924 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2019

Článok ponúka porovnanie SZČO a s. r. o. Poskytuje všeobecný prehľad ich povinností, výhod a nevýhod.

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2019

Účtovné jednotky, ktorým zákon umožňuje účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, sa môžu rozhodnúť pre účtovanie v sústave podvojného alebo v sústave jednoduchého účtovníctva

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2019

Na účely vyčíslenia čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti môže fyzická osoba uplatniť paušálne daňové výdavky alebo preukázateľné daňové výdavky.

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2019

Zdanenie podielu na zisku vyplácaného osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní a zamestnancovi bez účasti na základnom imaní.

Dátum publikácie: 24. 10. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa, bol zavedený jednou z noviel Zákonníka práce schválených v roku 2019, a to zákonom č. 319/2019 Z. z. Aby príspevok mohol byť poskytnutý a daňovo zvýhodnený, musia byť splnené určené podmienky.

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Anna Fisherová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Daňovníci – fyzické alebo právnické osoby, ktoré uskutočňujú tzv. kontrolované transakcie, majú povinnosť viesť dokumentáciu transferového oceňovania podľa zákona o dani z príjmov. V článku ponúkame konkrétne vzorové príklady, ako viesť dokumentáciu transferového oceňovania v rozsahu skrátenej dokumentácie podľa aktuálneho usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Náklady znižujú základ dane daňovníkov, len ak sú daňovo uznané podľa podmienok zákona o dani z príjmov. V príspevku predstavujeme základné legislatívne ustanovenia, ktoré vymedzujú preukázateľné daňové výdavky, pričom sa opierame aj o judikatúru Najvyššieho súdu SR. Ako variant približujeme možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov a napokon tému konkretizujeme prostredníctvom špecifických príkladov uznateľnosti daňových výdavkov z praxe. Upozorňujeme na riziká pri dôkaznom obhajovaní uplatnenia výdavkov.

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Faktúra nie je vždy v praxi postačujúca na dokázanie, že boli splnené zákonné podmienky na akceptovanie daňového výdavku a následné určenie správnej výšky základu dane z príjmov.

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákonodarca vsunul do právnej normy túto „úľavu“ vo forme paušálnych výdavkov, aby odbremenil daňovníka od náročnej administratívnej evidencie. Táto možnosť je daná pre fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami a rozhodnú sa pre daný spôsob uplatňovania výdavkov. Právnické osoby majú tiež určité formy paušalizácie – napríklad pri PHL alebo pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby.

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Prinášame pohľad na vybrané špecifické príklady uznateľnosti daňových výdavkov v praxi - výdavky na rekreáciu zamestnanca, výdavky na rekreáciu podnikateľa, ubytovanie u fyzickej osoby bez živnostenského oprávnenia, výdavky na stravovanie podnikateľa, nákup kávovaru a mikrovlnky pre zamestnancov, odpisy a prenajatý majetok, výdavky na reklamu, odpisovanie reklamných stavieb, reklamné predmety, víno a iný alkohol ako reklamný predmet. a pod.

...

Partner