. platiteľ dane zahrnie aj

 • celkové údaje o oprave dane na základe opravy základu dane podľa § 25 zákona o DPH (napr. z dôvodu zníženia ceny za dodanie tovaru alebo služby),
 • celkové údaje o oprave dane na základe opravy základu dane podľa § 25a zákona o DPH (zníženie základu dane a dane v prípade nevymožiteľnej pohľadávky a zvýšenie základu dane a dane v prípade prijatia platby po vykonaní opravy základu dane a dane),
 • celkové údaje o oprave dane na základe opravy základu dane podľa § 65 ods. 10 a 11 zákona o DPH (ak platiteľ dane uplatňuje osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry).
 • UPOZORNENIE k uvádzaniu údaja „0“ v kontrolnom výkaze

Ak platiteľ dane vypĺňa D.1. a D.2. a za zdaňovacie obdobie nemá dodania tovarov alebo služieb v zníženej sadzbe dane (alebo naopak v základnej sadzbe dane), v stĺpcoch, ktoré prináležia zníženej sadzbe dane (príp. základnej sadzbe dane), uvedie údaj „0“.

IV. Oprava údajov v kontrolnom výkaze Opravný kontrolný výkaz

Ak platiteľ dane zistí, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, môže pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu podať opravný kontrolný výkaz. V opravnom kontrolnom výkaze uvádza všetky správne údaje. Podaný opravný kontrolný výkaz nahrádza riadny kontrolný výkaz, pričom na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada. Ak platiteľ dane podáva opravný kontrolný výkaz, vyznačí na prvej strane tlačiva v kolónke druh kontrolného výkazu „x“ v políčku opravný kontrolný výkaz.

Dodatočný kontrolný výkaz

Ak platiteľ dane zistí po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje v podanom kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne (napr. nesprávne opísané údaje z faktúr), podá dodatočný kontrolný výkaz. Za každý opravovaný kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok podáva samostatný dodatočný kontrolný výkaz. Ak platiteľ dane podáva dodatočný kontrolný výkaz, vyznačí na prvej strane tlačiva v kolónke druh kontrolného výkazu

„x“ v políčku dodatočný kontrolný výkaz. V poslednom stĺpci príslušného riadku vyznačí príslušným kódom opravu, a to kódom 1 storno údajov a kódom 2 správne a doplnené údaje.

Údaje v dodatočnom kontrolnom výkaze

1. Zmena údajov oproti údajom uvedeným v podanom kontrolnom výkaze (platiteľ dane uviedol v kontrolnom výkaze nesprávne údaje)

Ak platiteľ dane nesprávne uviedol údaj/e v ktoromkoľvek stĺpci v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3.1, B.3.2., C.1., C.2., D.1. alebo D.2. postupuje takto:

Uvedie pôvodné nesprávne údaje v celom riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 1, t. j. storno údajov. Zároveň uvedie nanovo všetky správne údaje v každom stĺpci (nové opravené a správne údaje) príslušného riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 2.

Príklad opravy nesprávne uvedeného základu dane v A.2.:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa

Poradové číslo faktúry

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Základ dane v eurách

Číselný kód tovaru (tovar podľa § 69

ods. 12 písm. f) a g) zákona)

Druh tovaru (tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a

i) zákona)

Množstvo tovaru (tovar podľa § 69

ods. 12 písm. f) až

i) zákona

Merná jednotka

Kód opravy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SK3333333333

3/50/2021

11012021

10000

1004

 

200

t

1

SK3333333333

3/50/2021

11012021

50000

1004

 

200

t

2

Príklad opravy nesprávne uvedenej sadzby dane v A.1. v prípade, že ide o faktúru o dodaní tovarov podliehajúcich rôznym sadzbám dane:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa

Poradové číslo faktúry

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Základ dane v eurách

Suma dane v eurách

Sadzba dane %

Kód opravy

1

2

3

4

5

6

7

SK9999999999

042021/A

27012021

10000

2000

20

1

SK9999999999

042021/A

27012021

3 000

300

10

1

SK9999999999

042021/A

27012021

13 000

2 600

20

2

Príklad opravy nesprávne uvedeného 4 - miestneho číselného kódu SCS v A.2. v prípade, že ide o faktúru o dodaní tovarov s rôznymi 4 - miestnymi číselnými kódmi SCS

Identifikačné číslo pre daň odberateľa

Poradové číslo faktúry

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Základ dane v eurách

Číselný kód tovaru (tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a

g) zákona)

Druh tovaru (tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a

i) zákona)

Množstvo tovaru (tovar podľa

§ 69 ods. 12 písm. f) až

i) zákona

Merná jednotka

Kód opravy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SK3333333333

280421

20012021

10000

1006

 

400

t

1

SK3333333333

280421

20012021

10000

1004

 

200

t

1

SK3333333333

280421

20012021

20000

1006

 

600

t

2

2. Platiteľ dane uviedol v kontrolnom výkaze údaje, ktoré tam nemali byť uvedené (omylom uvedené)

Ak platiteľ dane uviedol v riadnom kontrolnom výkaze údaje (faktúru), ktoré tam nemali byť uvedené (v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3.1., B.3.2., C.1., C.2., D.1. alebo D.2.), uvedie pôvodné údaje v celom riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 1, t. j. storno údajov.

Príklad omylom uvedenej faktúry v A.2.:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa

Poradové číslo faktúry

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Základ dane v eurách

Číselný kód tovaru (tovar podľa § 69 ods.

12 písm.

f) a g) zákona)

Druh tovaru (tovar podľa § 69 ods.

12 písm.

h) a i) zákona)

Množstvo tovaru (tovar podľa § 69

ods. 12 písm. f) až

i) zákona

Merná jednotka

Kód opravy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SK3333333333

280421

20012021

10000

1006

 

400

t

1

3.Platiteľ dane neuviedol v kontrolnom výkaze faktúru, ktorá tam mala byť uvedená

Ak v riadnom kontrolnom výkaze nebola uvedená faktúra, uvedie platiteľ dane údaje do všetkých stĺpcov príslušného riadku (v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3.1, B.3.2., C.1., C.2., D.1. alebo D.2.) a v poslednom stĺpci „kód opravy“ vyznačí druh opravy kódom 2.

Príklad doplnenia pôvodne neuvedenej faktúry v A.2.:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa

Poradové číslo faktúry

Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Základ dane

v eurách

Číselný kód tovaru (tovar podľa § 69 ods.

12

písm. f)

a g) zákona)

Druh tovaru (tovar podľa § 69 ods.

12

písm.

h) a i) zákona)

Množstvo tovaru (tovar podľa § 69 ods.

12 písm.

f) až i) zákona

Merná jednotka

Kód opravy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SK3333333333

280421

20012021

10000

1006

 

800

t

2

Príklad k dodatočnému kontrolnému výkazu:

Platiteľ dane dodal tovar 20. apríla. V tento deň vznikla daňová povinnosť. Platiteľ dane bol povinný vyhotoviť faktúru do 5. mája, avšak faktúru vyhotovil o dva mesiace neskôr - 5. júla. Keďže faktúru nevyhotovil, neuviedol ju do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie apríl. Platiteľ dane zahrnul dodanie tovaru do daňového priznania za zdaňovacie obdobie apríl. Do kontrolného výkazu za apríl faktúru nezahrnul, lebo nebola vyhotovená. V júli je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie apríl, kde uvedie údaje z faktúry vyhotovenej v júli a uvedie kód opravy 2.

Použité skratky:

IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty SCS – Spoločný colný sadzobník

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.