Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 o dani z príjmov

Daňovník je povinný predložiť uvedené tlačivo v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, a to osobitne za každú závislú osobu, ktorá je účastníkom kontrolovanej transakcie, ktorá podmienila vykonanie korešpondujúcej úpravy základu dane.

Dátum publikácie:20. 1. 2021
Autor:Finančná správa SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Daňové orgány; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Právny stav od:1. 1. 2021

Daňovník je povinný predložiť uvedené tlačivo v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, a to osobitne za každú závislú osobu, ktorá je účastníkom kontrolovanej transakcie, ktorá podmienila vykonanie korešpondujúcej úpravy základu dane.

Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 ZDP sa skladá z troch oddielov:

I. oddiel oznámenia obsahuje údaje o daňovníkovi, ktorý vykonal korešpondujúcu úpravu základu dane (zníženie základu dane):

- identifikácia daňovníka,

- vyznačenie, či daňovník v príslušnom zdaňovacom období čerpal úľavu na dani ako príjemca investičnej pomoci podľa § 30a ZDP alebo ako príjemca investičných stimulov podľa § 30b ZDP.

II. oddiel oznámenia obsahuje údaje o závislej osobe, ktorá je druhou stranou kontrolovanej transakcie a ktorá v príslušnom zdaňovacom období podliehala primárnej úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP (zvýšenie základu dane):

- identifikácia závislej osoby,

- vyznačenie, či v príslušnom zdaňovacom období závislá osoba čerpala úľavu na dani ako príjemca investičnej pomoci podľa § 30a ZDP alebo ako príjemca investičných stimulov podľa § 30b ZDP.

III. oddiel oznámenia obsahuje sumu korešpondujúcej úpravy základu dane zodpovedajúcej primárnej úprave závislej osoby uvedenej v II. oddiele oznámenia.

Pri povolení korešpondujúcej úpravy základu dane týkajúcej sa cezhraničných transakcií, ktorej povolenie je vždy v kompetencii správcu dane, ide o riešenie daňových otázok v medzinárodných daňových vzťahoch v súvislosti s daňami z príjmov. Je teda potrebné vychádzať zo zákona o dani z príjmov a z daňového poriadku a rovnako aj prihliadať na medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná (predovšetkým ide o zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia).

Ako výkladový prostriedok v prípade korešpondujúcich úprav základu dane môže poslúžiť najmä Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správy daní v časti C – Korešpondujúce úpravy a procedúra vzájomných dohôd kapitoly IV Administratívne prístupy k predchádzaniu a riešeniu sporov transferového oceňovania.

Nevyhnutnou podmienkou pre povolenie korešpondujúcej úpravy základu dane je preskúmanie, či primárna úprava základu dane závislej osoby bola v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1 ZDP.

Pri korešpondujúcej úprave ide o úpravu základu dane pre­pojenej spoločnosti smerom nadol (zníženie základu dane) s cieľom dosiahnuť spravodlivé rozdelenie zisku medzi dvomi závislými osobami v súlade s primárnou úpravou a zamedziť pritom dvojitému zdaneniu.

Ustanovenie zákona k povoleniu korešpondujúcej úpravy základu dane nezakladá pre slovenského správcu dane povinnosť, ale vymedzuje možnosť povoliť korešpondujúcu úpravu základu dane.

Pri korešpondujúcej úprave základu dane ide zvyčajne o neúčtovnú úpravu, ktorá nesmie byť vykonaná automaticky. Do úvahy je potrebné vziať aj fakt, že primárnu úpravu môže v značnej miere ovplyvniť subjektívne posúdenie daňovníka alebo správcu dane, ktorý ju vykonal. Ide o zložitý proces posudzovania správnosti a opodstatnenosti primárnej úpravy, pričom hlavný dôraz musí byť kladený na zodpovedanie otázky, či primárna úprava bola skutočne vykonaná v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Korešpondujúcu úpravu základu dane daňovníka v SR na základe žiadosti daňovníka povoľuje miestne príslušný správca dane. Daňovník spolu so žiadosťou o povolenie úpravy základu dane správcovi dane predkladá údaje o vykonaní primárnej úpravy základu dane u tuzemskej alebo zahraničnej závislej osoby. Spolu so žiadosťou správcovi dane predkladá aj dokumentáciu o transferovom oceňovaní [§ 18 ods. 1 a ods. 13 písm. a) ZDP].

Dokumentácia o transferovom oceňovaní slúži správcovi dane pri posudzovaní žiadosti o povolenie korešpondujúcej úpravy základu dane ako východisko pri preverení správnosti a opodstatnenosti primárnej úpravy a jej súladu s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1.

Správca dane na základe komplexného posúdenia podkladov k požadovanej korešpondujúcej úprave základu dane písomne oznámi daňovému subjektu povolenie alebo zamietnutie korešpondujúcej úpravy základu dane.

Pri cezhraničných transakciách závislých osôb povolenie korešpondujúcej úpravy zvyčajne nezamedzí úplne ekonomickému dvojitému zdaneniu. Dôvodom sú napr. rozdiely v sadzbách dane, nepovolenie korešpondujúcej úpravy v požadovanom rozsahu alebo jej úplné zamietnutie.

V prípade cezhraničných transakcií závislých osôb môže pre daňovníka z jedného alebo obidvoch zmluvných štátov riešenie problému v súvislosti so zamedzením dvojitého ekonomického zdanenia predstavovať procedúra vzájomných dohôd, pri ktorej je potrebné dodržať zložitý a pomerne časovo náročný procedurálny postup. Podľa § 160 ods. 4 daňového poriadku je na vykonávanie procedúr vzájomných dohôd zmocnené Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré môže rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia, ak ide o daňové subjekty so sídlom alebo bydliskom mimo územia SR a vo vzťahu k cudzine vykonať opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti alebo odvetné opatrenia na účely vzájomného daňového vyrovnania.

Pod Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov (ďalej Arbitrážny dohovor) spadajú prípady, keď správca dane v jednom členskom štáte Európskej únie vykonal primárnu úpravu základu dane u jedného podniku/člena nadnárodnej skupiny, pričom správca dane v druhom členskom štáte Európskej únie u druhého člena/podniku tejto nadnárodnej skupiny nepovolil vykonať primeranú korešpondujúcu úpravu. Riešenie korešpondujúcej úpravy základu dane, ktorá spadá pod Arbitrážny dohovor, je v kompetencii Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Poznámka

Korešpondujúca úprava základu dane môže, ale nemusí byť súčasťou procedúry vzájomných dohôd. Ak je súčasťou procedúry vzájomných dohôd, môže dôjsť aj k takej situácii, že daňová správa, ktorá vykonala primárnu úpravu základu dane, bude súhlasiť so znížením alebo eliminovaním primárnej úpra­vy v rámci procesu konzultácií so správou daní, ktorej by sa týkala úprava základu dane prepojenej spoločnosti a korešpondujúca úprava môže byť menšieho rozsahu alebo vôbec k nej nemusí dôjsť.

V prípade cezhraničných transakcií závislých osôb, ktoré spadajú pod Arbitrážny dohovor, musí dôjsť k dohode zúčastnených strán.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zi ods. 2 ZDP sa ustanovenie § 17 ods. 6 v novelizovanom znení použije v daňovom priznaní podanom v roku 2017.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančná správa SR

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.