1564 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Na faktúru dodávateľa, platiteľa z marca 2021(zatiaľ nezaplatenú), vydal daňový úrad rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania s tým, že odberateľ dlžníkovi daňového dlžníka zakázal zaplatiť faktúru z marca 2021. Nárok na odpočítanie DPH z tejto faktúry si odberateľ uplatnil v daňovom priznaní za marec 2021.Teraz má od neho ďalšiu faktúru z mája 2021. Nárok na odpočítanie DPH si môže odberateľ uplatniť aj naďalej bez ohľadu na to, či dodávateľ má daňovú exekúciu alebo nie?

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť dováža drevo z Ruska. Služby súvisiace s preclením dovozeného tovaru zabezpečuje externá firma, ktorá vyrubila okrem klasického cla aj clo antidumpingové a tiež prislúchajúcu zábezpeku na DPH. Suma zábezpeky bude zadržaná až po dobu konečného určenia antidumpingového cla, čo môže byť aj obdobie 6 mesiacov. Čo je predmetom antidumpingového cla a ako sa súvisiace účtovné prípady správne účtujú?

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Vlastník pozemku (platiteľ DPH) zriadil vecné bremeno v prospech inej osoby (napr. distribučná spoločnosť, obec), pričom primárny záujem na zriadení vecného bremena má tretia strana, napr. investor stavby.

Je z pohľadu vlastníka pozemku ako dodávateľa služby vecného bremena, ktorý požaduje náhradu za zriadenie vecného bremena, v poriadku, ak faktúru vystaví priamo na investora stavby? Samozrejme, pri splnení predpokladu, že strany (vlastník a investor, prípadne, ak je stranou aj distribučná spoločnosť) s tým v súlade s príslušnou zmluvou o zriadení vecného bremena súhlasia. Vlastník pozemku by si už nenárokoval odmenu od distribútora, prípadne obce.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ako zaúčtuje s. r. o. účtujúca v podvojnom účtovníctve členský príspevok dobrovoľného člena Slovenskej komory stavebných inžinierov a zápisné do tejto komory ako dobrovoľného člena? Sú to daňovo uznané náklady pre firmu?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako správne posúdiť prenos daňovej povinnosti pri zhotovení a montáži kovovej konštrukcie – amfiteáter? V zozname CPA je napr. pod poradovým číslom 204 – Práce na montáži oceľových a prefabrikovaných konštrukcií, môže sa použiť uvedená položka?

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, bude nakupovať katódy z Poľska, ktoré budú hneď z Poľska expedované na prepracovanie do Nemecka. Poľská spoločnosť zabezpečí dopravu a vystaví faktúru za katódy a slovenská spoločnosť sa stane vlastníkom týchto katód. Nemecká spoločnosť následne prepracuje katódy na medené drôty a zároveň ich pocínuje a pošle slovenskej firme na Slovensko. Nemecká firma zabezpečí prepravu a vyfakturuje službu za prepracovanie a dopravu. Slovenská spoločnosť by mala mať 2 faktúry pod SK DPH - jednu z Poľska za tovar a druhú z Nemecka za službu. Je to takto správne alebo sa slovenská spoločnosť musí registrovať v Nemecku? Ak je potrebná registrácia v Nemecku, čo by sa v tom prípade vo fakturáciách zmenilo?

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Je DPH, ktorú odvádza subjekt registrovaný podľa § 7a zákona o DPH štátu z prijatých služieb sprostredkovania od booking, daňovým výdavkom (účet 518 alebo 548/343)? V prípade, ak takto vypočítaná DPH je menšia ako 5 €, tak nie je povinnosť podať daňové priznanie k DPH ani zaplatiť DPH na výstupe?

Dátum publikácie: 10. 9. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Fyzická osoba - občan, nepodnikateľ, vlastní 6 ks záhradiek v záhradkárskej oblasti. V čase obstarania uvedených 6 ks záhradiek boli tieto z titulu vlastníctva na liste vlastníctva, ako aj v územnom pláne obce zapísané ako záhrady. Po 2 rokoch majiteľ záhradkárskej oblasti (nie FO - občan vlastník záhradiek) vybudoval inžinierske siete na svojom pozemku a vlastníkom záhradiek ponúkol na odpredaj prípojky k inžinierskym sieťam za odplatu. FO - občan si tieto prípojky odkúpil. Po čase sa však FO - občan rozhodne, že záhradky predá, pretože sa dostal do finančnej tiesne. Príjem z predaja podlieha dani z príjmov fyzickej osoby. Ako má postupovať FO - občan z hľadiska DPH?

Dátum publikácie: 10. 9. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 7. 2021

FO pracujú ako nezávislí umelci (freelancers) pre produkčnú spoločnosť so sídlom v USA. Súčasne sa zaoberajú tvorbou digitálnych produktov, ktoré predávajú na internetových platformách. Funguje to tak, že oni ako „umelci“ vytvoria „dielo“, ktoré sa predáva na týchto stránkach ako produkt. Z ceny predaného diela si účtujú podiel, ktorý si oni odpočítajú z celkovej sumy. Konečný spotrebiteľ týchto produktov môže byť nezdaniteľná osoba alebo podnikateľ zdaniteľná osoba  v rámci EÚ alebo z tretích krajín. Tieto portály poskytnú len súhrn údajov, v ktorom sú uvedení zákazníci. Ide predovšetkým o internetové obchody v USA. Poskytované digitálne produkty nie sú predmetom autorského práva. Aké sú dosahy z pohľadu zákona o DPH?

Dátum publikácie: 7. 9. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. si v roku 2019 zaobstarala automobil v hodnote 36 758 € bez DPH, DPH si uplatnila. Ak by spoločnosť chcela v 6/2021 postúpiť lízing na auto inej spoločnosti - nechce za postúpenie žiadne financie - čo všetko takýto postup lízingu obnáša? Aké povinnosti má spoločnosť hlavne z pohľadu DPH?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.