36 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 24. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Správca dane vedie nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad. Pri rozhodovaní o žiadosti o nájom bytu v správe obce sa zisťuje, či žiadateľ má záväzky na daniach voči obci a správca dane vydáva o tom potvrdenie. Koľko rokov obec vedie pohľadávky voči daňovníkovi, ktoré zatiaľ daňovník nezaplatil a vedie daňovníka ako dlžníka?

Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec eviduje voči poplatníkovi nedoplatok na miestnom poplatku za komunálne odpady za roky 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 a 2010. Každoročne mu bola zasielaná výzva na úhradu. Poplatník síce uvádza, že poplatok uhradil, ale nevie to preukázať s odkazom. Je možné tieto nedoplatky odpísať?

Dátum publikácie: 23. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovník má právoplatné stavebné povolenie na stavbu budovy, komunikácií, inžinierskych sietí (prípojka elektriny) a na zariadenie staveniska. Tieto objekty sa nachádzajú na rôznych parcelách, ale samozrejme, v stavebnom povolení sú uvedené všetky parcely a iba na projekte je vidieť, na ktorých pozemkoch sú umiestnené budovy a na ktorých nie. Berie sa ako stavebný pozemok pre daň z nehnuteľností pozemok, kde je umiestnená iba zakopaná prípojka elektriny (zakopaný kábel), a pozemok, kde je umiestnené zariadenie staveniska (unimobunky pre stavbu)?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňovníkovi miestnej dane bola pravidelne každoročne od roku 2012 zasielaná výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú si ale nikdy neprevzal. Až v r. 2021 si výzvu prevzal a podal námietku premlčania daňového nedoplatku. Zanikol teda tento daňový nedoplatok?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Právnická osoba podáva daňové priznanie, má viac pozemkov, nevojdú do prílohy II. ODDIEL PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z pozemkov. Môže daňovník uviesť v poznámke, že prikladá tabuľku so zoznamom pozemkov, ktorá je súčasťou daňového priznania?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovník podal daňové priznanie - na LV je uvedený pozemok na parc. č. ... zastavané plochy a nádvoria vo výmere 146 m2 a stavba so s. č. na tej istej parc. č. ... rodinný dom vo výmere 146 m2. Rozhodnutie bude vydané iba na 146 m2 na stavbu alebo aj na pozemok a stavbu?

Dátum publikácie: 15. 2. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 15. 10. 2014

Môže daňovník podať dodatočné alebo opravné daňové priznanie k dani z nehnuteľností za predchádzajúci rok 2020. V januári 2021 zistil chybu - priznal väčšiu výmeru ako mal a bude žiadať vrátenie dane. Daň bola riadne v minulom roku vyrubená a zaplatená.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 12. 2012

V obci sú daňovníci, ktorí vlastnia lesy. Obec im vyrubila v roku 2020 daň, s výškou ktorej neboli spokojní, pretože tvrdia, že majú aj ochranné pásmo, t. j. územia, kde stromy nie sú, holoruby a pod. Aké doklady, resp. potvrdenia sú povinní obci predložiť, aby obec odčlenila určité územie, za ktoré nebudú platiť daň?

Dátum publikácie: 6. 1. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2018

Daňovník podal daňové priznanie k dani z pozemkov podľa stavu v katastri nehnuteľností (orná pôda) a na základe toho mu aj bola vyrubená daň. Proti rozhodnutiu o vyrubení dane následne podal odvolanie s odôvodnením, že „ornú pôdu neorie“ a podal tiež opravné daňové priznanie podľa reálneho využívania pôdy. Sú námietky daňovníka dôvodné?

Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovníčka v roku 2019 podala daňové priznanie za pozemky, ktoré vlastní. V roku 2020 podala čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti za rok 2019 z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy. Za pozemky v roku 2019 zaplatila daň aj vlastníčka pozemku, aj nájomca. Má nárok na vrátenie dane vlastníčka v prípade, že nájomná zmluva je podpísaná a platná 4. 12. 2019? Je správca dane povinný uložiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.