Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje za zdaňovacie obdobie roka 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Dátum publikácie:4. 1. 2021
Autor:Ministerstvo financií SR
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Miestne poplatky; Správa daní a poplatkov; Správne poplatky; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo; Odpadové hospodárstvo / Správa odpadového hospodárstva
Právny stav od:1. 1. 2015

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon")

ZÁHLAVIE PRIZNANIA

Poučenie je spoločné pre fyzickú osobu (ďalej len „FO") a právnickú osobu (ďalej len „PO")

Druh priznania - označte, o aký druh priznania ide - priznanie alebo čiastkové priznanie alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti alebo opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.

Na rok - vyplňte rok, na ktorý podávate priznanie.

 

I. oddiel - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Označte, o akého daňovníka ide. K jednotlivým riadkom:

01 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum narodenia.

02 - IČO - uveďte identifikačné číslo daňovníka, ak priznanie podáva FO - podnikateľ alebo PO.

03 - Právna forma - uveďte číselný kód právnej formy PO z tabuľky na konci tohto poučenia.

04 - Priezvisko - uveďte priezvisko daňovníka, ktoré má právo a zároveň povinnosť používať. Zahraničné osoby, ktoré majú zložené priezviská, uvedú priezvisko podľa cestovného pasu.

05 - Meno - uveďte meno v súlade s rodným alebo krstným listom. Zahraničné osoby uvedú meno v súlade s cestovným pasom.

06 - Titul - uveďte akademický titul, ktorého je daňovník nositeľom podľa platných právnych predpisov.

07 - Obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena - uveďte názov alebo obchodné meno PO ako je uvedené v uznesení, resp. výpise z Obchodného registra alebo dodatok obchodného mena FO - podnikateľa uvedené v uznesení, resp. výpise z Obchodného registra, prípadne v Živnostenskom registri.

08 až 14 - Adresa trvalého pobytu FO alebo sídlo PO, Ulica a číslo, PSČ, Obec, Štát, Číslo telefónu, E-mailová adresa - uveďte údaje vzťahujúce sa k trvalému pobytu daňovníka alebo k sídlu alebo miestu podnikania, ak ide o FO - podnikateľa alebo PO.

15 až 26 - Údaje o oprávnenej osobe na podanie priznania za FO alebo PO - uveďte priezvisko, meno, titul, obchodné meno alebo názov, právny vzťah k PO, adresu trvalého pobytu alebo sídlo oprávnenej osoby, ulicu a číslo, PSČ, obec, štát, číslo telefónu a e-mailovú adresu v prípade, že priznanie podáva za daňovníka na to oprávnená osoba.

 

II. oddiel - PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z pozemkov

V tomto oddiele uveďte údaje o pozemkoch na území Slovenskej republiky (§ 6 ods. 1 zákona), ktoré podliehajú dani z pozemkov. Pre uvedenie výmery, druhu a lokalizácie pozemku je smerodajný údaj z katastra nehnuteľností. V prípade pozemku evidovaného v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, podlieha dani z pozemkov tá časť pozemku, ktorá nie je zastavaná stavbou. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

Pri väčšom počte pozemkov je potrebné údaje o jednotlivých druhoch pozemkov uvádzať na ďalších prílohách tohto oddielu. Dani z pozemkov nepodliehajú porasty na pozemkoch.

K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo FO - podnikateľa alebo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum narodenia.

03 - Obec - uveďte názov obce, na území ktorej sa pozemok nachádza.

04 - Druh pozemku - uveďte druh pozemku podľa jeho evidencie v katastri nehnuteľností okrem stavebného pozemku (nie je evidovaný v katastri nehnuteľností). V prípade lesného pozemku je pre jeho zaradenie určujúci program starostlivosti o lesy. Faktický stav - skutočné využívanie pozemku pre účely dane z pozemkov nemá právny význam. Veľké písmeno abecedy, podľa nižšie uvedeného označenia jednotlivých druhov pozemkov, uveďte pri vyplňovaní tohto oddielu v tabuľke pod riadkami.

A - orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, B - trvalé trávnaté porasty, C - záhrady,

D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

E - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

F - zastavané plochy a nádvoria,

G - stavebné pozemky,

H - ostatné plochy.

05 - Hodnota pozemku určená znaleckým posudkom - uveďte, či spolu s priznaním predkladáte znalecký posudok, z ktorého sa pri výpočte dane z pozemkov použije hodnota pozemku (pri týchto druhoch pozemkov - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy. Znalecký posudok sa akceptuje aj pri týchto druhoch pozemkov - orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, ak v prílohe č. 1 zákona je ustanovená nulová hodnota pozemku).

06 - Právny vzťah - označte právny vzťah k pozemku.

07 - Spoluvlastníctvo - označte, o aké spoluvlastníctvo ide.

08 - Rodné číslo manžela/manželky - vyplňte, ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

09 - Počet spoluvlastníkov - uveďte celkový počet spoluvlastníkov pozemku.

10 - Spoluvlastník určený dohodou - uveďte „áno", ak ste z počtu spoluvlastníkov uvedených v riadku 09 splnomocnený na podanie priznania aj za ostatných, resp. „nie", ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť pozemku (svoj spoluvlastnícky podiel).

Tabuľka pod riadkami

- Názov katastrálneho územia - uveďte názov katastrálneho územia, v ktorom sa pozemok nachádza.

- Číslo parcely - uveďte číslo parcely z katastra nehnuteľností.

- Výmera pozemku - uveďte skutočnú výmeru označeného druhu pozemku v m2 na tej parcele, ktorej číslo ste uviedli v stĺpci „Číslo parcely". U spoluvlastníkov sa uvedie výmera pozemku podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu. Pri zastavanej ploche a nádvorí, uveďte výmeru pozemku po odpočítaní výmery skutočne zastavanej plochy stavbami, ktoré podliehajú dani zo stavieb a dani z bytov.

- Druh pozemku - uveďte písmeno podľa označenia druhu pozemku z riadku 04.

- Spôsob využitia pozemku - vyplňte, ak na pozemok bolo vydané povolenie na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu (napr. štrku, piesku, bahna a pod.) alebo sa na pozemku nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie (fotovoltická elektráreň), transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb.

- Dátum vzniku daňovej povinnosti - vyplňte, ak podávate priznanie (čiastkové priznanie) k dani z pozemkov za pozemok, ktorý ste nadobudli v priebehu roka vydražením alebo dedením.

- Dátum zániku daňovej povinnosti - vyplňte, ak podávate čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 

III. oddiel - PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň zo stavieb

V tejto časti sa uvádzajú údaje o stavbách, ktoré sú predmetom dane zo stavieb. Údaje k dani zo stavieb za každú stavbu sa uvedú na samostatnej prílohe tohto oddielu.

Stavba slúžiaca na jeden účel

K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo FO - podnikateľa alebo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum narodenia.

03 - Obec - uveďte názov obce, na území ktorej sa stavba nachádza.

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné - uveďte názov ulice a číslo domu, na ktorej sa označený druh stavby nachádza a pridelené súpisné číslo stavby. Ak uvádzate údaje za súhrn stavieb s rôznymi súpisnými číslami (napr. bytové domy), uveďte v tomto riadku jedno z nich a ostatné uveďte spolu k názvom ulice dolu v poznámke na tomto liste.

06 - Názov katastrálneho územia - uveďte názov katastrálneho územia, v ktorom sa označený druh stavby nachádza.

07- Číslo parcely - uveďte číslo parcely, na ktorej sa označený druh stavby nachádza.

08 - Právny vzťah - označte právny vzťah k stavbe.

09 - Spoluvlastníctvo - označte, o aké spoluvlastníctvo ide.

10 - Rodné číslo manžela/manželky - vyplňte, ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

11 - Počet spoluvlastníkov - uveďte celkový počet spoluvlastníkov označeného druhu stavby.

12 - Spoluvlastník určený dohodou - uveďte „áno", ak ste z počtu spoluvlastníkov uvedených v riadku 11 splnomocnený na podanie priznania aj za ostatných, resp. „nie", ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť stavby (svoj spoluvlastnícky podiel).

13 - Dátum vzniku daňovej povinnosti - vyplňte, ak podávate priznanie (čiastkové priznanie) k dani zo stavieb za stavbu, ktorú ste nadobudli v priebehu roka vydražením alebo dedením.

14 - Dátum zániku daňovej povinnosti - vyplňte, ak podávate čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

15 - Predmet dane - uveďte písmeno podľa nižšie uvedeného označenia jednotlivých druhov stavieb. Druh stavby sa určí podľa § 10 ods. 1 zákona.

A - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu.

B - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.

C - chaty a stavby na individuálnu rekreáciu.

D - samostatne stojace garáže.

E - stavby hromadných garáží.

F - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou.

G - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.

H - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou. I - ostatné stavby neuvedené v písmenách A až H.

16 - Základ dane - uveďte výmeru zastavanej plochy stavby zaokrúhlenú na celé m nahor. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Pri stavbe hromadných garáží umiestnených pod zemou je zastavanou plochou pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby. U spoluvlastníkov sa uvedie výmera zastavanej plochy stavby podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu.

17 - Počet nadzemných a podzemných podlaží stavby okrem prvého nadzemného podlažia - vyplňte v prípade viacpodlažnej stavby a uveďte počet ďalších podlaží stavby okrem prvého nadzemného podlažia (ďalšie podlažia sa počítajú od druhého nadzemného podlažia).

18 - Celková výmera podlahových plôch všetkých podlaží stavby - vyplňte, ak je časť stavby oslobodená a základ dane sa vypočítava podľa § 17 ods. 6 zákona. V tomto riadku treba uviesť celkovú výmeru podlahových plôch stavby zaokrúhlenú na celé m2 nahor, vrátane tých, na ktoré si uplatňujete nárok na oslobodenie.

19 - Výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb - uveďte výmeru podlahových plôch časti stavby zaokrúhlenú na celé m2 nahor, ktorá podlieha oslobodeniu od dane zo stavieb podľa § 17 a VZN.

 

Stavba slúžiaca na viaceré účely

K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo FO - podnikateľa alebo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum narodenia.

03 - Obec - uveďte názov obce, na území ktorej sa stavba nachádza.

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné - uveďte názov ulice a číslo domu, na ktorej sa označený druh stavby nachádza a pridelené súpisné číslo stavby.

06 - Názov katastrálneho územia - uveďte názov katastrálneho územia, v ktorom sa označený druh stavby nachádza.

07 - Číslo parcely - uveďte číslo parcely, na ktorej sa označený druh stavby nachádza.

08 - Právny vzťah - označte právny vzťah k stavbe.

09 - Spoluvlastníctvo - označte, o aké spoluvlastníctvo ide.

10 - Rodné číslo manžela/manželky - vyplňte, ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

11 - Počet spoluvlastníkov - uveďte celkový počet spoluvlastníkov označeného druhu stavby.

12 - Spoluvlastník určený dohodou - uveďte „áno", ak ste z počtu spoluvlastníkov uvedených v riadku 11 splnomocnený na podanie priznania aj za ostatných, resp. „nie", ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť stavby (svoj spoluvlastnícky podiel).

13 - Popis stavby - uveďte stručný popis stavby, napr. administratívna budova, polyfunkčná stavba a pod.

14 - Dátum vzniku daňovej povinnosti - vyplňte, ak podávate priznanie (čiastkové priznanie) k dani zo stavieb za stavbu, ktorú ste nadobudli v priebehu roka vydražením alebo dedením.

15 - Dátum zániku daňovej povinnosti - vyplňte, ak podávate čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

16 - Základ dane - uveďte výmeru zastavanej plochy stavby zaokrúhlenú na celé m nahor. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby. Pri stavbe hromadných garáží umiestnených pod zemou je zastavenou plochou pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby. U spoluvlastníkov sa uvedie výmera zastavanej plochy stavby podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu.

17 - Celková výmera podlahových plôch všetkých podlaží stavby - vyplňte, ak stavba slúži na viac účelov, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2 zákona a príplatok za podlažie podľa § 12 ods. 3 zákona. V tomto riadku treba uviesť celkovú výmeru (súčet) podlahových plôch stavby zaokrúhlenú na celé m nahor (vrátane tých, na ktoré si uplatňujete nárok na oslobodenie).

18 - Výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb - uveďte výmeru podlahových plôch stavby zaokrúhlenú na celé m2 nahor, ktorá podlieha oslobodeniu od dane zo stavieb podľa § 17 a VZN.

19 - Výmera podlahových plôch časti stavby využívanej na jednotlivý účel - v riadkoch a) až i) uveďte výmeru podlahovej plochy podliehajúcej dani v m2 príslušnú k jednotlivým účelom využitia v stavbe podľa § 10 ods. 1 zákona (napr.: a) stavba na bývanie, h) administratívna budova, ...).

20 -  Počet nadzemných a podzemných podlaží stavby okrem prvého nadzemného podlažia - vyplňte v prípade viacpodlažnej stavby a uveďte počet ďalších podlaží stavby okrem prvého nadzemného podlažia (ďalšie podlažia sa počítajú od druhého nadzemného podlažia).

 

IV. oddiel - PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z bytov

V tejto časti priznania sa uvádzajú údaje o bytoch a nebytových priestoroch v bytovom dome. Údaje k dani z bytov za každý byt sa uvedú na samostatnej prílohe tohto oddielu. Údaje za viac nebytových priestorom v bytovom dome na jednom súpisnom čísle uveďte v tabuľke pod riadkami tohto oddielu.

Bytovým domom sa rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. Nebytovým priestorom v bytovom dome sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu. K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo FO - podnikateľa alebo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum narodenia.

03 - Obec - uveďte názov obce, na území ktorej sa byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nachádzajú.

04, 05 - Ulica a číslo domu a číslo súpisné - uveďte názov ulice a číslo bytového domu, na ktorej sa byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nachádzajú a pridelené súpisné číslo bytového domu.

06 - Názov katastrálneho územia - uveďte názov katastrálneho územia, v ktorom sa byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nachádzajú.

07 - Číslo parcely - uveďte číslo parcely, na ktorej sa byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nachádzajú.

08 - Číslo bytu - uveďte číslo bytu.

09 - Právny vzťah - označte právny vzťah k bytu alebo nebytovému priestoru v bytovom dome.

10 - Spoluvlastníctvo - označte, o aké spoluvlastníctvo ide.

11 - Rodné číslo manžela/manželky - vyplňte, ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

12 - Počet spoluvlastníkov - uveďte celkový počet spoluvlastníkov bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.

13 - Spoluvlastník určený dohodou - uveďte „áno", ak ste z počtu spoluvlastníkov uvedených v riadku 12 splnomocnený na podanie priznania aj za ostatných, resp. „nie", ak uvádzate seba ako daňovníka za svoju časť bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome (svoj spoluvlastnícky podiel).

14 - Popis bytu - uveďte stručný popis bytu.

15 - Dátum vzniku daňovej povinnosti - vyplňte, ak podávate priznanie (čiastkové priznanie) k dani z bytov za byt v bytovom dome, ktorý ste nadobudli v priebehu roka vydražením alebo dedením.

16 - Dátum zániku daňovej povinnosti - vyplňte, ak podávate čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti pri dani z bytov za byt.

17a), 17 b) - Základ dane - uveďte výmeru podlahových plôch bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome zaokrúhlenú na celé m2 nahor, pričom sa pod výmerou podlahovej plochy bytu rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu (pivnica) okrem plochy balkónov, lodžií a terás.

18 - Výmera podlahovej plochy bytu alebo časti bytu v bytovom dome, ktorý sa využíva na iný účel ako na bývanie - uveďte výmeru podlahovej plochy bytu alebo jeho časti zaokrúhlenú na celé m2 nahor, ktorá sa nevyužíva na bývanie, ale na iný účel (napr. na podnikanie, skladovanie).

19a), 19b) - Byt alebo nebytový priestor v bytovom dome alebo ich časti oslobodené od dane z bytov - uveďte výmeru podlahových plôch bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome zaokrúhlenú na celé m2 nahor, ktoré podliehajú oslobodeniu od dane z bytov podľa § 17 zákona a VZN.


Tabuľka pod riadkami

- Číslo nebytového priestoru v bytovom dome - uveďte číslo nebytového priestoru.

- Účel využitia nebytového priestoru v bytovom dome - napríklad na garážovanie, na podnikanie.

- Výmera podlahovej plochy nebytového priestoru v bytovom dome - uveďte výmeru podlahových plôch nebytového priestoru v bytovom dome zaokrúhlenú na celé m2

- Dátum vzniku daňovej povinnosti - vyplňte, ak podávate priznanie (čiastkové priznanie) k dani z bytov za nebytový priestor v bytovom dome, ktorý ste nadobudli v priebehu roka vydražením alebo dedením.

- Dátum zániku daňovej povinnosti - vyplňte, ak podávate čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti pri dani z bytov za nebytový priestor.

 

V. oddiel - PRIZNANIE K DANI ZA PSA

V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za psa, ktoré sú chované na území obce. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Podľa § 22 ods. 2 zákona predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (napr. vodiaci pes).

Ak ste vlastníkom alebo držiteľom viac psov na území obce, uveďte ich jednotlivo do tabuľky.

K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo FO - podnikateľa alebo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum narodenia.

03 - Obec, kde je pes chovaný - uveďte názov obce, na území ktorej je pes chovaný.

04 - Právny vzťah - vyznačte, či ide o vlastníka alebo držiteľa psa.

05 - Základ dane - uveďte počet psov, ktoré sú chované na území obce daňovníkom.

06 - Držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom - vyznačte „áno", ak ste držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.


Tabuľka pod riadkami

- Evidenčné číslo psa - uveďte evidenčné číslo psa, pod ktorým je prihlásený do evidencie psov v obci. Evidenčným číslom sa preukazuje totožnosť psa a je uvedené na evidenčnej známke psa, ktoré vydala obec.

- Ulica a číslo domu, kde je pes chovaný - uveďte názov ulice a číslo domu v obci, v ktorej je pes chovaný. Ak pes nie je chovaný v dome, uveďte názov ulice a číslo objektu (na podnikanie) alebo inej stavby, v ktorej je pes chovaný.

- Vek psa - uveďte vek psa v mesiacoch a rokoch. Ak pes dovŕšil vek od 6 mesiacov do 12 mesiacov, uveďte vek v mesiacoch.

- Plemeno psa - uveďte druh psa, ak druh psa nie je možné určiť uveďte: „neznáme" alebo „kríženec".

- Miesto držania psa - opíšte, či miestom držania psa (chovného priestoru) na uvedenej adrese (ulica a číslo domu) je byt, rodinný dom, objekt na podnikanie, a ak ide o inú stavbu opíšte o akú.

- Účel držania psa - uveďte, na aký účel je pes držaný na uvedenej adrese, či ide o služobného, domáceho psa alebo psa na zvláštne účely (napr. pes so špeciálnym výcvikom používaný pri záchranných prácach, lavínový a pátrací pes, poľovný pes, ovčiarsky pes a pod.) .

- Dátum vzniku / zániku daňovej povinnosti - uveďte deň, mesiac a rok vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Poznámka - môžete uviesť prípadné ďalšie informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vyrubovanie dane, napríklad číslo tetovania alebo údaj o čipovaní psa a pod.

 

VI. oddiel - PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÝ AUTOMAT

V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za predajné automaty, ktoré sa prevádzkujú na území obce. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Podľa § 44 zákona predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty na cestovné lístky verejnej dopravy.

Ak ste prevádzkovateľom viac predajných automatov na území obce, uveďte ich jednotlivo do tabuľky. Pri väčšom počte predajných automatov je potrebné uvádzať údaje o jednotlivých predajných automatoch na ďalších prílohách tohto oddielu. K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo FO - podnikateľa alebo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum narodenia.

03 - Obec, kde sa predajný automat prevádzkuje - uveďte názov obce, na území ktorej sa predajný automat prevádzkuje.

04 - Základ dane - uveďte počet predajných automatov, ktoré sú prevádzkované na území obce daňovníkom.


Tabuľka pod riadkami

- Adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie - uveďte názov ulice a číslo nehnuteľnosti alebo verejnosti prístupného miesta v obci, kde je nevýherný hrací prístroj prevádzkovaný. Bližšie identifikujte jeho umiestnenie v nehnuteľnosti, napr. označením miestnosti, kde sa nachádza, na ktorom poschodí a pod.

- Druh a názov automatu - uveďte druh (napr. na horúce nápoje, chladené nápoje, cigarety, alkohol, rozličný tovar, potraviny, hygienický tovar) a konkrétny názov predajného automatu.

- Druh a názov tovarov - uveďte všetky druhy tovarov, ktoré sa v predajnom automate predávajú (káva, čaj, horúca čokoláda a pod.).

- Identifikačné číslo - uveďte identifikačné číslo predajného automatu, ktoré určila obec. Identifikačným číslom sa preukazuje totožnosť predajného automatu.

- Výrobné číslo - uveďte výrobné číslo predajného automatu uvedené na štítku od výrobcu.

- Dátum začatia prevádzkovania - uveďte mesiac a rok začatia prevádzkovania predajného automatu na území obce (na uvedenom mieste prevádzkovania).

- Dátum ukončenia prevádzkovania - uveďte mesiac a rok ukončenia prevádzkovania predajného automatu na území obce (na uvedenom mieste prevádzkovania).

Poznámka - môžete uviesť prípadné ďalšie informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vyrubenie dane, napríklad počet druhov predajných tovarov umiestnených v jednotlivom predajnom automate, bližšie umiestnenie predajného automatu.

 

VII. oddiel - PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÝ HRACÍ PRÍSTROJ

V tejto časti uveďte údaje potrebné na výpočet dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa prevádzkujú na území obce. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Ak ste prevádzkovateľom viac nevýherných hracích prístrojov, uveďte ich jednotlivo do tabuľky. Pri väčšom počte predajných automatov je potrebné uvádzať údaje o jednotlivých predajných automatoch na ďalších prílohách tohto oddielu. K jednotlivým riadkom:

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo FO - podnikateľa alebo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum narodenia.

03 - Obec, kde sa nevýherný hrací prístroj prevádzkuje - uveďte názov obce, na území ktorej sa nevýherný hrací prístroj prevádzkuje.

04 - Základ dane - uveďte počet nevýherných hracích prístrojov, ktoré sú prevádzkované na území obce daňovníkom.


Tabuľka pod riadkami

- Adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie - uveďte názov ulice a číslo nehnuteľnosti v obci, kde je nevýherný hrací prístroj prevádzkovaný. Bližšie identifikujte jeho umiestnenie v nehnuteľnosti, napr. označením miestnosti, kde sa nachádza, na ktorom poschodí a pod.

- Druh a názov prístroja - uveďte druh a názov nevýherného hracieho prístroja. Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

- Identifikačné číslo - uveďte identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja, ktoré určila obec. Identifikačným číslom sa preukazuje totožnosť nevýherného hracieho prístroja.

- Výrobné číslo - uveďte výrobné číslo prístroja uvedené na štítku, ak má nevýherný hrací prístroj takéto označenie od výrobcu.

- Dátum začatia prevádzkovania - uveďte mesiac a rok začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja na území obce (na uvedenom mieste prevádzkovania).

- Dátum ukončenia prevádzkovania - uveďte mesiac a rok ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja na území obce (na uvedenom mieste prevádzkovania).

Poznámka - môžete uviesť prípadné ďalšie informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vyrubenie dane.


PRÍLOHA

Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona

01 - IČO - uveďte identifikačné číslo FO - podnikateľa alebo PO.

02 - Rodné číslo - uveďte rodné číslo FO; ak nemá daňovník rodné číslo, uveďte dátum narodenia.

03 - Obec - uveďte názov obce, na území ktorej sa pozemky nachádza.

K ODDIELU II. - POZEMKY - písm. a) až l) - vyznačte, ak ste vlastníkom niektorého z uvedených druhov pozemkov.

K ODDIELU III. - STAVBY - písm. a) až f) - vyznačte, ak ste vlastníkom niektorého z uvedených druhov stavieb.

K ODDIELU IV. - BYTY - písm. a) až e) - vyznačte, ak ste vlastníkom niektorého z uvedených druhov bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome.

SÚHRN PRÍLOH

01 - 08 - Počet príloh - uveďte celkový počet samostatných príloh priložených k jednotlivým oddielom priznania.

Podpis daňovníka alebo zástupcu alebo správcu alebo štatutárneho orgánu daňovníka - vedľa vyhlásenia daňovníka o správnosti a úplnosti údajov uvedených v priznaní sa daňovník podpíše a súčasne uvedie, kedy bolo priznanie vyplnené. V prípade, ak priznanie za FO bude podávať zástupca alebo správca, priznanie podpíše on. PO uvedie podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo zástupcu alebo správcu.

 

Výber z číselníka numerických kódov právnej formy PO

Právna forma

Kód položky

Verejná obchodná spoločnosť

111

Spoločnosť s ručením obmedzeným

112

Komanditná spoločnosť

113

Nadácia

117

Neinvestičný fond

118

Nezisková organizácia

119

Akciová spoločnosť

121

Družstvo

205

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov ...

271

Štátny podnik

301

Národná banka Slovenska

311

Banka - štátny peňažný ústav

312

Rozpočtová organizácia

321

Príspevková organizácia

331

Fondy

381

Verejnoprávna inštitúcia

382

Zahraničná osoba

421

Sociálna a zdravotné poisťovne

433

Doplnková dôchodková poisťovňa

434

Komoditná burza

445

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)

701

Politická strana, politické hnutie

711

Cirkevná organizácia

721

Stavovská organizácia - profesná komora

741

Komora (s vynimkou profesných komôr)

745

Záujmové združenie právnických osôb

751

Obec (obecný úrad)

801

Krajský a obvodný úrad

802

Medzinárodné organizácie a združenia

921

Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby

931


Poznámka
- v prípade, ak priznanie podáva jeden z manželov, v poznámke je potrebné uviesť všetky identifikačné údaje druhého z manželov, t. j. priezvisko, meno, titul, adresu trvalého pobytu (ulica a číslo, PSČ, obec, štát), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

Funkcie

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.