Neziskové organizácie - jednoduché účtovníctvo - vzory tlačív (2019, 2018, 2017, 2016, 2015)

Stiahnite si editovateľné vzory tlačív pre neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. Nájdete tu účtovnú závierku, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch spolu s vysvetlivkami.

Dátum publikácie:22. 3. 2016
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Jednoduché účtovníctvo
Právny stav od:22. 3. 2016

Účtovná závierka (§ 25 opatrenia č. MF/24975/2010-74)

(1) Účtovná závierka sa zostavuje podľa § 17 zákona.

(2) Údaje z účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

(3) Účtovná závierka sa ukladá v registri účtovných závierok v lehote

a) na podávanie daňového priznania, ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie,

b) ustanovenej osobitným predpisom,35) ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom alebo

c) do šiestich mesiacov od konca účtovného obdobia, za ktoré sa ukladá, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona.

(4) Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú jednotlivé položky príjmov a výdavkov v členení podľa druhov za nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

(5) Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa uvádzajú jednotlivé položky majetku a záväzkov v členení za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

Vysvetlivky k účtovnej závierke

1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vypĺňa podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2. Identifikátor SID sa vypĺňa, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

3. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vypĺňa, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

4. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

5. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

Príjmy

1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného denníka v členení podľa § 9 ods. 12 písm. d).

2. V riadku 2 sa uvádzajú najmä príjmy z nájmu, úroky z peňažných vkladov a výnosy z cenných papierov; ak tieto príjmy podliehajú zdaňovaniu, vykazujú sa v stĺpci 2.

3. V riadku 5 sa uvádzajú príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu (§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

4. V riadku 14 sa uvádzajú údaje len účtovnej jednotky, ktorá je spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov).

5).

Výdavky

1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného denníka v členení podľa § 9 ods. 12 písm. e).

2. V riadku 19 sa uvádzajú aj preddavky na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti podľa toho, či ide o zdaňovanú činnosť alebo nezdaňovanú činnosť.

3. V riadku 20 sa uvádzajú dary a príspevky iným právnickým osobám a fyzickým osobám.

4. V riadku 24 sa uvádzajú ostatné výdavky okrem dane z príjmov, ktorá sa vykazuje v riadku 27.

5. V riadku 26 sa uvádza výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za účtovné obdobie pred zdanením.

6. V riadku 27 stĺpci 4 sa uvádza uhradená daň z príjmov vrátane dane vyberanej zrážkou.

Majetok

1. V riadkoch 1 a 2 sa uvádzajú údaje z knihy dlhodobého majetku v zostatkových cenách, pri dlhodobom majetku v obstarávaní sa vykazuje v obstarávacej cene zaúčtovanej ku

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

2. V riadkoch 3 a 10 sa uvádzajú údaje z knihy finančného majetku.

3. V riadku 4 sa uvádzajú údaje z knihy zásob.

4. V riadku 5 sa uvádza údaj o zostatku z knihy pohľadávok.

5. V riadku 6 sa uvádza údaj o zostatku z pokladničnej knihy.

6. V riadku 7 sa uvádzajú údaje z knihy cenín.

7. V riadku 8 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v stĺpci príjem, uvedie sa do výkazu so znamienkom „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v stĺpci výdavok, uvedie sa do výkazu so znamienkom „-“.

8. V riadku 9 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka.

Záväzky

1. V riadku 13 sa uvádza konečný zostatok z knihy sociálneho fondu.

2. V riadku 14 sa uvádza konečný zostatok z knihy fondu prevádzky, údržby a opráv.

Použité skratky:

SID - rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo organizácie

SK NACE - kód hlavnej činnosti

Č. r. - číslo riadku

r. - riadok

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 472/2010 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a účtovnej závierke pre nepodnikateľské subjekty - JÚ

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.