Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Daň z nehnuteľností
65 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 13. 1. 2022
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovník má v kolaudačnom rozhodnutí uvedené „Novostavba rodinného domu typ bungalov. Stavba je murovaná jednopodlažná čiastočne podpivničená bez obytného podkrovia. Stavba je samostatne stojaca.“ Na základe toho správca dane vyrubil daňovníkovi daň z nehnuteľností za stavbu rodinného domu s podpivničením. Daňovník sa odvolal, že má podpivničenú iba terasu. Žiada o úpravu v daňovom priznaní na stavbu bez podpivničenia. Čo je správne?

Dátum publikácie: 16. 7. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Ministerstvo vnútra SR vydalo stavebné povolenie na výstavbu nového domu horskej záchrannej služby. Stavebník nie je vlastník pozemku, ale je nájomca. Nájomná zmluva nie je na katastri zavkladovaná, len je zapísaný geometrický plán. Vyrubuje sa daň z nehnuteľnosti za stavebný pozemok? Komu? Akú výmeru podľa LV a čísla parcely alebo podľa výmery v geometrickom pláne?

Dátum publikácie: 27. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Je možné podať priznanie k dani z nehnuteľností prostredníctvom e-mailu? V pandemickej situácii správca dane požadoval sken priznania (aj s podpisom). Niektorí daňovníci začali zasielať e-mailom priznanie vyplnené v prepisovateľnom formáte pdf bez podpisu, uvedený je len čas a dátum zaslania e-mailom. Je dostatočné zaslanie takéhoto priznania?

Dátum publikácie: 24. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Správca dane vedie nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad. Pri rozhodovaní o žiadosti o nájom bytu v správe obce sa zisťuje, či žiadateľ má záväzky na daniach voči obci a správca dane vydáva o tom potvrdenie. Koľko rokov obec vedie pohľadávky voči daňovníkovi, ktoré zatiaľ daňovník nezaplatil a vedie daňovníka ako dlžníka?

Dátum publikácie: 23. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Spoločnosť chce podať dodatočné daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti s tým, že v podanom čiastkovom daňovom priznaní do 31. 1. uviedla niekoľko výmer (zároveň priznala aj stavby, pozemky ornej pôdy, pozemky stavebné, aj pozemky TTP, aj ako vlastník, aj ako nájomca) a chce opraviť len pozemky ornej pôdy povedzme na riadku 1 až 5, ktoré chce uchovať a chce opraviť (resp. úplne vymazať) výmeru na riadku 6 a 7. Ako postupuje? Podáva dodatočné priznanie, ale podáva ho vyplnené celé bez tých výmer alebo podáva len časť za nehnuteľnosti?

Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec eviduje voči poplatníkovi nedoplatok na miestnom poplatku za komunálne odpady za roky 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 a 2010. Každoročne mu bola zasielaná výzva na úhradu. Poplatník síce uvádza, že poplatok uhradil, ale nevie to preukázať s odkazom. Je možné tieto nedoplatky odpísať?

Dátum publikácie: 23. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovník má právoplatné stavebné povolenie na stavbu budovy, komunikácií, inžinierskych sietí (prípojka elektriny) a na zariadenie staveniska. Tieto objekty sa nachádzajú na rôznych parcelách, ale samozrejme, v stavebnom povolení sú uvedené všetky parcely a iba na projekte je vidieť, na ktorých pozemkoch sú umiestnené budovy a na ktorých nie. Berie sa ako stavebný pozemok pre daň z nehnuteľností pozemok, kde je umiestnená iba zakopaná prípojka elektriny (zakopaný kábel), a pozemok, kde je umiestnené zariadenie staveniska (unimobunky pre stavbu)?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňovníkovi miestnej dane bola pravidelne každoročne od roku 2012 zasielaná výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú si ale nikdy neprevzal. Až v r. 2021 si výzvu prevzal a podal námietku premlčania daňového nedoplatku. Zanikol teda tento daňový nedoplatok?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Právnická osoba podáva daňové priznanie, má viac pozemkov, nevojdú do prílohy II. ODDIEL PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z pozemkov. Môže daňovník uviesť v poznámke, že prikladá tabuľku so zoznamom pozemkov, ktorá je súčasťou daňového priznania?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovník podal daňové priznanie - na LV je uvedený pozemok na parc. č. ... zastavané plochy a nádvoria vo výmere 146 m2 a stavba so s. č. na tej istej parc. č. ... rodinný dom vo výmere 146 m2. Rozhodnutie bude vydané iba na 146 m2 na stavbu alebo aj na pozemok a stavbu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.