Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Lehotu na podanie daňového priznania podľa § 49 odseku 2 si v súlade s odsekom 3 zákona o dani z príjmov môže daňovník sám predĺžiť na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania.

Dátum publikácie:25. 1. 2020
Autor:Finančná správa SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Daňové orgány; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Právny stav od:1. 1. 2018
Právny stav do:31. 12. 2020

Oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania sa od 1. januára 2018 podáva na tlačive, ktorého vzor určilo a uverejnilo finančné riaditeľstvo v znení účinnom od 1. januára 2018. Toto tlačivo je spoločné pre fyzické osoby a pre právnické osoby a je platné aj v roku 2020 pre oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2019.

Daňovník, ktorý je povinný komunikovať elektronicky, je povinný aj oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania odoslať elektronicky.

 

Tlačivo na stiahnutie: Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

 

Lehotu na podanie daňového priznania podľa § 49 odseku 2 si v súlade s odsekom 3 zákona o dani z príjmov (ďalej len "zákon") môže daňovník sám predĺžiť na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania. Výnimku predstavujú daňovníci v konkurze alebo v likvidácii, ktorí naďalej ak chcú predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, musia podať žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2.

Predĺženie sa týka najviac troch celých kalendárnych mesiacov. Ak súčasť zdaniteľných príjmov daňovníka tvoria aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, lehota sa predĺži podaním oznámenia najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Daňovník v oznámení uvádza novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná.

Vysvetlivky k vyplneniu oznámenia:

1) Daňovníkovi v konkurze alebo daňovníkovi v likvidácii môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov len na základe žiadosti správcu konkurznej podstaty alebo daňovníka v likvidácii podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona.

Ak má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby dedič podľa § 49 ods. 4 a 5 zákona, správca dane môže lehotu na jeho podanie predĺžiť len na základe žiadosti dediča podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 4 a 5 zákona.

2) Uvedie sa zdaňovacie obdobie, kalendárny rok u fyzickej osoby alebo kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné zdaňovacie obdobie u právnickej osoby, za ktoré sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania na základe oznámenia daňovníka.

3) Ak daňovník zistí, že v podanom oznámení uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, podá nové oznámenie, v ktorom uvedie správne údaje. Ak sa daňovník rozhodne, že daňové priznanie podá v inej (predĺženej) lehote, do uplynutia lehoty podľa § 49 ods. 2 zákona môže podať nové oznámenie, v ktorom uvedie novú (predĺženú) lehotu. Skutočnosť, že oznámenie podáva z týchto dôvodov, vyznačí krížikom a uvedie dátum podania predchádzajúceho oznámenia.

4) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Fyzická osoba uvedie adresu pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa v zdaňovacom období obvykle zdržiavala. Právnická osoba uvedie umiestnenie stálej prevádzkarne alebo organizačnej zložky.

5) Daňovník uvedie novú (predĺženú) lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v ktorej je aj daň splatná, napr. 30.04., 31.05. alebo 30.06., resp. ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí aj 31.07., 31.08. alebo 30.09.

 

Pozn. redakcie: § 49 ods. 3 písm. a), b) ZDP

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančná správa SR

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.