9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 12. 2020

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021, je povinný daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní na svojom webovom sídle.

Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 30. 11. 2020

Priznanie k dani podáva daňovník (§ 3 zákona z. č. 361/2014 Z. z.)  vecne príslušnému správcovi dane. Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby. Daňovník je povinný podať priznanie k dani (§ 9 zákona) za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane a v tejto lehote daň zaplatiť.

Právny stav od: 1. 1. 2020

Podľa § 8 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2019

Priznanie k dani predkladá daňovník (§ 3 zákona z. č. 361/2014 Z. z.) daňovému úradu, ktorý vykonáva správu dane. Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie motorového vozidla alebo prípojného vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013

Priznanie k dani predkladá daňovník miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý vykonáva správu dane. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná. Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Priznanie k dani predkladá daňovník miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý vykonáva správu dane. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná. Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 1. 2013

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel predkladá daňovník miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý vykonáva správu dane. Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia a daň zaplatiť. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Právny stav od: 1. 6. 2010
Tlačivo Správa o nehode vodiči povinne vyplnia, ak sa stanú účastníkmi nehody, ku ktorej netreba volať políciu. Tlačivo poisťovne k novým poistkám prikladali už aj teraz, jeho vyplnenie však nebolo povinné. Tlačivo obsahuje údaje o oboch účastníkoch nehody a ich poisťovniach. Vodiči v ňom popíšu aj priebeh nehody a vzniknutú škodu.
Právny stav od: 1. 1. 2008
Právny stav do: 31. 12. 2014

Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.